Hugo i els tres terrors

Deixa un comentari

25 Octubre 2010 per yeagov


Hugo i els tres terrors

 

Pavaroti, Domingo i Carreras eren coneguts com els tres tenors però no tractaré d’ells, que seria molt agradable especialment per a l’oïda, haig de parlar dels tres terrors, és a dir, Bashar al Asad (Síria), Mahmud Ahmadineyad (Iran) i Muamar el Gadafi (Líbia) i de la seva amistat amb el president veneçolà Hugo Chávez.

Quan Hugo va trobar en Bashar
(Síria)

Chávez va viatjar a Síria acompanyat per una delegació d’empresaris veneçolans que van reunir-se amb empresaris sirians per arribar a acords comercials entre ambdós països. Mentrestant Chávez i Bashar al Asad recisaran els trenta convenis signats fa 4 anys pels dos països, que comprenen temes com el transport marítim. Segons Chávez Síria i Veneçuela “tenen els mateixos enemics” referint-se a Israel. Després de llegir això he obert un atles per confirmar que els meus coneixements de geografia no estaven equivocats i certament no ho estan, Síria, Veneçuela i Israel continuen estan en el mateix lloc que fa 20 i escaig anys, no han canviat de lloc. Que Síria i Israel no són precisament amics ja ho sabia, fa 62 anys que tenen un conflicte que algunes vegades els ha enfrontat directament. Però Veneçuela està a milers de quilòmetres d’Israel, pensar que tenen un conflicte és absurd, clar que per a Chávez qualsevol amic o aliat dels Estats Units és el seu enemic, i Israel és un aliat dels Estats Units, i també en aquest punt hi ha una dèria de Chávez per la notorietat que li perd. Chávez i Bashar han considerat la possibilitat de mobilitzar-se a nivell internacional per evitar que “els països poderosos vulguin dictar lo que volen imposar a la resta del món”. És cert que els països poderosos moltes vegades s’excedeixen però té nassos que un personatge autoritari i histriònic com Chávez es reuneixi amb un dictador com Bashar i diguin que no volen que cap país poderós els dicti el que han de fer com si fossin dos demòcrates exemplars

.
Quan Hugo va trobar en Mahmud
(Iran)

Chávez ha visitat per novè cop l’Iran per millorar encara més les relacions entre tots dos països i enfortir, segons ells, “l’eix antiimperialista”. Chávez va defensar el dret de l’Iran a desenvolupar el seu programa nuclear i va dir “que estava disposat a recolzar l’Iran sota qualsevol circumstància”. “Les relacions entre Iran i Veneçuela són verdaderament fraternals i molt consolides… ampliar la nostra relació és quasi un deure sagrat. Existix molt de potencial en les dos parts que ha de ser explorat”. Si, tenen molt en comú Chávez i Ahmadinejad, són l’un per l’altre. Ahmadinejad va agrair al seu amic de l’ànima Hugo Chávez el suport que aquest li va donar enfront de les sancions internacionals que li van ser imposades per l’ONU i la posició del govern veneçolà “contra els poders que encalcen posa en relleu la profunditat de la relació entre ambdós països”. Van dedicar-se a criticar la situació internacional i van arribar a la conclusió que l’imperialisme i el capitalisme estan perquè els cantin les absoltes. En ple deliri mútuament induït aquests dos individus buscabregues van arribar a l’estrambòtica idea que “Aquests nous temps demanden que Iran i Veneçuela es coordinin amb altres estats independents per a benefici de la de la humanitat i de la seguretat i la pau global”. Deu ser la pau dels cementiris la que pretén estendre Ahmadinejad. Un dictador boig que pretén salvar el món sota els seus designis. Com si al llarg de la Història no n’haguèssim vist d’altres i tots solen acabar igual, no sense abans exterminar a milions de persones. I Ahmadinejad va pontificar que “L’imperialisme global i els poders hegemònics han posat en marxa la seva capacitat en contra de les nacions independents. Amb el desenvolupament de la solidaritat i la força, les nacions independents poden canviar la situació actual en el seu propi benefici”. Ahmadinejad aspira a convertir-se en una mena nou poder mundial sobre les esquenes de molts petits països que ell creu que el poden seguir com un guia per enfrontar-se als “poders hegemònics”. Quina bajanada!. Aquests deliris són propis d’un dictador boig. El govern de l’histriònic Chávez aspira a poder invertir en un jaciment petrolífer de l’Iran, South Pars – de poc que no li posen de nom South Park – que segons sembla seria la major reserva de petroli actual, l’explotació del qual va ser abandonada per les multinacionals degut a les sancions que hi ha sobre l’Iran degut al seu programa nuclear. Les relacions entre l’Iran i Veneçuela van millorar arran de l’arribada al poder del psicòpata Ahmadinejad. Entre dictadors tocats del bolet s’entenen.

Quan Hugo va trobar en Muamar
(Líbia)

Hugo Chávez va viatjar a Líbia per ser investit doctor “honoris causa” per l’Acadèmia d’Estudis Superiors de La universitat de Trípoli per la seva “contribució a la millora de la justícia social” a Veneçuela, llatinoamèrica i el món i per la seva aportació a “l’economia humanista”. Bé, ja sabeu que li deveu el vostre benestar a Hugo Chávez, l’ungit per salvar l’univers. També li van atorgar una medalla de l’aliança atlàntica del Sud (SATO) impulsada pel dictador libi Muamar el Gadafi per oposar-se a la NATO. La SATO pretén agrupar els països d’Àfrica i Amèrica Llatina, suposo que sota la seva direcció. Mira que fa anys que ho prova això de convertir-se en el líder dels pobles oprimits del món, malgrat que ell és un dictador que oprimeix al seu propi poble. Aquest reconeixement a Chávez va ser justificat pel seu “constant treball” a “promoure la igualtat i la justícia no només a nivell social al seu país sinó internacionalment”. I sorprén veure que això li reconeguin en un país que té un règim autoritari com Líbia que no és conegut precisament pel respecte als drets humans, clar, que Chávez també té tics autoritaris. Li reconeixen a Chávez la seva “gran lluita contra el sistema capitalista” i la posada en pràctica d’un model econòmic “orientat específicament a satisfer les necessitats dels més pobres aixecant el nivell de vida d’un país que ho necessitava”. Chávez va agrair el premi perquè de ben nascut és ser agraït.

Tour per Tiranolàndia

Hi ha gent que va a Disneylandia i Chávez fa un tour per tiranolàndia visitant Bashar al Asad (Síria), Mahmud Ahmadineyad (Iran) i Muamar el Gadafi (Líbia).

Hugo y los tres terrores
Pavaroti, Domingo y Carreras eran conocidos como los tres tenores pero no trataré de ellos, que sería muy agradable especialmente para el oído, tengo que hablar de los tres terrores, es decir, Bashar al Asad (Siria), Mahmud Ahmadineyad ( Irán) y Muamar el Gadafi (Libia) y de su amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Cuando Hugo encontró en Bashar

(Siria)

Chávez viajó a Siria acompañado por una delegación de empresarios venezolanos que se reunieron con empresarios sirios para llegar a acuerdos comerciales entre ambos países. Mientras Chávez y Bashar al Asad recisaran los treinta convenios firmados hace 4 años por los dos países, que comprenden temas como el transporte marítimo. Según Chávez Siria y Venezuela “tienen los mismos enemigos” refiriéndose a Israel. Después de leer esto he abierto un atlas para confirmar que mis conocimientos de geografía no estaban equivocados y ciertamente no lo están, Siria, Venezuela e Israel continúan estando en el mismo lugar que hace 20 y pico años, no han cambiado de lugar. Que Siria e Israel no son precisamente amigos ya lo sabía, hace 62 años que tienen un conflicto que algunas veces los ha enfrentado directamente. Pero Venezuela está a miles de kilómetros de Israel, pensar que tienen un conflicto es absurdo, claro que para Chávez cualquier amigo o aliado de Estados Unidos es su enemigo, e Israel es un aliado de los Estados Unidos, y también en este punto hay una obsesión de Chávez por la notoriedad que le pierde. Chávez y Bashar han considerado la posibilidad de movilizarse a nivel internacional para evitar que “los países poderosos quieran dictar lo que quieren imponer al resto del mundo”. Es cierto que los países poderosos muchas veces se exceden pero tiene narices que un personaje autoritario e histriónico como Chávez se reúna con un dictador como Bashar y digan que no quieren que ningún país poderoso les dicte lo que tienen que hacer como si fueran dos
demócratas ejemplares.

Cuando Hugo encontró en Mahmud
(Irán)

Chávez ha visitado por noveno vez Irán para mejorar aún más las relaciones entre ambos países y fortalecer, según ellos, “el eje antiimperialista”. Chávez defendió el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear y dijo “que estaba dispuesto a apoyar Irán bajo cualquier circunstancia”. “Las relaciones entre Irán y Venezuela son verdaderamente fraternales y muy consolidas … ampliar nuestra relación es casi un deber sagrado. Existe mucho potencial en las dos partes que debe ser explorado”. Si, tienen mucho en común Chávez y Ahmadineyad, son el uno para el otro. Ahmadineyad agradeció a su amigo del alma Hugo Chávez el apoyo que éste le dio frente a las sanciones internacionales que le fueron impuestas por la ONU y la posición del gobierno venezolano “contra los poderes que acosan pone de relieve la profundidad de la relación entre ambos países “. Se dedicaron a criticar la situación internacional y llegaron a la conclusión de que el imperialismo y el capitalismo están para que los canten el responso. En pleno delirio mutuamente inducido estos dos individuos pendenciero llegaron a la estrambótica idea de que “Estos nuevos tiempos demandan que Irán y Venezuela se coordinen con otros Estados independientes para beneficio de la de la humanidad y de la seguridad y la paz global”. Debe ser la paz de los cementerios la que pretende extender Ahmadineyad. Un dictador loco que pretende salvar el mundo bajo sus designios. Como si a lo largo de la Historia no hubiéramos visto otros y todos suelen acabar igual, no sin antes exterminar a millones de personas. Y Ahmadineyad pontificar que “El imperialismo global y los poderes hegemónicos han puesto en marcha su capacidad en contra de las naciones independientes. Con el desarrollo de la solidaridad y la fuerza, las naciones independientes pueden cambiar la situación actual en su propio beneficio “. Ahmadineyad aspira a convertirse en una especie nuevo poder mundial sobre las espaldas de muchos pequeños países que él cree que lo pueden seguir como un guía para enfrentarse a los “poderes hegemónicos”. Qué tontería!. Estos delirios son propios de un dictador loco. El gobierno del histriónico Chávez aspira a poder invertir en un yacimiento petrolífero de Irán, South Pars – de poco que no le ponen de nombre South Park – que al parecer sería la mayor reserva de petróleo actual, cuya explotación fue abandonada por las multinacionales debido a las sanciones que hay sobre Irán debido a su programa nuclear.Las relaciones entre Irán y Venezuela mejoraron a raíz de la llegada al poder del psicópata Ahmadineyad. Entre dictadores tocados de la seta se entienden.

Cuando Hugo encontró en Muamar
(Libia)

Hugo Chávez viajó a Libia para ser investido doctor “honoris causa” por la Academia de Estudios Superiores de La universidad de Trípoli por su “contribución a la mejora de la justicia social” en Venezuela, Latinoamérica y el mundo y por la su aportación a “la economía humanista”. Bueno, ya sabéis que le debéis vuestro bienestar a Hugo Chávez, el ungido para salvar el universo. También le otorgaron una medalla de la alianza atlántica del Sur (SATO) impulsada por el dictador libio Muamar el Gadafi para oponerse a la NATO. La SATO pretende agrupar los países de África y América Latina, supongo que bajo su dirección. Mira que hace años que lo prueba lo de convertirse en el líder de los pueblos oprimidos del mundo, pese a que él es un dictador que oprime a su propio pueblo. Este reconocimiento a Chávez fue justificado por su “constante trabajo” a “promover la igualdad y la justicia no sólo a nivel social en su país sino internacionalmente”. Y sorprende ver que esto le reconozcan en un país que tiene un régimen autoritario como Libia que no es conocido precisamente por el respeto a los derechos humanos, claro, que Chávez también tiene tics autoritarios. Le reconocen a Chávez su “gran lucha contra el sistema capitalista” y la puesta en práctica de un modelo económico “orientado específicamente a satisfacer las necesidades de los más pobres levantando el nivel de vida de un país que lo necesitaba”. Chávez agradeció el premio porque de bien nacido es ser agradecido.

Tour por Tiranolandia

Hay gente que va a Disneylandia y Chávez hace un tour por tiranolandia visitando Bashar al Asad (Siria), Mahmud Ahmadineyad (Irán) y Muamar el Gadafi (Libia).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.735 hits
Octubre 2010
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enllaços més clicats

  • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: