Pressionen a Bashar per obligar-lo a dimitir – Bashar es fa l’orni – Rússia perdria 4000 milions de dòlars si sancionen Síria

1

29 Agost 2011 per yeagov


 

 
Pressionen a Bashar per obligar-lo a dimitir – Bashar es fa l’orni – Rússia perdria 4000 milions de dòlars si sancionen Síria

Pressionen a Bashar per obligar-lo a dimitir

El president Obama ha demanat al dictador sirià que deixi el càrrec immediatament: “Ha arribat el moment que el president Al Asad se’n vagi”. Aquesta petició s’uneix a les del Regne Unit, França. Alemanya i la Unió Europea. També s’anuncien més sancions i més dures.
Nacions Unides han recomanat que la Cort Penal Internacional investigui les denúncies de matances i abusos massius dels drets humans a Síria. Obama considera que Al Asad ha perdut la legitimitat per romandre en el càrrec i creu que “les seves crides al diàleg i la reforma sonen a buit quan es dedica a empresonar, torturar i massacrar al seu propi poble”. Això d’empresonar, torturar i matar als seus conciutadans ja és normal que les facin els dictadors, per això són dictadors, és això el que tothom espera que facin els dictadors. Un dictador que no empresoni, torturi o mati, ¿quina mena de dictador seria?. Obama diu que “hem dit contínuament que el president Al Asad ha d’encapçalar una transició democràtica o fer-se a un costat. No l’ha encapçalat. Pel bé del poble sirià ha arribat el moment que el president Al Asad se’n vagi”. Al Asad no sembla que tingui la intenció de dimitir del càrrec. De moment el president Obama ha aprovat l’enduriment de les sancions contra el règim sirià congelant els bens del govern sirià subjectes a la jurisdicció nord-americana i els nord-americans tenen prohibit participar en qualsevol transacció en què participi el règim sirià. Queda prohibit importar petroli i els seus derivants de Síria, país al que els Estats Units compren 252000 barrils diaris i que ciutadans nord-americans inverteixin a Síria. Els termes emprats en un comunicat conjunt del primer ministre britànic David Cameron de la cancellera alemanya Àngela Merkel i del president de la República Francesa Nicolas Sarkozy no difereixen gaire del president nord-americà. Consideren que el règim de Bashar Al Asad ha perdut legitimitat i que ha d’anar-se’n. “pel bé de Síria i del seu poble”. La xifra de morts en aquestes revoltes ja supera els 2000 morts.

Bashar es fa l’orni

El dictador Bashar Al Asad s’està fent l’orni davant les peticions internacionals que li demanen que deixi el poder i se’n vagi i el patiment del seu poble, diu que “no sent cap inquietud” davant les protestes a l’interior de Síria i està convençut que el seu país no serà atacat per altres països per por a les repercussions a l’Orient Mitjà. Bashar ha anunciat que depenent dels terminis per dur a terme les reformes jurídiques podrien celebrar-se eleccions el febrer de 2012.
Al Asad sembla que no vol entendre que succeeix a Síria ni es planteja la possibilitat de deixar el càrrec i anuncia que la setmana pròxima s’autoritzarà la creació de partits polítics un cop s’hagi creat un comitè que haurà d’estudiar les sol•licituds. Crea també una comissió per revisar la Constitució que, al seu parer, necessitarà de 3 a 6 mesos per a realitzar aquesta tasca..

Comentari: Sempre poden fitxar els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol que van necessitar quatre anys per destrossar l’Estatut de Catalunya, i això que aquí no depenia cap dictador d’aquest pronunciament jurídic per mantenir-se al poder, només els va servir als magistrats per mantenir-se al càrrec més enllà del seu mandat, amb aquests magistrats espanyols Asad podria romandre al poder 20 anys més.

Després de recordar les mesures que ha pres en aquest temps ha fet una advertència recordant el pes de Síria en els equilibris de l’Orient Mitjà i advertint que si Síria rep un atac des de l’exterior hi podrien haver “repercussions que ningú pot esperar”. Deu témer que la comunitat internacional decideixi intervenir a Síria com ha fer a Líbia, i per si de cas amenaça de desequilibrar la fràgil estabilitat de la zona.
Bashar no escolta al seu poble però el reprimeix, en canvi si que ha escoltat les peticions d’altres països, principalment occidentals, demanant-li que abandoni el càrrec i deixi que Síria faci una transició cap a la democràcia.
Tinc els meus dubtes que Síria o qualsevol país àrab o musulmà sigui capaç de convertir-se en una democràcia, tampoc estic pensant en una democràcia com les que tenen els països europeus, però si alguna forma de democràcia típica de país sense tradició democràtica, crec que els països àrabs són incompatibles amb un sistema democràtic.
Sempre hi va haver amenaces contra Síria i nosaltres – Bashar Al Asad i la seva camarilla – considerem que la sobirania i la decisió nacional són molt més importants que qualsevol decisió internacional”, diu el sàtrapa sirià. És una llàstima que Bashar i el seu pare i predecessor en el càrrec no creguessin gaire en aquesta opinió quan eren ells els que es dedicaven a potinejar en els assumptes interns dels seus veïns, especialment el Líban. Els sirians van preferir sortir a protestar contra Bashar abans que escoltar les seves declaracions televisades. Els manifestants van refusar el discurs de Bashar Al Asad amb càntics i les forces repressores del règim van respondre disparant contra els manifestants.

Rússia perdria 4000 milions de dòlars si sancionen Síria

Si la comunitat internacional decideix imposar sancions al règim sirià Rússia podria perdre 4000 milions de dòlars d’un contracte de venda d’armes russes al règim de Bashar Al Asad. Hi havia una comanda de 3500 a 3700 milions de dòlars que podria perdre’s si s’aproven les sancions de Nacions Unides. Síria suposa el 10% de les exportacions russes d’armament. A això s’ha d’afegir que també l’Iran, un altre fidel consumidor de productes armamentístics russos, també ha estat sancionat per les Nacions Unides i això li està costant als russos, principals venedors, una bona morterada.
Un exemple, segons el director del CAET Makienko és que “dels 70 caces MIG-29 que la corporació aeronàutica MiG ha de subministrar a clients estrangers 24 corresponen a Síria”. Segons Makienko fent un exercici de cinisme, Síria “serà sens dubte la pròxima víctima de les democràcies occidentals i els satèl•lits a la regió que els donen suport”. Deu ser una putada per la indústria armamentística russa perdre tants bons clients ara que cauen els dictadors àrabs, que aquests sàtrapes usin aquestes armes russes per assassinar al seu propi poble als dirigents de la indústria armamentística russa els importa un rave. Rússia reconeix que les sancions a l’Iran els van suposar entre 7000 i 8000 milions de dòlars de pèrdues, és a dir, el doble que en el cas sirià.

Presionan a Bashar para obligarle a dimitir – Bashar se hace el despistado – Rusia perdería 4.000 millones de dólares si sancionan Siria

Presionan a Bashar para obligarle a dimitir

El presidente Obama ha pedido al dictador sirio que deje el cargo inmediatamente: “Ha llegado el momento que el presidente Al Asad se vaya“. Esta petición se une a las del Reino Unido, Francia. Alemania y la Unión Europea. También se anuncian más sanciones y más duras.
Naciones Unidas han recomendado que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de matanzas y abusos masivos de los derechos humanos en Siria. Obama considera que el Asad ha perdido la legitimidad para permanecer en el cargo y cree que “sus llamamientos al diálogo y la reforma suenan a hueco cuando se dedica a encarcelar, torturar y masacrar a su propio pueblo”. Lo de encarcelar, torturar y matar a sus conciudadanos ya es normal que las hagan los dictadores, por eso son dictadores, eso es lo que todo el mundo espera que hagan los dictadores. Un dictador que no encarcele, torture o mate, ¿qué tipo de dictador sería?. Obama dice que “hemos dicho continuamente que el presidente Al Asad debe encabezar una transición democrática o hacerse a un lado. No la ha encabezado. Por el bien del pueblo sirio ha llegado el momento que el presidente Al Asad se vaya“. En Asad no parece que tenga la intención de dimitir del cargo. De momento el presidente Obama ha aprobado el endurecimiento de las sanciones contra el régimen sirio congelando los bienes del gobierno sirio sujetos a la jurisdicción estadounidense y los estadounidenses tienen prohibido participar en cualquier transacción en que participe el régimen sirio. Queda prohibido importar petróleo y sus derivantes de Siria, país al que Estados Unidos compran 252.000 barriles diarios y que ciudadanos estadounidenses inviertan en Siria. Los términos empleados en un comunicado conjunto del primer ministro británico David Cameron de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy no difieren mucho del presidente estadounidense. Consideran que el régimen de Bashar Al Asad ha perdido legitimidad y que debe irse. “Por el bien de Siria y de su pueblo“. La cifra de muertos en estas revueltas ya supera los 2000 muertos.

Bashar se hace el loco

El dictador Bashar Al Asad está haciendo el loco ante las peticiones internacionales que le piden que deje el poder y se vaya y el sufrimiento de su pueblo, dice que “no siente ninguna inquietud” ante las protestas en el interior de Siria y está convencido de que su país no será atacado por otros países por miedo a las repercusiones en Oriente Medio. Bashar ha anunciado que dependiendo de los plazos para llevar a cabo las reformas jurídicas podrían celebrarse elecciones en febrero de 2012.
En Asad parece que no quiere entender que sucede en Siria ni se plantea la posibilidad de dejar el cargo y anuncia que la semana próxima se autorizará la creación de partidos políticos una vez se haya creado un comité que deberá estudiar las solicitudes solicitudes. Crea también una comisión para revisar la Constitución que, a su juicio, necesitará de 3 a 6 meses para realizar esta tarea ..

Comentario: Siempre pueden fichar a los magistrados del Tribunal Constitucional español que necesitaron cuatro años para destrozar el Estatuto de Cataluña, y eso que aquí no dependía ningún dictador de este pronunciamiento jurídico para mantenerse en el poder, sólo les sirvió a los magistrados para mantenerse en el cargo más allá de su mandato, con estos magistrados españoles Asad podría permanecer en el poder 20 años más.

Tras recordar las medidas que ha tomado en este tiempo ha hecho una advertencia recordando el peso de Siria en los equilibrios de Oriente Medio y advirtiendo que si Siria recibe un ataque desde el exterior podrían haber “repercusiones que nadie puede esperar“. Debe temer que la comunidad internacional decida intervenir en Siria como ha hacer en Libia, y por si acaso amenaza de desequilibrar la frágil estabilidad de la zona.
Bashar no escucha a su pueblo pero lo reprime, en cambio si que ha escuchado las peticiones de otros países, principalmente occidentales, pidiéndole que abandone el cargo y deje que Siria haga una transición hacia la democracia.
Tengo mis dudas de que Siria o cualquier país árabe o musulmán sea capaz de convertirse en una democracia, tampoco estoy pensando en una democracia como las que tienen los países europeos, pero si alguna forma de democracia típica de país sin tradición democrática, creo que los países árabes son incompatibles con un sistema democrático.
Siempre hubo amenazas contra Siria y nosotros – Bashar Al Asad y su camarilla – consideramos que la soberanía y la decisión nacional son mucho más importantes que cualquier decisión internacional“, dice el sátrapa sirio. Es una lástima que Bashar y su padre y predecesor en el cargo no creyeran mucho en esta opinión cuando eran ellos los que se dedicaban a jugar en los asuntos internos de sus vecinos, especialmente el Líbano. Los sirios prefirieron salir a protestar contra Bashar antes que escuchar sus declaraciones televisadas. Los manifestantes rechazaron el discurso de Bashar Al Asad con cánticos y las fuerzas represoras del régimen respondieron disparando contra los manifestantes.

Rusia perdería 4.000 millones de dólares si sancionan Siria

Si la comunidad internacional decide imponer sanciones al régimen sirio Rusia podría perder 4.000 millones de dólares de un contrato de venta de armas rusas al régimen de Bashar Al Asad. Había un pedido de 3500 a 3700 millones de dólares que podría perderse si se aprueban las sanciones de Naciones Unidas. Siria supone el 10% de las exportaciones rusas de armamento. A esto hay que añadir que también Irán, otro fiel consumidor de productos armamentísticos rusos, también ha sido sancionado por las Naciones Unidas y eso le está costando a los rusos, principales vendedores, una buena morterada.
Un ejemplo, según el director del CAET Makienko es que “los 70 cazas MIG-29 que la corporación aeronáutica MiG debe suministrar a clientes extranjeros 24 corresponden a Siria“. Según Makienko haciendo un ejercicio de cinismo, Siria “será sin duda la próxima víctima de las democracias occidentales y los satélites en la región que los apoyan“. Será una putada para la industria armamentística rusa perder tantos buenos clientes ahora que caen los dictadores árabes, que estos sátrapas usen estas armas rusas por asesinar a su propio pueblo a los dirigentes de la industria armamentística rusa les importa un bledo. Rusia reconoce que las sanciones a Irán los supusieron entre 7000 y 8000 millones de dólares de pérdidas, es decir, el doble que en el caso sirio.

One thought on “Pressionen a Bashar per obligar-lo a dimitir – Bashar es fa l’orni – Rússia perdria 4000 milions de dòlars si sancionen Síria

 1. Para empezar creo que este artículo tuyo está muy bueno.
  Estoy de acuerdo que este hombre que llegó al poder como sucesor de su padre en el año 2000 y fue reafirmado como presidente de la república de Siria en en el año 2007 no logró abrirse a la democracia pese a su imagen de reformista al principio y ha sido muy represivo con su pueblo.
  Parece entendible entonces que los principales países del mundo pidan que cese en el cargo.

  Yo creo que todo lo que dice acerca de reformas como permitir que se creen otros partidos políticos además del Baaz, o que habrán elecciones en el 2012 y seguramente otras cosas que tienen que ver con la libertad de prensa, no nos olvidemos que acaba de permitir que ingrese la Cruz Roja Internacional a ver la situación de los presos en las cárceles.
  Yocreo que esa “apertura es debido a la presión internacional, no sólo de USA sino de otros países.

  La ira popular ha sido muy violenta lo que ha hecho, creo yo, que la respuesta del regimen sea también muy violenta. Al parecer Bashar El Assad no teme ser atacado o intervenido militarmente por la comunidad internacional.

  Personalmente no me gusta una intervención extranjera creo que es el propio pueblo el que tiene que defenderse de un gobierno represivo, usando todas las formas de lucha..

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No Instagram images were found.

Join 1.800 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.508 hits
Agost 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Articles d’altres blocs que m’agraden

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
%d bloggers like this: