El muntatge propagandístic de la Flotilla islamista al descobert

1

9 Juny 2011 per yeagov


El muntatge propagandístic de la Flotilla islamista al descobert

Fa un any la Flotilla de la llibertat – quin nom tan bonic – va intentar arribar a Gaza però va ser interceptada. Algunes de les imatges que acompanyen aquest article ja han estat vistes. A les imatges ja conegudes que demostren que els presumptes activistes pacífics del Mavi Marmara segur que eren activistes – de la ONG islamista turca IHH – però no són gens pacífics, com pot veure’s a les imatges.
La ONG turca islamista IHH està prohibida a Israel pels seus lligams i afinitats amb Hamàs.
Com ja sabeu ara fa un any aquesta Flotilla va intentar arribar a Gaza transportant centenars d’activistes de diverses nacionalitats i segons ells ajut humanitari per a la població de Gaza. Davant l’opinió pública mundial van intentar presentar-se com a pacifistes, però els fets demostren que almenys els membres d’IHH no ho eren tant.
Els nou turcs que van ser abatuts pels soldats israelians eren membres d’IHH. A més d’aquests nou morts van haver-hi uns quants ferits més entre els activistes però també van resultar ferits alguns soldats israelians, un d’aquests soldats va rebre un tret d’un arma de 9 mm, un arma que no usen els soldats israelians. En unes imatges publicades ara apareixen un dels activistes amb un fusell penjat de l’espatlla i a un altre dels activistes amb una pistola a la ma. També ha aparegut un dels activistes que van participar en el Mavi Marmara posant amb un fusell, amb la cinta verda que es posen els terroristes d’Hamàs i envoltats per altres terroristes encaputxats d’Hamàs. La publicació d’aquesta imatge per part dels diaris israelians no ha fet cap gràcia als activistes, suposo que per haver quedat com els farsants que són. Uns pacifistes posant amb un arma o passejant-se armats per la coberta d’un vaixell que ells han anunciat com a part d’una flotilla humanitària i pacifista és una imatge que no encaixa.
Entre les armes trobades hi havia barres de ferro, ganivets, matxets i tiraxines, a més de munició per als tiraxines. Curiosament les dues imatges dels activistes armats van ser fetes per membres de la flotilla perquè després no va trobar-se cap arma de foc al vaixell, això si, com he dit abans, un dels soldats israelians va un tret d’una pistola de 9 mm.
Els primers soldats que van posar el peu a la coberta del Mavi Marmara anaven armats amb armes no letals, només posar el peu a la coberta van ser atacats amb barres de ferro i altres objectes fins que els activistes els van reduir i capturar, veient la situació el comandament va decidir prendre el vaixell enviant soldats armats amb armes letals, i van produir-se nou morts entre els “activistes pacífics” turcs.
Els organitzadors de la tràgica expedició propagandística islamista amb carallots occidentals a bord volen repetir l’experiència i aquest una nova flotilla intentarà de nou arribar a Gaza. No nego que molts dels participants realment creuen que la flotilla és el que diu la propaganda amb què els han entabanat els seus amics islamistes, però em sembla que els organitzadors de la flotilla de l’any passat intentaven que es produís una matança, si moria algun occidental la propaganda propalestina hauria aconseguit el seu propòsit de crear un estat d’opinió contra l’Estat d’Israel però només van morir nou islamistes turcs, i les imatges que han anat apareixent han anat posant en evidència que tot això de la flotilla humanitària és només un muntatge propagandístic i que els organitzadors estan disposats al que calgui, fins i tot a sacrificar vides.
La famosa Flotilla que ara fa un any intentava arribar a Gaza no va poder aconseguir el seu propòsit per l’acció de les forces de defensa israelianes. Els activistes de la Flotilla intentaven presentar-se al món com pacifistes, aquestes imatges demostren que mentien. La presumpta ONG organitzadora, la turca IHH, és un grup islamista. A la Flotilla hi havia almenys dues armes de foc, un dels soldats israelians va rebre un tret amb un arma de 9 mm, arma que els israelians no usen. Apart de ganivets i matxets també s´han trobat tiraxines i boles d’acer. Però són aquestes imatges les que posen en evidència la gran mentida d’aquests presumptes pacifistes que han resultat ser bastant violents. Tot i lamentar la mort de nou activistes turcs, cal dir que aquests activistes no eren uns innocents, eren membres de la ONG islamista turca IHH.
La famosa Flotilla que hace un año intentaba llegar a Gaza no pudo conseguir su propósito por la acción de las fuerzas de defensa israelíes. Los activistas de la Flotilla intentaban presentarse al mundo como pacifistas, estas imágenes demuestran que mentían. La presunta ONG organizadora, la turca IHH, es un grupo islamista. En la Flotilla había al menos dos armas de fuego, uno de los soldados israelíes recibió un disparo con un arma de 9 mm, arma que los israelíes no usan. Aparte de cuchillos y machetes se han encontrado tirachinas y bolas de acero. Pero son estas imágenes las que ponen en evidencia la gran mentira de estos presuntos pacifistas que han resultado ser bastante violentos. A pesar de lamentar la muerte de nueve activistas turcos, hay que decir que estos activistas no eran unos inocentes, eran miembros de la ONG islamista turca IHH.
The famous Flotilla than a year ago trying to reach Gaza could not achieve its purpose by the action of the Israeli defense forces. The Flotilla activists tried to present himself as world peace, these images show that while. The NGO alleged organizer, the Turkish IHH is an Islamist group. The Flotilla had at least two firearms, one of Israeli soldiers was shot with a 9 mm gun, a weapon that the Israelis do not use. Apart from knives and machetes were also found slingshot and steel balls. But are these images that demonstrate the great lie of these alleged pacifists who have proven to be quite violent. While lamenting the death of nine activists Turks, goes without saying that these activists were not some innocent, were members of the Islamist Turkish NGO IHH.
שייטת המפורסם מאשר לפני שנה מנסה להגיע לעזה לא יוכל להשיג את מטרתו על ידי פעולה של כוחות הביטחון הישראלים. פעילי שייטת ניסה להציג עצמו כמי השלום בעולם, תמונות אלו מראים כי בזמן. מארגן עמותה לכאורה, את IHH הטורקית היא קבוצה אסלאמית. המשט היה לפחות שני כלי נשק, אחד החיילים הישראלים נורה באקדח 9 מ”מ, כלי נשק, כי הישראלים לא משתמשים. מלבד סכינים מאשטות נמצאו גם כדורי קלע ופלדה. אבל הם אלה תמונות שימחישו את השקר הגדול של אלו פציפיסטים לכאורה שהוכיחו להיות אלים למדי. בעוד מקונן על מותו של תשעה פעילי הטורקים, למותר לציין כי פעילים אלו לא היו כמה חפים מפשע, היו חברי האיסלאמיסטית הטורקית NGO IHH.
El montaje propagandístico de la Flotilla islamista al descubierto
Hace un año la Flotilla de la libertad – qué nombre tan bonito – intentó llegar a Gaza pero fue interceptada. Algunas de las imágenes que acompañan este artículo ya han sido vistas. En las imágenes ya conocidas que demuestran que los presuntos activistas pacíficos del Mavi Marmara seguro que eran activistas – de la ONG islamista turca IHH – pero no son nada pacíficos, como puede verse en las imágenes.
La ONG turca islamista IHH está prohibida en Israel por sus vínculos y afinidades con Hamás.
Como ya sabéis hace un año esta Flotilla intentó llegar a Gaza transportando cientos de activistas de varias nacionalidades y según ellos ayuda humanitaria para la población de Gaza. Ante la opinión pública mundial intentaron presentarse como pacifistas, pero los hechos demuestran que al menos los miembros de IHH no lo eran tanto.
Los nueve turcos que fueron abatidos por los soldados israelíes eran miembros de IHH. Además de estos nueve muertos hubo varios heridos entre los activistas pero también resultaron heridos algunos soldados israelíes, uno de estos soldados recibió un disparo de un arma de 9 mm, un arma que no usan los soldados israelíes. En unas imágenes publicadas ahora aparecen uno de los activistas con un fusil colgado del hombro y otro de los activistas con una pistola en la mano. También ha aparecido uno de los activistas que participaron en el Mavi Marmara posando con un fusil, con la cinta verde que se ponen los terroristas de Hamás y rodeados por otros terroristas encapuchados de Hamás.La publicación de esta imagen por parte de los diarios israelíes no ha hecho ninguna gracia a los activistas, supongo que por haber quedado como los farsantes que son. Unos pacifistas posando con un arma o paseándose armados por la cubierta de un barco que ellos han anunciado como parte de una flotilla humanitaria y pacifista es una imagen que no encaja.
Entre las armas encontradas había barras de hierro, cuchillos, machetes y tirachinas, además de munición para los tirachinas.Curiosamente las dos imágenes de los activistas armados fueron hechas por miembros de la flotilla para que después no se encontró ningún arma de fuego en el barco, eso si, como he dicho antes, uno de los soldados israelíes un disparo de una pistola de 9 mm.
Los primeros soldados que pusieron el pie en la cubierta del Mavi Marmara iban armados con armas no letales, sólo poner el pie en la cubierta fueron atacados con barras de hierro y otros objetos hasta que los activistas los redujeron y capturar, viendo lasituación el mando decidió tomar el barco enviando soldados armados con armas letales, y se produjeron nueve muertos entre los “activistas pacíficos” turcos.
Los organizadores de la trágica expedición propagandística islamista con botarates occidentales a bordo quieren repetir la experiencia y éste una nueva flotilla intentará de nuevo llegar a Gaza. No niego que muchos de los participantes realmente creen que la flotilla es lo que dice la propaganda con que los han engañado sus amigos islamistas, pero me parece que los organizadores de la flotilla del año pasado intentaban que se produjera una matanza, si moría algún occidental la propaganda palestina habría conseguido su propósito de crear un estado de opinión contra el Estado de Israel pero sólo murieron nueve islamistas turcos, y las imágenes que han ido apareciendo han ido poniendo en evidencia que todo esto de la flotilla humanitaria es sólo un montaje propagandístico y que los organizadores están dispuestos a lo que haga falta, incluso a sacrificar vidas.

One thought on “El muntatge propagandístic de la Flotilla islamista al descobert

  1. armadilloroig ha dit:

    Mientras “La Asociación Solidaridad España Israel (ASEI), formada por españoles sionistas no judíos, ha negado este martes que Gaza viva una crisis humanitaria y ha avisado de que la Flotilla de la Libertad que pretende romper el bloqueo sobre la Franja sólo conseguirá beneficiar a Hamás, que no reconoce el derecho de Israel a existir.”, un grupo de más de 30 estadounidenses se embarcarán en un navío en Atenas con la esperanza de romper el bloqueo naval que Israel tiene impuesto a la franja de Gaza, a donde quieren llevar asistencia humanitaria. Robert Naiman, uno de los responsables de la organización no gubernamental “Just Foreign Policy” y otros activistas parten hoy desde Nueva York con destino a Atenas, en donde se embarcarán en el navío estadounidense “The Audacity of Hope”, para intentar romper el bloqueo israelí de Gaza, informó Efe. “”Nos embarcamos para romper el bloqueo de Gaza, que tiene sometidas a 1,6 millones de personas a un castigo colectivo en violación de la ley humanitaria internacional”, dijo Naiman mediante un comunicado de prensa antes de salir hacia Grecia.
    Se refirió también a que las autoridades israelíes “siguen negando a los habitantes de Gaza el derecho de cultivar, de pescar y de exportar (sus productos), así como al acceso médico y al trabajo, además de a estudiar en Cisjordania, incluyendo el Este de Jerusalén”. El activista afirmó también que el presidente de EEUU, Barack Obama, señaló recientemente que ” las restricciones a Gaza deberían afectar únicamente a las armas, que Israel señala que llegan hasta ese territorio procedentes de Irán y para respaldar al movimiento radical islamista Hamás. “. Se dice que “Organizaciones no gubernamentales de una veintena de países han organizado una nueva flotilla con una decena de embarcaciones que saldrán esta semana desde puertos de Grecia y Turquía con la intención de burlar el bloqueo israelí de Gaza y llevar a ese territorio palestino asistencia humanitaria.” Las organizaciones de varios países que impulsan la acción, denominada “Flotilla de la Libertad II – Sigamos siendo humanos”, señalaron la pasada semana que estará compuesta por unos 15 barcos que zarparán hacia Gaza desde distintos puertos del Mediterráneo y que llevarán a bordo a doctores, profesores, artistas y activistas de medio centenar de países. En la iniciativa participan ONGs y movimientos sociales de países como Turquía, Grecia, Suecia, Holanda, EEUU, Canadá, Bélgica, Alemania, Suiza y España.”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.859 hits
Juny 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: