Convulsions a l’Orient Mitjà

11

31 Octubre 2011 per yeagov


 
Convulsions a l’Orient Mitjà


Convulsions a l’Orient Mitjà (I)

Abàs reconeix que fa 64 anys van cometre un error

L’any 1947 les Nacions Unides van decidir aprovar la creació de dos Estats al protectorat britànic de Palestina, un Estat de Palestina pels àrabs i un Estat d’Israel pels jueus. Els àrabs van renunciar al seu Estat, els jueus van proclamar-lo l’any 1948. Immediatament els Estats àrabs de la zona van atacar l’Estat d’Israel amb el clar i declarat propòsit de fer-lo desaparèixer del mapa, però el petit Estat d’Israel els va derrotar. Des de llavors els àrabs i els israelians s’han enfrontat en dues guerres més, dues guerres que com la primera van iniciar els àrabs però la van guanyar els israelians. I des de llavors els palestins van iniciar una campanya terrorista contra Israel que té els seus moments més àlgids en el segrest d’avions amb ciutadans israelians i la massacre dels Jocs Olímpics de Munic en què una cèl•lula terrorista va segrestar i va acabar assassinant els atletes israelians. Dels episodis de segrestos d’avions cal destacar quan uns terroristes palestins amb la col•laboració de dos terroristes alemanys van segrestar més d’un centenar de ciutadans israelians i van desviar l’avió d’Air France cap a Uganda via Líbia. D’aquest episodi recomano qualsevol documental o pel•lícula que tracti sobre l’Operació Entebbe”.

També hi ha hagut els episodis de les Intifades. Els dirigents palestins en aquests 63 anys s’han dedicat a marejar la perdiu mentre morien persones. Acceptaven asseure’s a negociar amb Israel poques vegades però quan ho feien era per no arribar a cap acord, en realitat, crec que els dirigents palestins mai han tingut intenció d’arribar a cap acord i van fent la viu-viu mentre la tragèdia continua.

Em sorprèn que Abàs ara reconegui que els àrabs van equivocar-se l’any 1947 quan van refusar la partició que significava la creació de dos Estats. “Va ser un error. Va ser un error àrab, totalment”. Els dirigents palestins han trigat 64 anys a reconèixer que van “cometre” un error, un error que ha causat milers de víctimes a ambdues bandes. Està bé que reconeguin que van equivocar-se, ara que ja han reconegut que “van equivocar-se” seria bo que fessin alguna cosa per redreçar la situació, oi?. Sembla que no serà així, després de reconèixer l’error es lamenta de la situació de la que ells són responsables juntament amb els altres països àrabs que els “van malaconsellar” i que ells estan patint i causant patiment als seus veïns israelians. Abàs: “Però, ¿ens castiguen ells (els israelians) per aquell error 64 anys?”. No, els israelians no estan castigant als palestins, són els líders que tenen els palestins el veritable càstig diví, la plaga que pateixen els palestins des de fa 64 anys.

I a Jordània demanen trencar els acords de pau amb Israel

 

A Jordània un grup de manifestants demanava que s’anul•lin els acords de pau amb Israel, uns acords signats fa uns 15 o 20 anys. És evident que Israel té un seriós problema, té un veïnat conflictiu i amb el qual signar acords no serveix de res perquè la paraula dels líders àrabs no val un rave, i perquè en molts casos els dirigents que van signar els acords ja no hi són.

L’infern àrab

La majoria dels països àrabs estan patint canvis polítics i socials, hi ha un auge dels sectors islàmics més radicals, aquells que volen tornar a una situació a la zona com la dels anys 70 en allò que a Israel es refereix, i també veiem que la primavera àrab que va significar la caiguda d’alguns règims autocràtics àrabs està significant la pujada de règims islàmics que volen implantar la xara a tot el món àrab. La primavera àrab no està significant que els països àrabs comencin a ser països democràtics sinó que va camí de ser la via per la qual tinguem a règims islàmics molt més autoritaris que els règims militars caiguts. Si la paraula dels governants àrabs sol ser poc de fiar encara ens hauríem de preocupar més perquè no sabem qui mana realment en aquests països ara mateix.

Veiem com l’ascens dels nous governants significa la implantació de la xara, la llei islàmica, és a dir, un retorn a l’Edat Mitjana, clar que n’hi ha molts d’aquests països que no van sortir mai de l’Edat Mitjana.

Convulsions a l’Orient Mitjà (II)

Onze coets de la Gihad Islàmica disparats contra Israel

La Gihad Islàmica, un de tants grups terroristes que es mouen per Gaza va disparar onze coets contra Israel des de les 7 del matí, malgrat la treva acordada a El Caire entre Israel i les organitzacions terroristes palestines de Gaza. Uns altres 28 coets i granades de morter, a més dels onze coets, van ser disparats contra poblacions de l’Estat d’Israel però o van caure en zones deshabitades o van ser interceptats pel sistema antimíssils israelià Kipat Barzel però un home de 56 anys va resultar mort i quatre persones van resultar ferides per l’impacte d’un d’aquests artefactes per l’atac de la Gihad Islàmica. Aquesta organització terrorista va comunicar que ignorava l’existència de la treva.

La Gihad acata la treva 24 hores més tard

24 hores més tard la Gihad Islàmica accepta la treva acordada a El Caire entre Israel i les organitzacions terroristes palestines. Van llençar 39 projectils durant la treva negant la seva existència. Ha calgut que nou membres d’aquesta organització terrorista islàmica fossin abatuts per a què s’assabentessin de la treva. Abu Ahmet, portaveu de les brigades Al Quds de la Gihad Islàmica va declarar que “la Gihad Islàmica ha respost als esforços de treva, però ens reservem el dret a respondre a qualsevol agressió”. Quin cinisme. “ Hem creat un balanç d’horror amb l’enemic que ha sigut qui ha suplicat la treva”. Egipte va “patrocinar una treva entre Israel i les organitzacions terroristes palestines que la Gihad Islàmica no va complir i va realitzar una sèrie d’atacs amb projectils, ha calgut que l’aviació israeliana matés a nou membres de la Gihad Islàmica perquè aquesta organització decideixi acceptar la treva. Encara que als islamistes els costi poc morir perdre una desena de membres, entre ells cinc comandaments i un magatzem d’armes els deu haver afectat.

La Gihad Islàmica és una organització terrorista que respon directament a les ordres del govern de Teheran, i és rellevant que les brigades Al Quds responsables d’aquest atac contra Israel tinguin el mateix nom que unes unitats d’elit dels guardians de la revolució islàmica.

Un milió a qui segresti un israelià

Un predicador saudita ha ofert un milió de dòlars a qui segresti un soldat israelià per poder-lo intercanviar per terroristes palestins empresonats a Israel.. Inicialment el príncep Jaled bin Talal havia ofert cent mil dòlars però aquest cap de setmana ha augmentat la xifra. Bé, en aquestes circumstàncies si jo fos un soldat israelià i veiés a un àrab apropant-se a mi li dispararia abans que fer un viatge a Can Hamàs. Israel hauria d’oferir recompenses a canvi de l’entrega de líders d’organitzacions terroristes i d’aquells que els financen. Això suposaria un doble benefici per a la població palestina, d’una banda ingressarien diners i de l’altra perdrien de vista als malparits terroristes que han estat i són encara els responsables de tots els mals del poble palestí.

Convulsiones en Oriente Medio

Convulsiones en Oriente Medio (I)

Abás reconoce que hace 64 años cometieron un error

En 1947 las Naciones Unidas decidió aprobar la creación de dos Estados al protectorado británico de Palestina, un Estado de Palestina por los árabes y un Estado de Israel por los judíos.Los árabes renunciaron a su Estado, los judíos proclamarlo en 1948. Inmediatamente los Estados árabes de la zona atacaron el Estado de Israel con el claro y declarado propósito de hacerlo desaparecer del mapa, pero el pequeño Estado de Israel los derrotó. Desde entonces los árabes y los israelíes se han enfrentado en dos guerras más, dos guerras que como la primera iniciaron los árabes pero la ganaron los israelíes. Y desde entonces los palestinos iniciaron una campaña terrorista contra Israel que tiene sus momentos más álgidos en el secuestro de aviones con ciudadanos israelíes y la masacre de los Juegos Olímpicos de Munich en el que una célula terrorista secuestró y acabó asesinando los atletas israelíes. Los episodios de secuestros de aviones hay que destacar cuando unos terroristas palestinos con la colaboración de dos terroristas alemanes secuestraron más de un centenar de ciudadanos israelíes y desviaron el avión de Air France hacia Uganda vía Libia. De este episodio recomiendo cualquier documental o película que trate sobre la Operación Entebbe “.

También ha habido los episodios de las Intifadas. Los dirigentes palestinos en estos 63 años se han dedicado a marear la perdiz mientras morían personas. Aceptaban sentarse a negociar con Israel pocas veces pero cuando lo hacían era para no llegar a ningún acuerdo, en realidad, creo que los dirigentes palestinos nunca han tenido intención de llegar a ningún acuerdo y van haciendo el vivo mientras la tragedia continúa.

Me sorprende que Abás ahora reconozca que los árabes equivocarse en 1947 cuando rechazaron la partición que significaba la creación de dos Estados. “Fue un error. Fue un error árabe, totalmente “. Los dirigentes palestinos han tardado 64 años en reconocer que “cometió” un error, un error que ha causado miles de víctimas en ambos lados. Está bien que reconozcan que equivocarse, ahora que ya han reconocido que “equivocarse” sería bueno que hicieran algo para enderezar la situación, ¿verdad?. Parece que no será así, tras reconocer el error se lamenta de la situación de la que ellos son responsables junto con los otros países árabes que les “malaconsellar” y que ellos están sufriendo y causando sufrimiento a sus vecinos israelíes. Abás: “Pero, ¿nos castigan ellos (los israelíes) para ese error 64 años?”. No, los israelíes no están castigando a los palestinos, son los líderes que tienen los palestinos el verdadero castigo divino, la plaga que sufren los palestinos desde hace 64 años.

Y en Jordania piden romper los acuerdos de paz con Israel

En Jordania un grupo de manifestantes pedía que se anulen los acuerdos de paz con Israel, unos acuerdos firmados hace unos 15 o 20 años. Es evidente que Israel tiene un serio problema, tiene un vecindario conflictivo y con el que firmar acuerdos no sirve de nada porque la palabra de los líderes árabes no vale un rábano, y porque en muchos casos los dirigentes que firmaron los acuerdos ya no están .

El infierno árabe

La mayoría de los países árabes están sufriendo cambios políticos y sociales, hay un auge de los sectores islámicos más radicales, aquellos que quieren volver a una situación en la zona como la de los años 70 en lo que a Israel se refiere, y también vemos que la primavera árabe que significó la caída de algunos regímenes autocráticos árabes está significando la subida de regímenes islámicos que quieren implantar la sharia en todo el mundo árabe. La primavera árabe no está significando que los países árabes comiencen a ser países democráticos sino que va camino de ser la vía por la que tengamos a regímenes islámicos mucho más autoritarios que los regímenes militares caídos. Si la palabra de los gobernantes árabes suele ser poco de fiar todavía deberíamos preocuparnos más porque no sabemos quién manda realmente en estos países ahora mismo.

Vemos como el ascenso de los nuevos gobernantes significa la implantación de la sharia, la ley islámica, es decir, un retorno a la Edad Media, claro que hay muchos de estos países que no salieron nunca del Edad Media.

Convulsiones en Oriente Medio (II)

Once cohetes de la Yihad Islámica disparados contra Israel

La Yihad Islámica, uno de tantos grupos terroristas que se mueven por Gaza disparó once cohetes contra Israel desde las 7 de la mañana, pese a la tregua acordada en El Cairo entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas de Gaza. Otros 28 cohetes y granadas de mortero, además de los once cohetes, fueron disparados contra poblaciones del Estado de Israel pero o cayeron en zonas deshabitadas o fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí Kipat Barzel pero un hombre de 56 años resultó muerto y cuatro personas resultaron heridas por el impacto de uno de estos artefactos por el ataque de la Yihad Islámica. Esta organización terrorista comunicó que ignoraba la existencia de la tregua.

La Yihad acata la tregua 24 horas más tarde

24 horas más tarde la Yihad Islámica acepta la tregua acordada en El Cairo entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas. Lanzaron 39 proyectiles durante la tregua negando su existencia. Ha sido necesario que nueve miembros de esta organización terrorista islámica fueran abatidos para que se enteraran de la tregua. Abu Ahmed, portavoz de las brigadas Al Quds de la Yihad Islámica declaró que “la Yihad Islámica ha respondido a los esfuerzos de tregua, pero nos reservamos el derecho a responder a cualquier agresión”. Qué cinismo.”Hemos creado un balance de horror con el enemigo que ha sido quien ha suplicado la tregua”. Egipto “patrocinó una tregua entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas que la Yihad Islámica no cumplió y realizó una serie de ataques con proyectiles, ha sido necesario que la aviación israelí matara a nueve miembros de la Yihad Islámica porque esta organización decida aceptar la tregua. Aunque los islamistas les cueste poco murió perder una decena de miembros, entre ellos cinco mandos y un almacén de armas les habrá afectado.

La Yihad Islámica es una organización terrorista que responde directamente a las órdenes del gobierno de Teherán, y es relevante que las brigadas Al Quds responsables de este ataque contra Israel tengan el mismo nombre que unas unidades de élite de los guardianes de la revolución islámica.

Un millón a quien secuestre un israelí

Un predicador saudí ha ofrecido un millón de dólares a quien secuestre un soldado israelí para poder intercambiar por terroristas palestinos encarcelados en Israel .. Inicialmente el príncipe Jaled bin Talal había ofrecido cien mil dólares pero este fin de semana ha aumentado la cifra. Bien, en estas circunstancias si yo fuera un soldado israelí y viera a un árabe acercándose a mí le dispararía antes que hacer un viaje en Can Hamás. Israel debería ofrecer recompensas a cambio de la entrega de líderes de organizaciones terroristas y de aquellos que los financian. Esto supondría un doble beneficio para la población palestina, por un lado ingresarían dinero y de la otra perderían de vista los malnacidos terroristas que han sido y son todavía los responsables de todos los males del pueblo palestino.

11 thoughts on “Convulsions a l’Orient Mitjà

 1. De acuerdo con todo lo que dices, pero cuál es la solución.. ¿la guerra de Israel contra el mundo árabe? No me gusta si esa es la solución, creo que la guerra no es buena para nadie e incluyo en eso a Israel.

 2. yeagov ha dit:

  A Israel no le interesa la guerra ni la desea ni la busca, pero tampoco van a dejarse degollar. Sin embargo, me parece que en los países árabes si que buscan la guerra porqué creen que su superioridad numérica les beneficia. Parece que la historia no enseña nada a los gobernantes árabes.
  Estos días vemos como los palestinos hacen lo de siempre. Atacan a Israel, Israel les devuelve los ataques matando a varios terroristas, acuerdan una tregua, y siguen lanzando cohetes contra Israel, Israel les ataca, y entonces se quejan de que Israel les ha matado a varios de sus miembros y amenazan con vengarse, los de la Gihad alegaban que nadie les había dicho nada de la tregua, acaban aceptándola después de perder a varios miembros y un almacén de armas, pero unas horas más tarde vuelven a lanzar cohetes.
  ¿A que juegan?. Los israelíes han detenido a uno de los líderes de alguna de estas organizaciones terroristas como respuesta a los ataques.

 3. Yo creo que los países/estados árabes no quieren la guerra porque tienen bastante con sus propios cambios internos. Los antiguos gobernantes han llegado a su fin y es necesario un cambio y creo que eso es lo que está aconteciendo en el mundo árabe.Creo que podríamos sorprendernos con algunas reformas que ellos podrían llevar a cabo..
  Una cosa es la superioridad numérica y otra son las armas y ejércitos bien apertrechados que tiene el mundo occidental y que ellos no tienen.
  Los que disparan cohetes son algunos individuos de organizaciones más extremas, no es la autoridad nacional de Palestina. Pero está bien Israel ya se defendió atacándolos con aviones y matando a varios de sus miembros. Espero que logren detener esos ataques junto con la autoridad palestina.

 4. yeagov ha dit:

  Parece que la caída de los dictadores puede que no implique que en esos países se implanten sistemas democráticos, al contrario, parece que los islamistas van a hacerse con el poder y se va a implantar la sharia en muchos de esos países en los que aún habiendo una dictadura se regían por leyes civiles.
  El ejemplo más claro ha sido siempre las guerras entre árabes e israelíes, los árabes equipados por los soviéticos y en conjunto con 50 soldados por cada ciudadano israelí, fueron derrotados por los israelíes. En la primera guerra los israelíes ganaron teniendo inferioridad numérica y armamento muy deficiente, y con muchos problemas derivados de la escasa o nula formación militar de la mayoría de los soldados pero tenían dos ventajas, buenos oficiales y el deseo de sobrevivir. En los siguientes conflictos Israel continuó teniendo inferioridad numérica pero fueron capaces de equipar y preparar a sus soldados. El ejército israelí és un ejército en el que los soldados y los oficiales se conocen y confían unos en otros, y saben que son pocos por lo que no sacrifican estúpidamente a sus tropas. Los oficiales de los ejércitos árabes saben que tienen un gran contingente de carne de cañón y los soldados en cuanto se quedan sin oficiales no saben que hacer.
  Me temo que se está estudiando la posibilidad que si los terroristas palestinos no detienen sus ataques se volverá a entrar en Gaza, és decir, reeditarán la operación plomo fundido, parece que es el único lenguaje que entienden los terroristas palestinos.
  El otro día leí un artículo y me di cuenta que lo que explicaba era cierto. En la prensa internacional no se está diciendo nada sobre los ataques con cohetes contra Israel, solo hacen referencia a ellos de pasada cuando cuentan que Israel ha atacado a terroristas palestinos. Es una vergüenza que la prensa occidental sea tan proárabe y tan antiisraelí.

 5. Así es, en ese mundo árabe tan distinto al nuestro, la caída de sus gobiernos no implica que los nuevos sistemas sean como los que nosotros conocemos. El concepto de democracia es occidental. Es cierto que nosotros no tenemos la sharia pero a veces el pueblo impone una moral y conducta basada en mayorías o tradiciones y costumbres. Aquí en Chile existe “la funa”; Funa es una palabra aborigen/tribal que proviene del mapudungun y consiste en un castigo social, es una manifestación de denuncia y repudio público contra una persona o grupo que cometió una mala acción. Se usa usualmente para manifestarse en contra de los participantes de actos de violaciones a los derechos humanos en el régimen militar, y que suele ocurrir en su domicilio o lugar de trabajo.A mi no me gustan las funas porque creo que para sancionar está el sistema de justicia basado en el derecho. Pienso además que algunos individuos son muy agresivos contra algunas personas, también, cuando las costumbres o educación son diferentes.A veces sucede también que algunas personas reaccionan violentamente frente a presunciones, por ejemplo que un individuo ha cometido un asesinato y sin siquiera juzgarlo prácticamente casi lo linchan.

  Creo que los islámicos desde la sharia son mucho más duros contra lo que ellos consideran destruye su mundo, tradiciones y costumbres, al extremo que han incorporado todo lo que ellos consideran ofensas y sus castigos, a su sistema de justicia.

  Yo creo que los israelíes siempre han “ganado” sus guerras porque siempre han tenido una mejor formación militar y armamentos y pertrechos. No olvidemos que ellos lucharon junto a los británicos. Y en la actualidad tienen todo el apoyo de un país poderoso como lo es USA. Yo digo que no existen los ejércitos árabes sino tan sólo milicias armadas.

  Siento mucho que Israel piense entrar nuevamente a Gaza, y lo peor creo, es que estén pensando seriamente en atacar las instalaciones nucleares de Irán. Leí en un artículo que el 8 de noviembre próximo la AIEP entregará un informe acerca de la producción nuclear de Irán y ese informe será decisivo para que Israel decida si atacan militarmente a Irán o no.

  No quiero tomar partido, sólo espero que las relaciones entre Israel y el mundo árabe tengan algún equilibrio y no que nos arrastren a una guerra más extensa que las que hemos visto en esa zona del próximo oriente..

 6. yeagov ha dit:

  Lo que citas que se hace en algunas zonas de Chile que es una costumbre tribal de repudiar al que hace algo negativo contra la comunidad es lo que en Grecia se llamaba condenar al ostracismo, una práctica que sigue vigente social y profesionalmente hoy en día, si te sales de las normas mueres socialmente. La aplicación de la sharia puede llevar a castigos terribles como la amputación de manos, orejas, lenguas, o la horca, los azotes y la lapidación pública.

  Aplican en el siglo XXI castigos arcaicos. En Europa también había la costumbre de marcar a los reos y a las adulteras, a veces se sometía a la persona a algún tipo de amputación por no hablar de tener que vestir un tipo de ropa (sambenito) al que se condenaba a algunas personas lo que hacía que todos supieran lo que había hecho. Pero estamos en els siglo XXI. Mientras nosotros intentamos civilizarnos el Islam va hacia atrás en el tiempo.

  Los oficiales de la guerra del 48 si que eran soldados que habían formado parte de unidades judías integradas en el ejército británico, unidades que realizaban misiones de alto riesgo, de ahí que los oficiales del ejército israelí en 1948 fueran muy superiores a los oficiales árabes. Los árabes tenían mejor armamento en esa guerra e iban asesorados por militares nazis que se refugiaron en los países árabes al acabar la SGM. Si que existen los ejércitos árabes, Egipto, Siria, Jordania e Irak tenían ejércitos perfectamente equipados. Uno de los grandes problemas de los israelíes en esa guerra era que como sus soldados provenían de muchos países diferentes y hablaban cada uno un idioma eso les suponía problemas de comunicación, otro problema era que la mayoría de aquellos soldados no habían luchado nunca, no tenían formación militar y el tercer problema era el equipo, las armas eran una amplia colección de calibres y orígenes. Con el tiempo los israelíes lograron estandarizar su armamento, sus vehículos, el entrenamiento mejoró, y el inglés y el hebreo se convirtieron en las dos lenguas que todos los israelíes deben conocer. En la guerra del 48 debido al origen de los recien llegados a Israel se hablaban más de 80 idiomas diferentes.

  Israel está advirtiendo a los terroristas que si no dejan de lanzar cohetes contra Israel se verán obligados a entrar en Gaza, al ejército israelí no le hace gracia pero parece que los terroristas palestinos solo entienden un lenguaje, el de las armas.

  Creo que los árabes desean la guerra, los israelíes no porqué saben el coste que ésta tendría. A los árabes no les preocupa tanto ese coste porqué eso les permitirá que esa población que ahora está protestando contra los gobiernos se entretenga en otra cosa.

  La gran tragedia de Israel es vivir rodeados de países medievales, fanáticos religiosos y atrasados.

 7. Así es, pero yo diría que no es algo aceptable para la mayoría de la gente sino que algunos practican el aislar a una persona cuando no es de su agrado o interés. En política se habla de persona non grata.

  Los castigos de las ofensas hadd que practica la sharia creo que son terribles, como bien lo señalas.

  En Chile los reos no tienen que usar ropa especial sino que usan su propia ropa y puede ser variada o a la moda. Aquí la infidelidad es algo privado que no suele castigarse socialmente diría salvo que se comente lo que alguien hace si es descubierto y que no te inviten a una fiesta, o no sean tus amigos, pero ser o no ser amigo de alguien creo que es un derecho de cada persona…La homosexualidad es aceptaba en general, que yo sepa no pueden echar a una persona de su trabajo o negarle la entrada a un lugar público porque es homosexual, y lo declara así, tampoco lo pueden meter en la cárcel. Más ahora que tienen derecho a una Unión civil legal, no matrimonio, pero si esa unión. Incluso los travestis y/o transexuales pueden vestir de mujer en su vida privada y/o pública. Pueden salir a la calle sin ser detenidos por esa razón. Lo único tal vez es que no tengan mal gusto cuando se vistan de mujer y no resulten grotescos. He visto muchos transexuales y/o trasvestis que parecen verdaderas mujeres, incluso algunos tienen mejor gusto para vestir que algunas mujeres.

  De acuerdo con que las Fuerrzas de Defensa de Israel son bastante buenas..

  Espero que no se produzca una guerra en oriente próximo y medio.

 8. yeagov ha dit:

  A los reos medievales no solo se les obligaba a vestir con unas ropas peculiares si no que debían llevar un cartel con el delito. Generalmente esto pretendía humillar y escarnecer al delincuente. Pero para otros delitos se aplicaban las amputaciones. Los occidentales hacíamos esas cosas que vemos que se siguen haciendo en los países árabes pero hemos avanzado y ahora sería impensable lapidar a una mujer en la plaza pública. Estamos en el siglo XXI, nosotros, pero ellos continúan anclados en los tiempos oscuros y no solo parece que no quieran salir de ellos si no que aquellos países que habían empezado a salir de ahí parece que con el cambio de regímenes esos países estén volviendo a la Edad Media de la que solo estaban empezando a salir.

 9. Curioso, pero a mi me hace pensar que en esos países no existen muchas personas que cometan delitos, porque quien querría ser castigado tan duramente por robar, por ejemplo, o engañar a su cónyuge y otras cosas que son consideradas ofensas por ellos?

 10. yeagov ha dit:

  El problema es que en esos países se considera delito casi todo con lo que la posibilidad de castigo es mayor, incluso por cosas que en un país occidental ni tan siquiera se contempla no ya como delito sino como falta. En Occidente no se castigan las infidelidades conyugales poniendo a la mujer atada en un poste en la plaza pública para azotarla, entre parejas civilizadas ambas partes contratan abogados.
  Nadie escarmienta por cabeza ajena, hay delitos pero tu sabes que en los regímenes totalitarios nunca pasa nada y no se cometen delitos, al menos desde el punto de vista estadístico, claro.

 11. Creo que tenemos que partir que los países musulmanes/árabes son básicamente una cultura religiosa de grandes mayorías de personas, aunque también existe diría yo una tendencia a la laicicidad de algunos gobiernos.
  Sabemos que la justicia del mundo musulmán/árabe islamizado se basa en las tradiciones y costumbres donde existen las ofensas que se castigan con gran severidad.

  Los pùeblos son reacios a los cambios. Y no se pueden imponer algunas cosas creo yo. Seguramente la infidelidad o adulterio en un pueblo pequeño es castigado con mayor severidad que en una gran ciudad donde a lo mejor puede pasar desapercibido u ocultarse.
  Yo creo que son los propios pueblos los que tienen que hacer sus cambios.
  Para mi existe el derecho o debe existir a todo lo que no sea un abuso o un crimen, un delito dentro de una constitución y leyes. Aun en nuestro sistema “más desarrollado” todos no pensamos igual y hay gente que no acepta el matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio o las penas de muerte. Pesa el cristianismo en la sociedad o las ideas socialistas y comunistas en otros casos.

  Así es en los regímenes totalitarios aparentemente no pasa nada porque las personas son detenidos y castigados con severidad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.847 hits
Octubre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: