El TSJC contra el català

Deixa un comentari

28 Octubre 2010 per yeagov


El TSJC contra el català
La suspensió a instàncies del Partit Popular

El TSJC ha suspés el reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Lleida. El reglament d’ús de la llengua catalana no fa altra cosa que normativitzar un fet que ja estava en pràctica, que la llengua catalana fos la llengua prioritària a l’Ajuntament de Barcelona. En el cas de la Diputació de Lleida aquesta suspensió no afecta només al català sinó també a l’aranés a l’Aran. És a dir, aquest reglament normativitzava el que era la pràctica normal de l’Ajuntament. Entre els articles suspesos n’hi ha el que obliga que els funcionaris municipals hagin de conéixer la llengua catalana. En el cas de la Diputació de Lleida el recurs ha sigut presentat pel grupuscle ultradretà espanyolista Convivència Civica Catalana, i sol·licita la no aplicació del reglament aprovat per la Diputació de Lleida que fixa com a llengües preferents el català i l’aranés a l’Aran.

Fernández Díaz exigeix que l’alcalde Hereu acati la interlocutòria

Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del PP a l’Ajuntament de Barcelona considera que aquesta interlocutòria li dóna la raó en la seva tesi que aquest reglament “es va fer amb l’excusa de promoure el català, però en realitat es pretenia excloure el castellà”. Aquest reglament va ser votat per tots els grups municipals excepte el PP i segons Fernández Díaz els altres “es van equivocar” perquè “van crear problemes on no existeixen”. Certament, el català no és ni ha sigut mai un problema, excepte pel Partit Popular que fa 30 anys que intenta fer d’aquest tema un motiu de conflicte social. Aquí, els que s’equivoquen són els senyors del PP intentant crear un problema que ells saben que no existeix. El mateix Fernández Díaz diu que “durant trenta anys, a l’Ajuntament mai hi havia hagut problemes amb el català, i s’havia avançat en la seva promoció, sense necessitat de cap reglament”. Reconeix que durant trenta anys no hi ha hagut problemes, malgrat que el PP ha volgut en aquests trenta anys fer del català un problema sense sortir-se’n, el que fa aquest reglament es normativitzar un fet, un fet que al PP no li agradava quan es produïa sense que hi hagués un reglament, i un fet contra el que el PP continua oposant-se. Només cal repassar que quasi totes les lleis del Parlament de Catalunya que fan referència a la llengua catalana – i a l’aranesa – inclosos els articles de l’Estatut de Catalunya que en feien referència van ser recorreguts al Tribunal (pre)Consitutucional espanyol. Fernández Díaz ha recordat a l’alcalde Jordi Hereu que la interlocutòria “és d’obligat compliment” i li diu que l’acati. La insistència dels dirigents del PP en què tothom acati les sentències i interlocutòries que minven els drets dels catalanoparlants és malaltissa. El PP hauria d’haver acatat el resultat del referèndum de l’Estatut enlloc de recorre’l.

L’Ajuntament de Barcelona planta cara

La regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Imma Moraleda, ha acusat el PP de “crispar el debat’”i “crear conflicte davant una realitat normalitzada per a tots els barcelonins”. Un dels temes que ha servit al PP per provar de crear un conflicte social ha sigut el de la llengua, un fet que la societat veu amb normalitat i que no crea cap disfunció a l’Administració serveix al Partit Popular com a excusa per fer soroll i veure si pot treure rèdits electorals del conflicte, ja sigui aquí com molt especialment en algunes zones d’Espanya en què denunciar “la suposada” persecució de castellanoparlants dóna vots al PP. Així fa trenta anys que estan. Una de les imatges que el PP promou de Catalunya a Espanya és que els catalans parlem en català només per fotre als espanyols, això que pot ser una estupidesa infantil és una imatge que el PP ha anat construint dels catalans a Espanya.
La Diputació de Lleida tampoc s’ha tallat un pèl, en els propers cinc dies de termini presentarà un recurs contra la decisió del Tribunal i ho farà indicant-li que s’adreci a la Diputació en català perquè aquesta és la “llengua en què sempre ens hem adreçat a aquest tribunal”. I a qui no agradi que s’hi posi fulles.
Els grups municipals de CIU i ERC demanen a l’Ajuntament que actuï amb fermesa
Jaume Ciurana de CIU recorda que la resolució judicial ‘no és definitiva’ sinó que és una interlocutòria de la qual no es poden extreure conclusions i acusa als magistrats d’actuar de mala fe i que aquesta suspensió només és basa “en resolucions semblants dictades abans de l’aprovació del nou Estatut” i “la sentència de l’Estatut, conseqüència d’un recurs del PP i del Defensor del Poble, i que Rodriguez Zapatero i Carme Chacón van dir que era magnífica i ‘missió complida’ i que els omplia de satisfacció, serveix ara per anular cautelarment el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament de Barcelona”.
Esquerra recolza a CIU i demana “que el govern sigui ferm en recórrer la suspensió cautelar de part del Reglament del Català per poder garantir a la ciutadania que serà atesa i compresa en català tal i com determina la Llei de Normalització Lingüística” i Ester Capella, portaveu del grup municipal d’Esquerra ha dit que “el PP busca sistemàticament la divisió i la confrontació nacional, negant en aquest cas l’evidència que el català és la llengua pròpia de Catalunya i de la capital de Catalunya”.
Esquerra demana la dimissió de la defensora del Poble espanyol
Joan Ridao, secretari general d’Esquerra, ha demanat la dimissió de María Luísa Cava de Llano, la defensora del poble espanyol en funcions, per la carta que va publicar en el diari El (in)Món alineada amb les tesis del director d’aquest diari, Pedro J. Ramírez en què la defensora del poble espanyol diu que està d’acord amb el director del diari en les seves posicions contràries a la “imposició” del català a l’escola i la “indignació” per les multes lingüístiques. Cava de Llano diu que ella és de la minoria que no només s’identifica amb els valors constitucionals i que és contrària al que ella qualifica de mites identitaris del nacionalisme català. Ella prefereix els mites fantàstics del nacionalisme espanyol. Ridao diu que “és inacceptable que la Defensora que paguem amb els nostres impostos exhibeixi aquest partidisme descarat”. Tampoc ens hem de sorprendre, aquesta senyora és militant del PP i ja ha fet algunes declaracions que regiren els budells, la senyora. Des que va assumir el càrrec ha mostrat la seva animadversió vers Catalunya, malgrat que ha nascut a Catalunya, però sembla que intenta fer-se perdonar aquest fet fent declaracions continues que es mostra molt contrària a la llengua i les institucions de Catalunya. Ja és prou greu que la defensora del poble espanyol presenti un recurs contra unes lleis referendades per la ciutadania, aquesta senyora ha fet declaracions en què deixa clara la seva animadversió cap al país. El càrrec de defensor del poble obliga a mantenir una neutralitat política i a abstenir-se de fer declaracions que posin en dubte la seva neutralitat, la senyora Cava de Llano s’ha posicionat sempre en contra de la llengua catalana en un to insultant i prepotent. Aquesta institució que ara ella dirigeix en funcions s’ha convertit en un tentacle més del Partit Popular, a qui no li cal tenir a Rajoy a la Moncloa ja que controla altres institucions com alguns tribunals o la institució del defensor del poble espanyol des de les que pot fer molt de mal sense que haver de respondre ningú. Certament, ella és la defensora (en funcions) del poble espanyol en el sentit que ella creu que s’ha de ser espanyol.

El TSJC contra el catalán

La suspensión a instancias del Partido Popular

El TSJC ha suspendido el reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida. El reglamento de uso de la lengua catalana no hace más que normativizar un hecho que ya estaba en práctica, que la lengua catalana fuera la lengua prioritaria en el Ayuntamiento de Barcelona. En el caso de la Diputación de Lleida esta suspensión no afecta sólo al catalán sino también al aranés en Arán. Es decir, este reglamento normativizado lo que era la práctica normal del Ayuntamiento. Entre los artículos suspendidos hay lo que obliga a que los funcionarios municipales tengan que conocer la lengua catalana.En el caso de la Diputación de Lleida el recurso ha sido presentado por grupúsculo ultraderechista españolista Convivencia Cívica Catalana, y solicita la no aplicación del reglamento aprobado por la Diputación de Lleida que fija como lenguas preferentes el catalán y el aranés en el Arán.

Fernández Díaz exige que el alcalde Hereu acate el auto

Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona considera que este auto le da la razón en su tesis de que este Reglamento “se hizo con la excusa de promover el catalán, pero en realidad se pretendía excluir el castellano “. Este reglamento fue votado por todos los grupos municipales excepto el PP y según Fernández Díaz los otros “se equivocaron” porque “crear problemas donde no existen”. Ciertamente, el catalán no es ni ha sido nunca un problema, excepto para el Partido Popular que hace 30 años que intenta hacer de este tema un motivo de conflicto social. Aquí, los que se equivocan son los señores del PP intentando crear un problema que ellos saben que no existe. El mismo Fernández Díaz dice que “durante treinta años, al Ayuntamiento nunca había habido problemas con el catalán, y se había avanzado en su promoción, sin necesidad de reglamento”. Reconoce que durante treinta años no ha habido problemas, a pesar de que el PP ha querido en estos treinta años hacer del catalán un problema sin lograrlo, lo que hace este reglamento se normativizar un hecho, un hecho que el PP no le gustaba cuando se producía sin que hubiera un reglamento, y un hecho contra el que el PP sigue oponiéndose. Sólo hay que repasar que casi todas las leyes del Parlamento de Cataluña que hacen referencia a la lengua catalana – y la aranesa – incluidos los artículos del Estatuto de Cataluña que hacían referencia fueron recorridos al Tribunal (pre)Consitutucional español. Fernández Díaz ha recordado al alcalde Jordi Hereu que el auto “es de obligado cumplimiento” y le dice que la acate. La insistencia de los dirigentes del PP en la que todos acaten las sentencias y autos que merman los derechos de los catalanohablantes es enfermiza. El PP debería haber acatado el resultado del referéndum del Estatuto en lugar de recorrerlo.

El Ayuntamiento de Barcelona planta cara

La concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Imma Moraleda, ha acusado al PP de “crispar el debate” y “crear conflicto ante una realidad normalizada para todos los barceloneses”. Uno de los temas que ha servido al PP para intentar crear un conflicto social ha sido el de la lengua, un hecho que la sociedad ve con normalidad y que no crea disfunción en la Administración sirve al Partido Popular como excusa para hacer ruido y ver si puede sacar rédito electoral del conflicto, ya sea aquí como muy especialmente en algunas zonas de España en que denunciar “la supuesta” persecución de castellanohablantes da votos al PP. Así hace treinta años que están. Una de las imágenes que el PP promueve de Cataluña en España es que los catalanes hablamos en catalán sólo para joder a los españoles, lo que puede ser una estupidez infantil es una imagen que el PP ha ido construyendo los catalanes en España.La Diputación de Lleida tampoco se ha cortado un pelo, en los próximos cinco días de plazo presentará un recurso contra la decisión del Tribunal y lo hará indicándole que se dirija a la Diputación en catalán porque esta es la “lengua en que siempre nos hemos dirigido a este tribunal “. Y a quien no guste que se ponga hojas.

Los grupos municipales de CiU y ERC piden al Ayuntamiento que actúe con firmeza

Jaume Ciurana de CiU recuerda que la resolución judicial ‘no es definitiva’ sino que es un auto de la que no se pueden extraer conclusiones y acusa a los magistrados de actuar de mala fe y que esta suspensión sólo se basa “en resoluciones similares dictadas antes de la aprobación del nuevo Estatut “y” la sentencia del Estatut, consecuencia de un recurso del PP y del Defensor del Pueblo, y que Rodríguez Zapatero y Carme Chacón dijeron que era magnífica y ‘misión cumplida’ y que los llenaba de satisfacción, sirve ahora para anular cautelarmente el Reglamento de Uso de la Lengua Catalana en el Ayuntamiento de Barcelona “. Esquerra apoya a CiU y pide “que el gobierno sea firme en recurrir la suspensión cautelar de parte del Reglamento del Catalán para poder garantizar a la ciudadanía que será atendida y comprendida en catalán tal y como determina la Ley de Normalización Lingüística” y Ester Capella, portavoz del grupo municipal de Esquerra ha dicho que “el PP busca sistemáticamente la división y la confrontación nacional, negando en este caso la evidencia de que el catalán es la lengua propia de Cataluña y de la capital de Cataluña”.

Esquerra pide la dimisión de la Defensora del Pueblo español

Joan Ridao, secretario general de Esquerra, ha pedido la dimisión de María Luisa Cava de Llano, la defensora del pueblo español en funciones, por la carta que publicó en el diario El (in) Mundo alineada con las tesis del director de este diario, Pedro J. Ramírez en que la defensora del pueblo español dice que está de acuerdo con el director del diario en sus posiciones contrarias a la “imposición” del catalán en la escuela y la “indignación” por las multas lingüísticas. Cava de Llano dice que ella es de la minoría que no sólo se identifica con los valores constitucionales y que es contraria a lo que ella califica de mitos identitarios del nacionalismo catalán. Ella prefiere los mitos fantásticos del nacionalismo español. Ridao dice que “es inaceptable que la Defensora que pagamos con nuestros impuestos exhiba este partidismo descarado”. Tampoco hay que sorprenderse, esta señora es militante del PP y ya ha hecho algunas declaraciones que revuelven las tripas, la señora. Desde que asumió el cargo ha mostrado su animadversión hacia Cataluña, a pesar de haber nacido en Cataluña, pero parece que intenta hacerse perdonar este hecho haciendo declaraciones continuas que se muestra muy contraria a la lengua y las instituciones de Cataluña. Ya es bastante grave que la defensora del pueblo español presente un recurso contra unas leyes refrendadas por la ciudadanía, esta señora ha hecho declaraciones en las que deja clara su animadversión hacia el país. El cargo de defensor del pueblo obliga a mantener una neutralidad política ya abstenerse de hacer declaraciones que pongan en duda su neutralidad, la señora Cava de Llano se ha posicionado siempre en contra de la lengua catalana en un tono insultante y prepotente. Esta institución que ahora ella dirige en funciones se ha convertido en un tentáculo más del Partido Popular, a quien no le hace falta tener a Rajoy en la Moncloa ya que controla otras instituciones como algunos tribunales o la institución del defensor del pueblo español desde las que puede hacer mucho daño sin que tener que responder nadie. Ciertamente, ella es la defensora (en funciones) del pueblo español en el sentido que ella cree que hay que ser español.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uniu-vos a 1.800 seguidors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.639 hits
Octubre 2010
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: