Una democràcia de pa sucat amb oli

1

4 Mai 2011 per yeagov


 

Una democràcia de pa sucat amb oli
Il·legalitzen Bildu

 

Els dos partits majoritaris espanyols tenen por a la fi del terrorisme d’ETA. Mentre ETA existeixi, independentment de si comet atemptats o no, tenen una excusa per no tractar d’un tema realment important, la configuració territorial de l’Estat espanyol i l’encaix de bascos i catalans.

Tot i que a Catalunya l’ús del terrorisme va ser breu i residual, i que el catalanisme polític sempre ha intentat el pacte, pels nacionalistes espanyols sempre ha estat més perillosa Catalunya que no pas Euskadi, amb Euskadi els partits nacionalistes espanyols tenien l’excusa del terrorisme al qual es podia atacar policial i judicialment, però com es poden atacar les raons, simplement no podien atacar-les perquè els nacionalistes espanyols històricament només saben actuar mitjançant la força, sembla que Déu nostre Senyor no va beneir als nacionalistes espanyols amb la capacitat del
raciocini.

Incompliments d’acords

Un exemple seria que quan des de Catalunya se’ls ha exigit el compliment dels acords firmats en matèria de finançament han respost que suposant que decideixin complir ho faran el 2013 i que de la xifra acordada – 1450 milions – ja ens en podem anar oblidant, i això suposant que ho compleixin, que tampoc és segur considerant que aquest govern socialista és molt poc probable que torni a guanyar i que els que entraran probablement seran els del Partit Popular, i aquests no crec que pensin complir acords firmats amb Catalunya pel govern precedent.

 

L’esquerra abertzale vetada per PSOE i PP

En el cas d’Euskadi l’Esquerra Abertzale ha vist com el Tribunal Suprem ha anul·lat les candidatures de Bildu amb l’argument que al darrera està ETA. S’ha de dir que en tot aquest assumpte els dos partits nacionalistes espanyols, PSOE i PP, són completament responsables d’impedir que una part de la societat basca no estigui representada ja que totes les forces polítiques a les que votaven han estat il·legalitzades mitjançant una llei feta a mida per PSOE i PP, que apliquen els Tribunals espanyols sense manies. Llista Abertzale que apareix, llista que és il·legalitzada. Fins i tot els van posar unes condicions que havien de complir estrictament, i malgrat complir-les fil per randa, la gent que es presentava sota la formació política Bildu han vist com el Suprem els impedia participar a les eleccions. PP i PSOE es mostren cofois havent impedit que Bildu pogués presentar-se, al·leguen que al darrera hi ha ETA, no ho demostren.

El PP necessita a ETA

Arribo a la conclusió que ni a PSOE ni a PP els interessa que s’acabi ETA, especialment al PP sembla que els molesti que ETA no mati ningú, diguem les coses clares, si ETA desaparegués demà
mateix el PP hauria d’inventar-se ETA per seguir manipulant les víctimes del terrorisme i a una part de l’opinió pública espanyola. El PP, em refereixo a la direcció del partit, ha explotat el terrorisme desvergonyidament, molt especialment arran de l’atemptat de l’11-M, un atemptat islamista que l’any 2004 va matar 192 persones que viatjaven als trens de les rodalies de Madrid. El PP va intentar explotar aquell atemptat en benefici propi i va perdre les eleccions tres dies després per intentar manipular la informació en benefici propi. Quan ja els serveis d’investigació de la policia espanyola, els serveis d’intel·ligència tan espanyols com estrangers van decantar-se per l’autoria islamista, el govern del PP encara continuava adjudicant la teoria a ETA. L’autoria d’ETA era més rendible que no la d’uns terroristes islàmics. Van perdre les eleccions per mentiders, i llavors va aparèixer la teoria de la conspiració esbombada als quatre vents pels mitjans afins al PP. És trist veure com encara fa dos dies Esperanza Aguirre tornava a treure el fantasma de la conspiració aprofitant la notícia de la mort/execució del terrorista més buscat del món, Osama Bin Laden. Per a ella, Aguirre, els atemptats de Madrid són obra d’ETA. I és què, repeteixo, si ETA deixés d’existir demà el PP s’hauria d’inventar una ETA perquè ETA li dóna vots.

El perill del nacionalisme carpetovetònic

Han il·legalitzat Bildu sense cap més raó que la decisió pressa per PP i PSOE d’impedir que una part de la ciutadania basca no tingui representació a les institucions. Aquests dos partits són responsables d’una llei de partits que van fer específicament per impedir que l’esquerra abertzale tingui representació política legal. Aquests dos partits són també responsables del tancament d’un diari basc. No és el nacionalisme basc el que és perillós, no ho és el nacionalisme català, el nacionalisme perillós és l’espanyol que usa tota la maquinària d’un Estat contra els pobles que no se sotmeten. ETA ja és a hores d’ara només una excusa per a aquests dos partits majoritaris per seguir defensant un model d’Estat que ha fracassat perquè ells han fet tot el possible per què fracassi.

Lleis a la mida dels dos grans partits espanyolistes

 

Espanya és una democràcia de pa sucat amb oli perquè PP i PSOE empren els mecanismes de l’Estat en profit d’ells mateixos. Només els dos partits nacionalistes espanyols van estar d’acord en la il·legalització de Bildu, i no del tot, el Lehendakari Patxi López va mostrar la seva disconformitat, i això que és del PSE-PSOE. Això si, el PSOE ha mostrat la seva postura més jacobina coincidint amb el PP en aquest assumpte. Espanya es cosa de PSOE i de PP i deixen clar que si cal legislar per il·legalitzar altres forces polítiques no els tremolarà el pols encara que d’això se’n resenteixi aquesta democràcia espanyola de pa sucat amb oli. Fins i tot, el tercer partit espanyolista, UPYD demana un canvi de la llei electoral, i ho fan sense que se’ls posin les galtes vermelles, per, segons ell, treure totes aquelles forces polítiques que no tenen la mateixa idea d’Espanya que ells. Que les tres forces polítiques espanyolistes decideixin o pretenguin fer-se les lleis a mida per poder governar sense cap nosa, com si estiguéssim en el segle XIX, només els falta que legalitzin i institucionalitzin la tupinada, perquè il·legalitzar partits ja ho estan fent, i que converteixin les eleccions en un engany en què els dos partits majoritaris van fent torns, com succeïa al llarg del segle XIX.

Una democracia de medio pelo
Ilegalizan Bildu
Los dos partidos mayoritarios españoles tienen miedo a la fin del terrorismo de ETA. Mientras ETA exista, independientemente de si comete atentados o no, tienen una excusa para no tratar de un tema realmente importante, la configuración territorial del Estado español y el encaje de vascos y catalanes. Aunque en Cataluña el uso del terrorismo fue breve y residual, y que el catalanismo político siempre ha intentado el pacto, los nacionalistas españoles siempre ha sido más peligrosa Cataluña que no Euskadi, con Euskadi los partidos nacionalistas españoles tenían la excusa del terrorismo al que se podía atacar policial y judicialmente, pero como se pueden atacar las razones, simplemente no podían atacar para que los nacionalistas españoles históricamente sólo saben actuar mediante la fuerza, parece que Dios nuestro Señor no bendijo a los nacionalistas españoles con la capacidad del raciocinio.

Incumplimientos de acuerdos
Un ejemplo sería que cuando desde Cataluña se les ha exigido el cumplimiento de los acuerdos firmados en materia de financiación han respondido que suponiendo que decidan cumplir lo harán en 2013 y que de la cifra acordada – 1450 millones – ya nos podemos ir olvidando, y eso suponiendo que lo cumplan, que tampoco es seguro considerando que este gobierno socialista es muy poco probable que vuelva a ganar y que los que entrarán probablemente serán los del Partido Popular, y estos no creo que piensen cumplir acuerdos firmados con Cataluña por el gobierno precedente .
La izquierda abertzale vetada por PSOE y PP
En el caso de Euskadi la Izquierda Abertzale ha visto como el Tribunal Supremo ha anulado las candidaturas de Bildu con el argumento de que detrás está ETA. Hay que decir que en todo este asunto los dos partidos nacionalistas españoles, PSOE y PP, son completamente responsables de impedir que una parte de la sociedad vasca no esté representada ya que todas las fuerzas políticas a las que votaban han sido il • legalizadas mediante una ley hecha a medida por PSOE y PP, que aplican los Tribunales españoles sin manías. Lista Abertzale que aparece, lista que es ilegalizada. Incluso los pusieron unas condiciones que debían cumplir estrictamente, ya pesar de cumplirlas a rajatabla, la gente que se presentaba bajo la formación política Bildu han visto como el Supremo les impedía participar en las elecciones. PP y PSOE se muestran satisfechos habiendo impedido que Bildu pudiera presentarse, alegan que detrás hay ETA, no lo demuestran.
El PP necesita a ETA
Llego a la conclusión de que ni a PSOE ni a PP les interesa que se acabe ETA, especialmente al PP parece que les moleste que ETA no mate a nadie, digamos las cosas claras, si ETA desapareciera mañana mismo el PP debería inventarse ETA para seguir manipulando las víctimas del terrorismo ya una parte de la opinión pública española. El PP, me refiero a la dirección del partido, ha explotado el terrorismo desvergonzadamente, muy especialmente a raíz del atentado del 11-M, un atentado islamista que en 2004 mató 192 personas que viajaban en los trenes de las cercanías de Madrid. El PP intentó explotar aquel atentado en beneficio propio y perdió las elecciones tres días después para intentar manipular la información en beneficio propio. Cuando ya los servicios de investigación de la policía española, los servicios de inteligencia tanto españoles como extranjeros se decantaron por la autoría islamista, el gobierno del PP todavía continuaba adjudicando la teoría a ETA. La autoría de ETA era más rentable que no la de unos terroristas islámicos. Perdieron las elecciones por mentirosos, y entonces apareció la teoría de la conspiración cacareada los cuatro vientos por los medios afines al PP. Es triste ver como aún hace dos días Esperanza Aguirre volvía a sacar el fantasma de la conspiración aprovechando la noticia de la muerte/ejecución del terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Para ella, Aguirre, los atentados de Madrid
son obra de ETA. Y es que, repito, si ETA dejara de existir mañana el PP tendría que inventar una ETA porque ETA le da votos.
El peligro del nacionalismo carpetovetónico
Han ilegalizado Bildu sin más razón que la decisión tomada por PP y PSOE de impedir que una parte de la ciudadanía vasca no tenga representación en las instituciones. Estos dos partidos son responsables de una ley de partidos que hicieron específicamente para impedir que la izquierda abertzale tenga representación política legal. Estos dos partidos son también responsables del cierre de un diario vasco. No es el nacionalismo vasco lo que es peligroso, no lo es el nacionalismo catalán, el nacionalismo peligroso es el español que usa toda la maquinaria de un Estado contra los pueblos que no se someten. ETA ya está en estos momentos sólo una excusa para estos dos partidos mayoritarios para seguir defendiendo un modelo de Estado que ha fracasado porque ellos han hecho todo lo posible para que fracase.
Leyes a la medida de los dos grandes partidos españolistas
España es una democracia de medio pelo para PP y PSOE utilizan los mecanismos del Estado en provecho de ellos mismos. Sólo los dos partidos nacionalistas españoles estuvieron de acuerdo en la ilegalización de Bildu, y no del todo, el Lehendakari Patxi López mostró su disconformidad, y eso que es del PSE-PSOE. Eso si, el PSOE ha mostrado su postura más jacobina coincidiendo con el PP en este asunto. España es cosa de PSOE y de PP y dejan claro que si hay que legislar para ilegalizar otras fuerzas políticas no les temblará el pulso aunque de ello se resiente esta democracia española de medio pelo. Incluso, el tercer partido españolista, UPyD pide un cambio de la ley electoral, y lo hacen sin que se les pongan las mejillas rojas, por, según él, sacar todas aquellas fuerzas políticas que no tienen la misma idea de España que ellos. Que las tres fuerzas políticas españolistas decidan o pretendan hacerse las leyes a medida para poder gobernar sin estorbo, como si estuviéramos en el siglo XIX, sólo les falta que legalicen y institucionalicen pucherazo, porque ilegalizar partidos ya lo están haciendo , y que conviertan las elecciones en un engaño en que los dos partidos mayoritarios se van
turnando, como sucedía a lo largo del siglo XIX.

One thought on “Una democràcia de pa sucat amb oli

  1. Què és Bildu? Vaig trobar en un article que Bildu és o era “una coalició política legal del país basc, formada per Eusko Alkartasuna, Alternatiba i independents i entenc que la legalitat la va decidir el ple del Tribunal Constitucional per un sol vot i ” al tall de la mitjanit “, límit legal per a l’admissió o il.legalització de partits. Amb la decisió alguns pensen que ETA ha tornat a enganyar a l’Estat, com ja aconseguís amb ANB fa quatre anys, i burlar una Llei de Partits que va ser modificada durant el govern del PP per il.legalitzar qualsevol formació abertzale. Qui té raó? “.

    Diuen que la diferència d’aquesta coalició amb els altres partits que van ser il.legalitzats rau en que no és un partit supeditat als terroristes, sinó una coalició en què la resta de membres són partits democràtics i acceptats des dels seus orígens. Això sí, els independents que concorren van participar en altres llistes que sí van ser il.legalitzades.

    Diuen que defensen més o menys el mateix que ETA: “la independència d’Euskadi i Navarra com a Estat conjunt des d’una ideologia d’esquerra radical

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.859 hits
Mai 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: