La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba

6

28 Octubre 2011 per yeagov


 

 
La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba

Gregorio Peces Barba és un polític espanyol socialista que va ser president del Congrés dels Diputats i un dels ponents de la Constitució espanyola de 1978, que els mitjans de comunicació sempre qualifiquen de “pares de la Constitució”. El temps ha demostrat que amb els pares que va tenir aquella Constitució no podia sortir res de bo.

Espanya és un país amb escassa tradició democràtica, la dreta amb contades excepcions és una dreta cavernícola a la que li costa que el braç dret no s’alci per fer la “salutació romana” amb una concepció extremadament centralista de l’Estat, i l’esquerra té un concepte jacobí de l’Estat, ambdues posicions per tant, coincidents en aquest punt.

Dir bajanades contra els catalans és un recurs molt emprat per aconseguir uns quants vots, encara que no seria aquest el cas de Peces Barba perquè políticament està retirat.

Peces Barba ha fet les següents declaracions en el marc del X Congrés de l’Advocacia celebrat a Cadis parlant sobre l’esperit de la Constitució i el tema autonòmic. El to de befa sobre Catalunya de Peces Barba ha molestat als advocats catalans presents a la sala que s’han aixecat i han marxat i després han emés un comunicat desaprovant les paraules del ponent.

Gregorio Peces Barba: “Ese es el problema de España con este tema desde hace siglos, desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión, que fue dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes. Yo siempre digo en broma: ¿Y que hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan los catalanes?. Igual nos habría ido mejor, pero, en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede, bueno, habría habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona. Claro, eso siempre es muy importante. Pero, en fin, dicho ésto, yo soy mucho más optimista que José Pedro Pérez Llorca y creo que es imposible que se produzca una situación de ese tipo, y es imposible que vayan a, que vayan a producirse esos efectos tan negativos.”

Anem a pams. És cert que Espanya fa segles que té un problema i és la incapacitat dels seus governants, independentment de si portaven una corona, una gorra de plat o fins i tot el vestit de demòcrata, d’assumir que l’Estat espanyol no és un Estat uniforme, ells han provat de crear un Estat amb una sola cultura i llengua, la castellana, amb unes úniques lleis, les castellanes i amb uns únics costums, els de Castella, i és evident que no ho han aconseguit malgrat que no els ha tremolat el pols per imposar aquesta uniformitat castellana. El senyor Peces Barba diu que “desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses”. Cal dir que la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, no celebra una derrota, la commemora, commemora la derrota soferta l’11 de setembre de 1714, i en aquell moment Olivares devia fer mig segle o més que criava malves. Crec que el senyor Peces Barba confon la guerra dels Segadors (1640) que es va produir en temps d’Olivares (burxador d’orelles reials) amb la Guerra de Succesió (1714) que va acabar quan va rendir-se la ciutat de Barcelona, un 11 de setembre, després de més d’un any de setge. Les derrotes es commemoren, les victòries se celebren, i si una derrota com la patida llavors es commemora no és perquè ens sentim cofois sinó perquè reivindiquem tot allò que es va perdre. Quan parla de “dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes” sembla que estigui parlant de joguines, el to és ofensiu. Els castellans van haver d’escollir entre esclafar la revolta portuguesa o la catalana. Castella no tenia tropes suficients per fer front a tots dos aixecaments alhora. Van optar per Catalunya, segurament amb la idea que quan el tema de Catalunya estigués enllestit s’ocuparien dels portuguesos. Per sort pels portuguesos, els castellans ja no van tenir mai més l’oportunitat ni els mitjans per envair Portugal. Olivares només va ser un dels molts que van creure que ens acabarien reduint a les lleis i costums de Castella, una idea que ha estat present en l’ideari de tots els nacionalistes espanyols. Fins i tot aquells polítics que podríem qualificar de demòcrates quan parlen de Catalunya els surt el nacionalista castellà que porten a dins, com si Olivares els posseís.

Un altre comentari desafortunat d’aquest personatge posa en evidència al personatge:“No soy pesimista, estaremos en mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona.(…) Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona”. Malament anem quan un polític presumptament democràtic diu bestieses d’aquest nivell. Cal dir que un dels grans polítics espanyols, Manuel Azaña, deia que a ell algú li havia comentat que calia bombardejar Barcelona cada 50 anys. I aquests són els polítics demòcrates espanyols, ja podeu imaginar que deuen pensar els que només són polítics espanyols però no són gens demòcrates. Parafrasejant el rabí del “Violinista a la teulada” diré “senyor, tingues molts anys els polítics espanyols… tan lluny de Catalunya com sigui possible”. Unes hores més tard Peces Barba declarava en una emissora de ràdio que “los catalanes no deberían ser tan susceptibles a las bromas”. Les seves paraules no són cap broma, són les paraules d’un cretí espanyolista. Parlar amb aquesta alegria de bombardejar Barcelona cada 50 anys és impropi d’un demòcrata. I després algú se sorprèn a la Carpetovetònia interior que a Catalunya hi hagi independentistes. Si fins i tot els que presumptament són demòcrates diuen aquestes coses que podem esperar d’aquells que no ho són en un país sense tradició democràtica ni respecte pels altres pobles.

Als catalans segurament les coses ens haurien anat millor sense Espanya, i ara estaríem compadint-nos dels pobres portuguesos per haver tingut la desgràcia d’acabar a les urpes castellanes. El que li hauria calgut a Espanya/Castella és civilitzar-se, Peces Barba és un exemple que alguna cosa succeeix a l’Altiplà castellà que els impedeix actuar com éssers civilitzats, serà la ferum fermentada durant segles a la caverna de Mordor que ha enrarit tant l’aire que els impedeix ser persones civilitzades.

En posteriors declaracions Peces Barba ha dit que mai faria bromes amb el bombardeig de Gernika o amb els atemptats terroristes però si que fa bromes amb els bombardejos a Barcelona. Si les primeres declaracions es podien considerar molt ofensives els seus intents de justificar-se a posteriori no fan més que ser un insult darrera d’un altre.

Certament, Catalunya segur que sense Espanya hauria estat millor, amb aquesta Espanya irrespectuosa, barroera i grollera. Si aquest que presumptament era un demòcrata pensa que és normal bombardejar Barcelona, fa por imaginar què deuen pensar els que no són demòcrates.

Video: La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba

La Historia de España, Cataluña y Portugal según Gregorio Peces Barba

Gregorio Peces Barba es un político español socialista que fue presidente del Congreso de los Diputados y uno de los ponentes de la Constitución española de 1978, que los medios de comunicación siempre califican de “padres de la Constitución”.El tiempo ha demostrado que con los padres que tuvo esa Constitución no podía salir nada bueno.

España es un país con escasa tradición democrática, la derecha con contadas excepciones es una derecha cavernícola a la que le cuesta que el brazo derecho no se alce para hacer la “saludo romano” con una concepción extremadamente centralista del Estado, y la la izquierda tiene un concepto jacobino del Estado, ambas posiciones por lo tanto, coincidentes en este punto.

Decir tonterías contra los catalanes es un recurso muy utilizado para conseguir unos cuantos votos, aunque no sería este el caso de Peces Barba para que políticamente está retirado.

Peces Barba ha hecho las siguientes declaraciones en el marco del X Congreso de la Abogacía celebrado en Cádiz hablando sobre el espíritu de la Constitución y el tema autonómico. El tono de burla sobre Cataluña de Peces Barba ha molestado a los abogados catalanes presentes en la sala que se han levantado y han marchado y luego han emitido un comunicado desaprobando las palabras del ponente.

Gregorio Peces Barba: “Ese es el problema de España con este tema desde hace siglos, desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión, que fue dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes. Yo siempre digo en broma: ¿Y que hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan los catalanes?. Igual nos habría ido mejor, pero, en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede, bueno, habría habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona. Claro, eso siempre es muy importante. Pero, en fin, dicho ésto, yo soy mucho más optimista que José Pedro Pérez Llorca y creo que es imposible que se produzca una situación de ese tipo, y es imposible que vayan a, que vayan a producirse esos efectos tan negativos.”

Vayamos por partes. Es cierto que España hace siglos que tiene un problema y es la incapacidad de sus gobernantes, independientemente de si llevaban una corona, una gorra de plato o incluso el traje de demócrata, de asumir que el Estado español no es un Estado uniforme, ellos han tratado de crear un Estado con una sola cultura y lengua, la castellana, con unas únicas leyes, las castellanas y con unos únicos costumbres, los de Castilla, y es evidente que no lo han conseguido a pesar de que no les ha temblado el pulso para imponer esta uniformidad castellana. El señor Peces Barba dice que “desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el Levantamiento de los catalanes, que puede Cierta, celebran, que yo creo que es un signo, siempre susceptibles fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portuguesas “. Hay que decir que la Diada Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, no celebra una derrota, la conmemora, conmemora la derrota sufrida el 11 de septiembre de 1714, y en ese momento Olivares debía hacer medio siglo o más que criaba malvas. Creo que el señor Peces Barba confunde la guerra de los Segadors (1640) que se produjo en tiempos de Olivares (burxador de orejas reales) con la Guerra de Sucesión (1714) que terminó cuando rendirse la ciudad de Barcelona , un 11 de septiembre, tras más de un año de asedio. Las derrotas se conmemoran, las victorias se celebran, y si una derrota como la sufrida entonces se conmemora no es porque nos sentimos orgullosos sino porque reivindicamos lo que se perdió. Cuando habla de “Dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes” parece que esté hablando de juguetes, el tono es ofensivo. Los castellanos tuvieron que elegir entre aplastar la revuelta portuguesa o la catalana. Castilla no tenía tropas suficientes para hacer frente a los dos levantamientos vez. Optaron por Cataluña, seguramente con la idea de que cuando el tema de Cataluña estuviera listo se ocuparían los portugueses. Por suerte para los portugueses, los castellanos no tuvieron nunca más la oportunidad ni los medios para invadir Portugal. Olivares sólo fue uno de los muchos que creyeron que nos acabarían reduciendo a las leyes y costumbres de Castilla, una idea que ha estado presente en el ideario de todos los nacionalistas españoles. Incluso aquellos políticos que podríamos calificar de demócratas cuando hablan de Cataluña les sale el nacionalista español que llevan dentro, como si Olivares los poseyera.

Otro comentario desafortunado de este personaje pone en evidencia al personaje: “No soy pesimista, estaremos en mejores condiciones que en Otras epocas. No sé cuántas veces hubo que bombardeos Barcelona .(…) Creo que esta Vez se resolvers sin Necesidad de bombardeos Barcelona “. Mal vamos cuando un político presuntamente democrático dice tonterías de este nivel. Hay que decir que uno de los grandes políticos españoles, Manuel Azaña, decía que a él alguien le había comentado que había que bombardear Barcelona cada 50 años. Y estos son los políticos demócratas españoles, ya podéis imaginar que pensarán los que sólo son políticos españoles pero no son nada demócratas. Parafraseando el rabino del “Violinista en el tejado” diré “señor, ten muchos años los políticos españoles … tan lejos de Cataluña como sea posible “. Unas horas más tarde Peces Barba declaraba en una emisora de radio que “los catalanes no deberian ser tan susceptibles a las bromas”. Sus palabras no son ninguna broma, son las palabras de un cretino españolista. Hablar con esta alegría de bombardear Barcelona cada 50 años es impropio de un demócrata. Y luego alguien se sorprende a la Carpetovetònia interior que en Cataluña haya independentistas. Si incluso los que presuntamente son demócratas dicen estas cosas que podemos esperar de aquellos que no lo son en un país sin tradición democrática ni respeto por los demás pueblos.

A los catalanes seguramente las cosas nos hubieran ido mejor sin España, y ahora estaríamos compadeciéndonos los pobres portugueses por haber tenido la desgracia de acabar en las garras castellanas. Lo que le habría hecho falta en España / Castilla es civilizarse, Peces Barba es un ejemplo que algo sucede en el Altiplano castellano que les impide actuar como seres civilizados, será la hedor fermentada durante siglos en la caverna de Mordor que enrarecido tanto el aire que les impide ser personas civilizadas.

En posteriores declaraciones Peces Barba dijo que nunca haría bromas con el bombardeo de Gernika o con los atentados terroristas pero si que hace bromas con los bombardeos en Barcelona. Si las primeras declaraciones se podían considerar muy ofensivas sus intentos de justificar a posteriori no hacen más que ser un insulto detrás de otro.

Ciertamente, Cataluña seguro que sin España habría sido mejor, con esta España irrespetuosa, grosera y soez. Si éste que presuntamente era un demócrata piensa que es normal bombardear Barcelona, da miedo imaginar qué pensarán los que no son demócratas.

6 thoughts on “La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba

 1. Tomàs ha dit:

  Un post molt ben documentat, amb una extensa explicació sobre el tema tant barroerament explicat per aquest individu.
  La història té que no se la pot canviar i en aquest sentit no podem fer res respecte del que va passar fa 300 anys. Ara bé, si que en podem treure conclusions i ho hem de fer de la manera més intel•ligent possible.
  Què podem esperar de seguir lligats a Espanya? Una mica més d’autonomia? Un percentatge de l’aeroport o alguna altra futesa similar?
  O potser el que volen són els nostres diners i la nostra submissió!
  Espero, sincerament, que cada vegada hi hagi més persones que vulguin caminar cap a la independència.

 2. Tomàs ha dit:

  Afagiré un enllaç des del meu post al teu. per si algú dels que entri al meu vol documentar-se millor sobre el tema.

 3. yeagov ha dit:

  És veritat que la història no la podem corregir però dels fets històrics n’hem d’aprendre per no tornar a cometre els mateixos disbarats però podem veure que aquells que governen solen ignorar la història i malauradament repeteixen els mateixos errors que els seus predecessors.
  Peces Barba va ser educat en el pensament que sembla dictar el projecte nacionalista espanyol des de que Olivares va dir “Tenga V.M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V.M con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España, al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V.M acà y allà ministros de las naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jurados, diputaciones y consejos de las mismas provincias, en cuanto fueran perjudiciales para el gobierno y indecentes para la autoridad real, en que se podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V.M. lo alcanza será el Principe más poderoso del mundo.”. I aquestes paraules són de 1624, ja fa quasi quatre segles.

  Ja l’any 1779 reconeixien que Catalunya pagava més impostos que els altres territoris fins i tot més enllà dels que haurien pertocat al nostre país: “No se duda que Cataluña paga en tributos, aun fuera de las leyes de la proporción, más que cualquier otra provincia […]”. Francisco Mariano Nifo, 1779

 4. […] Gregorio Peces Barba Posted on 29 octubre 2011 by El Cau del Llop 28 octubre 2011 – per yeagov La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces […]

 5. Tomàs ha dit:

  M’he quedat sense paraules!

  Exemple de que els que ho fem malament som nosaltres. Ells ja saben el que fan.

  Hauries de passar aquest text al Parlament de Catalunya.

 6. yeagov ha dit:

  Només cal llegir el gran nombre de lleis, cèdules i decrets que governs espanyols de tot pelatge (monarques absoluts, vàlids autoritaris, governs pseudodemocràtics i dictadures militars) han anat promulgant, i ens hem de fixar especialment en el llenguatge d’aquests textos, un llenguatge molt dur i ple d’odi. També ens hem de fixar en el discurs de militars i polítics espanyols/castellans i en articles apareguts a la premsa. L’ABC ha estat al llarg del segle XX el diari que ha representat millor la catalanofòbia, encara que hereta el llenguatge de la premsa madrilenya del XIX que faria que La Gaceta semblin nens de volquers al seu costat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.769 hits
Octubre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: