Bildu pot presentar-se a les eleccions

6

8 Mai 2011 per yeagov


 

 
Bildu pot presentar-se a les eleccions

Bildu ha estat legalitzat i podrà concórrer a les eleccions del 22 de maig. El Tribunal Constitucional ha aprovat que Bildu pugui concórrer per 6 vots favorables contra 5, deixant al Tribunal Suprem amb el cul enlaire. Sembla que s’hagin caigut del cavall i això els hagi fet veure que no poden deixar sense representació política ni opció de vot a cent mil o dues-centes mil persones, sense oblidar el fet que Bildu és una coalició de diversos partits entre els que destaca Eusko Alkartasuna, un partit perfectament legal i que mai ha donat suport al terrorisme.
Una de les condicions imposades per aquest bunyol antidemocràtic perpetrat pels dos principals partits espanyols que és la llei de partits, amb la que l’esquerra abertzale va ser il·legalitzada, i totes les formacions polítiques que han volgut ocupar aquest espai han estat il·legalitzades des que ho va ser Batasuna, obliga a abjurar de la violència i a condemnar el terrorisme. Malgrat que des de Bildu es refusa el terrorisme per activa i per passiva els dos partits espanyolistes, especialment el Partit Popular i els mitjans afins a aquest partit continuen fent trampes, retorcen la llei de partits per fer-la dir el que ells volen que digui però de manera que sembli “legal” impedir la presentació d’una formació política abertzale sense que es noti. Per si de cas l’artilleria mediàtica de la caverna dispara contra tot el que no sigui la posició que defensa el PP i el PSOE, encara que el PSOE intenta salvar la cara dient que acaten la decisió del Tribunal Constitucional de permetre que Bildu concorri a les eleccions del 22 de maig. El PP i la patuleia mediàtica carreguen contra els magistrats del seu Tribunal Constitucional, si encara els quedés un petit bri de decència i no fossin tots plegats uns oportunistes se n’anirien a pastar fang tots plegats.
La il·legalització de Bildu hauria estat un escàndol que posaria en evidència les DEFICIÈNCIES democràtiques de l’Estat espanyol i el fet que els Tribunals estan tan polititzats que es tornen inoperants quan han de tractar assumptes relacionats amb els partits polítics, això ho hem vist en tot l’assumpte de la il·legalització de formacions abertzales i també en el tema de l’Estatut de Catalunya. Bildu va anunciar que si eren il·legalitzats haurien recorregut als tribunals de la UE, això pot haver fet “entrar en raó” als magistrats del TC, als que han votat que Bildu és legal, perquè la il·legalització de partits democràtics no és propi d’Estats democràtics. L’Estat espanyol hauria quedat en evidència si un Tribunal de la UE li toca el crostó. No és només que aquest Tribunal de la UE anul·li una decisió d’uns Tribunals espanyols absolutament polititzats i al servei dels dos grans partits, segurament hi hauria un toc
d’atenció.
Sens dubte a la caverna i al PP els importa poc si Bildu és legal, si Bildu compleix amb els requisits que marca la llei de partits redactada per ells amb la connivència del PSOE, ells no volen que Bildu es presenti, tant se’ls en fot si això danya la democràcia a Espanya, al PP i la seva caverna mediàtica només l’interessa arribar al poder encara que sigui fent volar pels aires el sistema democràtic i la divisió de poders. Espanya no té una tradició democràtica gaire llarga, i el Partit Popular no és un partit que tingui arrels democràtiques, mentre els serveixi la democràcia per arribar al poder els preocupa poc, si per mantenir-se han de retorçar la legalitat vigent per adaptar-la a la seva conveniència no tindran escrúpols a fer-ho. Declaracions polítiques:
Oscar Matute (Bildu): “Hem lluitat davant dels que ens volien veure doblegats, agenollats
muts, i no ho han aconseguit. El triomf de la societat basca davant la desraó i els interessos mesquins d’alguns ja és un triomf col.lectiu que ningú ens podrà prendre mai, igual que la nostra dignitat
”.
Per primera vegada en molts anys l’esquerra abertzale es pot presentar en unes eleccions, i hi ha hagut intents d’impedir-ho per part de la dreta espanyolista política, mediàtica i judicial que ha conculcat els drets de milers de persones. Confesso que no creia que el Tribunal Constitucional autoritzés Bildu a presentar-se, m’han sorprès. Jo també crec com Oscar Matute que això ha estat el triomf de la societat basca damunt dels interessos mesquins de la dreta política i mediàtica espanyolista que volia seguir negant el dret a una part molt important de la societat basca. La llei de partits que va deixar fora a Batasuna i les organitzacions polítiques que van intentar recollir el seu testimoni va aconseguir posar al PP en una posició que per la via democràtica amb la presència de totes les forces polítiques sense restriccions no havien aconseguit abans.
Rita Barberá (Alcaldessa de València – Partit Popular): “No es lluita perquè Bildu entri a les eleccions, és una vergonya que el govern no lluiti perquè ETA no entri en les institucions, ha de marxar ja, una vergonya històrica … i universal
No, senyora Barberá, el que és una vergonya és que el senyor Camps i altres 10 imputats en delictes de corrupció es presentin a les llistes, el que és una vergonya és que molt probablement guanyaran i Camps i els seus imputats seguiran governant i saquejant la Comunitat Valenciana amb els seus Gürtel. Aquesta és la veritable vergonya històrica, la corrupció, que afecta al PP de cap a peus.

Esperanza Aguirre (Presidenta de la Comunitat de Madrid – Partit Popular): “Qui estigui Bildu que és la fusió d’Eusko Alkartasuna, partit legal i democràtic, amb un partit terrorista, la llei de partits diu que és un frau de llei”.
Aguirre reconeix que Eusko Alkartasuna és legal i emocràtic però acusa a altres forces que formen part de Bildu de ser partits terroristes, i això ho hauria de demostrar.
Les dues lideresses del PP són habitualment aficionades a l’estrambot i a fer declaracions forassenyades, i ara que estem en campanya electoral no s’estan de fer allò que millor fan, declaracions poca-soltes.
S’ha de tenir la cara molt dura per demanar que el govern central dimiteixi per no haver impedit la presència de Bildu a les properes eleccions basques (i navarreses) i que això ho faci una persona que és dirigent del partit polític més corrupte i amb més imputats per delictes de corrupció de tot l’Estat, la senyora Barberá.

Vídeo: REACCIONS LEGALITZACIÓ BILDU

Bildu puede presentarse a las elecciones

Bildu ha sido legalizado y podrá concurrir a las elecciones del 22 de mayo. El Tribunal Constitucional ha aprobado que Bildu pueda concurrir por 6 votos favorables contra 5, dejando al Tribunal Supremo con el culo al aire. Parece que se hayan caído del caballo y eso les haya hecho ver que no pueden dejar sin representación política ni opción de voto a cien mil o doscientas mil personas, sin olvidar el hecho de que Bildu es una coalición de varios partidos entre los que destaca Eusko Alkartasuna, un partido perfectamente legal y que nunca ha apoyado al terrorismo.Una de las condiciones impuestas por este buñuelo antidemocrático perpetrado por los dos principales partidos españoles que es la ley de partidos, con la que la izquierda abertzale fue ilegalizada, y todas las formaciones políticas que han querido ocupar este espacio han sido ilegalizadas desde que lo fue Batasuna, obliga a abjurar de la violencia ya condenar el terrorismo. A pesar de que desde Bildu se rechaza el terrorismo por activa y por pasiva los dos partidos españolistas, especialmente el Partido Popular y los medios afines a este partido siguen haciendo trampas, retuercen la ley de partidos para hacerla decir lo que ellos quieren que diga pero de manera que parezca “legal” impedir la presentación de una formación política abertzale sin que se note. Por si acaso la artillería mediática de la caverna dispara contra todo lo que no sea la posición que defiende el PP y el PSOE, aunque el PSOE intenta salvar la cara diciendo que acatan la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que Bildu concurra a las elecciones del 22 de mayo. El PP y la patulea mediática arremeten contra los magistrados de su Tribunal Constitucional, si aún les quedara un pequeño ápice de decencia y no fueran todos unos oportunistas se irían al infierno todos. La ilegalización de Bildu habría sido un escándalo que pondría en evidencia las deficiencias democráticas del Estado español y el hecho de que los Tribunales están tan politizados que se vuelven inoperantes cuando tienen que tratar asuntos relacionados con los partidos políticos, eso lo hemos visto en todo el asunto de la ilegalización de formaciones abertzales y también en el tema del Estatuto de Cataluña. Bildu anunció que si eran ilegalizados deberían recurrir a los tribunales de la UE, esto puede haber hecho “entrar en razón” a los magistrados del TC, a los que han votado que Bildu es legal, porque la ilegalización de partidos democráticos no es propio de Estados democráticos. El Estado español habría quedado en evidencia si un Tribunal de la UE le toca el crostó. No es sólo que este Tribunal de la UE anule una decisión de unos Tribunales españoles absolutamente politizados y al servicio de los dos grandes partidos, seguramente habría un toque de atención.
Sin duda en la caverna y al PP les importa poco si Bildu es legal, si Bildu cumple con los requisitos que marca la ley de partidos redactada por ellos con la connivencia del PSOE, ellos no quieren que Bildu se presente, tanto se les jode si esto daña la democracia en España, el PP y su caverna mediática sólo le interesa llegar al poder aunque sea haciendo volar por los aires el sistema democrático y la división de poderes. España no tiene una tradición democrática muy larga, y el Partido Popular no es un partido que tenga raíces democráticas, mientras les sirva la democracia para llegar al poder les preocupa poco, si para mantenerse deben retorcer la legalidad vigente para adaptarla a su conveniencia no tendrán escrúpulos en hacerlo.
Declaraciones políticas:
Oscar Matute (Bildu): “Hemos luchado ante los que nos querían ver doblegados, arrodillados mudos, y no lo han conseguido. El triunfo de la sociedad vasca ante la sinrazón y los intereses mezquinos de algunos ya es un triunfo colectivo que nadie nos podrá quitar nunca, al igual que nuestra dignidad“.
Por primera vez en muchos años la izquierda abertzale se puede presentar en unas elecciones, y ha habido intentos de impedirlo por parte de la derecha españolista política, mediática y judicial que ha conculcado los derechos de miles de personas. Confieso que no creía que el Tribunal Constitucional autorizara Bildu a presentarse, me han sorprendido. Yo también creo como Oscar Matute que esto ha sido el triunfo de la sociedad vasca sobre los intereses mezquinos de la derecha política y mediática españolista que quería seguir negando el derecho a una parte muy importante de la sociedad vasca. La ley de partidos que dejó fuera a Batasuna y las organizaciones políticas que intentaron recoger su testimonio logró poner al PP en una posición que por la vía democrática con la presencia de todas las fuerzas políticas sin restricciones no habían conseguido antes.
Rita Barberá (Alcaldesa de Valencia – Partido Popular): “No se lucha para que Bildu entre en las elecciones, es una vergüenza que el gobierno no luche para que ETA no entre en las instituciones, debe marchar ya, una vergüenza histórica … y universal“.
No, señora Barberá, lo que es una vergüenza es que el señor Camps y otros 10 imputados en delitos de corrupción se presenten en las listas, lo que es una vergüenza es que muy probablemente ganarán y Camps y sus imputados seguirán gobernando y saqueando la Comunidad Valenciana con sus Gürtel. Esta es la verdadera vergüenza histórica, la corrupción, que afecta al PP de pies a cabeza.
Esperanza Aguirre (Presidenta de la Comunidad de Madrid – Partido Popular): “Quien esté Bildu que es la fusión de Eusko Alkartasuna, partido legal y democrático, con un partido terrorista, la ley de partidos dice que es un fraude de ley“.
Aguirre reconoce que Eusko Alkartasuna es legal y democrático pero acusa a otras fuerzas que forman parte de Bildu de ser partidos terroristas, y eso lo tendría que demostrar.Las dos lideresa del PP son habitualmente amantes del Estrambota ya hacer declaraciones disparatadas, y ahora que estamos en campaña electoral no están de hacer lo que mejor hacen, declaraciones cantamañanas.Hay que tener la cara muy dura para pedir que el gobierno central dimita por no haber impedido la presencia de Bildu a las próximas elecciones vascas (y navarras) y que esto lo haga una persona que es dirigente del partido político más corrupto y conmás imputados por delitos de corrupción de todo el Estado, la señora Barberá.

6 thoughts on “Bildu pot presentar-se a les eleccions

 1. Al meu, l’únic que em queda clar, és que Bildu, la coalició política d’esquerra basca, ha estat legalitzada i per fi pots votar a les eleccions de maig. La qual cosa em sembla bé, indpendientemente que els agradi això o no a alguns partits polítics i persones.

 2. yeagov ha dit:

  Avui s’ha fet pública la sentència del TC en què diuen que il·legalitzar Bildu hauria estat un cop contra els sistema democràtic. Te n’adones que en el meu article jo vaig dir el mateix acusant tant als partits polítics impulsors de la il·legalització com als Tribunals espanyols responsables de la il·legalització (TS) i d’anular aquesta il·legalització (TC), per tant de considerar que Bildu és una coalició legal i pot presentar-se a les eleccions del 22 de maig?.

 3. Correcte, encara que em va donar la impressió que feies més èmfasi en els partits polítics que impulsaven la il.legalització que en la resolució del Tribunal Suprem que va aprovar la legalitat de Bildu.

 4. Jaume C. i B. ha dit:

  El Tribunal Suprem va avalar la tesi del PP d’il·legalitzar Bildu, Bildu, però va presentar recurs davant el Tribunal Constitucional que ha anulat la sentència del Tribunal Suprem.
  Hi ha una raó per la que dono més importància al que han fet els partits polítics que a la decisió dels dos Tribunals. Aquests dos Tribunals estan profundament polititzats, obeeixen les ordres dels partits que van nomenar-los. Els magistrats del Tribunal Constitucional són designats pels partits polítics, això fa que actuin com a corretja de transmissió dels desitjos dels partits que els van nomenar.

 5. Entenc plenament la teva explicació, està molt clara – Bildu va guanyar el seu recurs davant del Tribunal Constitucional, i que els tribunals estan molt polititzats i per això, el teu dones més importància a la influència dels partits que designen els magistrats, els quals al seu torn obeeixen als partits.

 6. yeagov ha dit:

  És un dels grans problemes que tenen els màxims tribunals espanyols, els seus membres són per designació directa del Congrés dels Diputats, el Senat i el Consell General del Poder Judicial. En el cas dels magistrats escollits pels diputats i senadors succeeix que aquesta decisió la prenen els dos partits majoritaris.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.769 hits
Mai 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: