LES NOVES GUERRES MÈDIQUES (I)

15

15 gener 2012 per yeagov


 

 
LES NOVES GUERRES MÈDIQUES (I)
Les guerres mèdiques no són guerres organitzades pels metges, encara que la situació de la sanitat degut a les retallades tinguin els metges i la resta del personal sanitari “revoltats”. Les guerres mèdiques van enfrontar les ciutats gregues amb l’Imperi Persa cap al segle V A.C..De fet, els medes eren un dels diversos pobles que formaven part de l’Imperi Persa. Hi van haver tres guerres mèdiques, els perses van creure que podrien passar pel damunt dels grecs que en aquells temps tot i tenir molts elements en comú no eren una unitat política. La Grècia d’aquell temps eren un conjunt de ciutats Estat que moltes vegades feien la guerra entre elles. Al final de la tercera guerra mèdica en què els grecs van derrotar als perses es va firmar el tractat de Pau de Cimó, cap a l’any 448 A.C.. Els grecs van imposar als perses les següents condicions: Renunciar a la conquesta i expansió cap a Grècia, no tornar a navegar pel mar Egeu i se’ls permetia comerciar amb les colònies gregues d’Àsia Menor.

Tot això comença quan les ciutats jòniques van revoltar-se contra l’Imperi Persa. Dario I va esclafar la revolta amb gran contundència. Mentrestant a Atenes l’arcont Temístocles va adonar-se que si l’Imperi Persa decidia atacar-los els esclafaria a no ser que construïssin una flota. Aquesta primera guerra mèdica la van guanyar els grecs encara que tenien tots els números de la rifa per acabar derrotats. El rei persa Dario I després d’esclafar les ciutats jòniques i assabentar-se que els atenencs es preparaven per enfrontar-s’hi a ell va preguntar “qui són aquesta gent que es diuen atenencs?”. Dario I creient-se totpoderós no respectava gaire els atenencs: “Oh, Ormuz, dóna’m ocasió de venjar-me dels atenencs”. Després va iniciar-se la primera guerra mèdica, seguida de dues més en què els perses van acabar derrotats finalment. I tot això va produir-se en el segle V A.C..

Ara estem en el segle XXI. La civilització occidental es fonamenta en una cultura i un sistema polític que té les seves principals arrels en aquella Grècia. Si els grecs haguessin perdut la nostra societat és molt probable que hagués rebut les seves influències de Pèrsia. La República Islàmica de l’Iran és el nom que des de 1979 el país que abans coneixíem com Pèrsia. 26 segles després veiem que Grècia, en certa manera, tot Occident, s’enfronta a Pèrsia. Em canviat els escuts i les llances per fusells i míssils. L’Iran d’Ahmadinejad actua amb la mateixa prepotència que Dario I veient que Occident no té una unitat d’acció comuna, com succeïa amb l’antiga Grècia de les Polis.

CIENTÍFIC IRANIÀ DEL PROGRAMA NUCLEAR MORT EN UN ATEMPTAT

Mustafa Ahmadi Roshan, científic i supervisor de la secció d’enriquiment d’urani de la planta de Natanz va patir un atemptat a Teheran que li va costar la vida. Un motorista va enganxar una bomba magnètica que va matar el científic iranià i va ferir dues persones més que l’acompanyaven. Diversos científics relacionats amb el programa nuclear iranià han mort en atemptats. L’Iran intenta desenvolupar un programa nuclear i armamentístic que està preocupant tant als seus veïns com a Israel, a la UE i els Estats Units. El programa nuclear ha sofert endarreriments deguts a les dificultats iranianes per adquirir equipament, especialment les centrifugadores i altres peces que l’Iran havia d’adquirir en el mercat negre. Però l’Iran ja ha començat a enriquir l’urani al 20%, que seria el que es necessita per elaborar l’urani per a armes, no el que es necessita per produir energia. La comunitat internacional ha aprovat sancions per intentar aturar el programa nuclear iranià però el règim iranià ha respost amb una sèrie de demostracions de poder militar i amenaçant de tancar l’Estret d’Ormuz que és per on transiten gran part dels petroliers.

ELS RUSSOS COMENCEN A CANVIAR D’OPINIÓ SOBRE L’IRAN

Fins ara Rússia s’havia oposat a les sancions a l’Iran, però ara comencen a tocar-li el crostó als iranians després que aquests comencessin a enriquir urani ignorant les demandes de la comunitat internacional per a què l’Iran aclareixi els dubtes sobre el seu programa nuclear. Sorprenentment els russos han demanat a totes les parts que s’abstinguin “de passos bruscos i infundats que puguen impedir la creació de les condicions per a la represa del diàleg”. “Esperem que Iran escolti la nostra opinió sobre la necessitat cooperar estretament amb l’agència per a l’inici el més aviat possible de negociacions sobre el programa nuclear iranià amb el Grup 5+1 (els membres permanents del Consell de Seguretat més Alemanya) sense condicions prèvies”. L’OIEA ha confirmat que l’Iran ha començat a les instal•lacions fortificades de Fordo l’enriquiment d’urani al 20%.

NO VOLIEN UN PORTAAVIONS NORD-AMERICÀ, DONCS EN TINDRAN DOS

L’Iran va amenaçar de tancar l’Estret d’Ormuz i va organitzar unes maniobres. Algun cap militar va amenaçar que si veien un portaavions dels Estats Units potser passaria alguna cosa desagradable.

Doncs bé, no serà un, aviat arribarà el Carl Vinson, i més endavant hi arribarà l’Abraham Lincoln. És a dir, l’Iran no volia un portaavions nord-americà i aviat en tindran tres, tres portaavions, i cadascun sol anar acompanyat per un nombre indeterminat de vaixells de tot tipus. El Carl Vinson transporta vuitanta avions i helicòpters i l’acompanyen un creuer i un destructor. Aquestes últimes setmanes la situació en aquesta àrea s’ha tensat molt més del que ja ho estava. L’Iran va fer un pols a la comunitat internacional que havia aprovat noves sancions contra l’Iran pel seu programa nuclear.

(Malauradament continuarà).

NOTA: Les províncies de l’Imperi Persa rebien el nom de satrapies, i els governadors d’aquestes províncies rebien el títol de sàtrapes.

Avui sol titllar-se de sàtrapes a alguns governants autoritaris, i a Ahmadinejad aquest títol li escau, ja que ell és un governant iranià, i l’Iran és el nom actual del país abans conegut com Pèrsia.

 

LAS NUEVAS GUERRAS MÉDICAS (I)

Las guerras médicas no son guerras organizadas por los médicos, aunque la situación de la sanidad debido a los recortes tengan los médicos y el resto del personal sanitario “sublevados”. Las guerras médicas enfrentaron las ciudades griegas con el Imperio Persa hacia el siglo V AC.De hecho, los medos eran uno de los diversos pueblos que formaban parte del Imperio Persa. Hubo tres guerras médicas, los persas creyeron que podrían pasar por encima de los griegos que en aquellos tiempos a pesar de tener muchos elementos en común no eran una unidad política. La Grecia de aquel tiempo eran un conjunto de ciudades Estado que muchas veces hacían la guerra entre ellas. Al final de la tercera guerra médica en la que los griegos derrotaron a los persas se firmó el tratado de Paz de Cimón, hacia el año 448 AC. Los griegos impusieron a los persas las siguientes condiciones: Renunciar a la conquista y expansión hacia Grecia, no volver a navegar por el mar Egeo y se les permitía comerciar con las colonias griegas de Asia Menor.

Todo esto comienza cuando las ciudades jónicas rebelaron en contra del Imperio Persa. Dario I aplastó la revuelta con gran contundencia. Mientras en Atenas el arconte Temístocles se dio cuenta de que si el Imperio Persa decidía atacarles los aplastaría a menos que construyeran una flota. Esta primera guerra médica la ganaron los griegos aunque tenían todos los números de la rifa para acabar derrotados. El rey persa Darío I después de aplastar las ciudades jónicas y enterarse de que los atenienses se preparaban para enfrentarse a él preguntó “¿quién es esta gente que se llaman atenienses?”. Dario I creyéndose todopoderoso no respetaba mucho los atenienses: “¡Oh, Ormuz, dame ocasión de vengarme de los atenienses”. Después se inició la primera guerra médica, seguida de dos más en que los persas acabaron derrotados finalmente. Y todo esto se produjo en el siglo V A.C..

Ahora estamos en el siglo XXI. La civilización occidental se fundamenta en una cultura y un sistema político que tiene sus principales raíces en aquella Grecia. Si los griegos hubieran perdido nuestra sociedad es muy probable que hubiera recibido sus influencias de Persia. La República Islámica de Irán es el nombre que desde 1979 recibe el país que antes conocíamos como Persia. 26 siglos después vemos que Grecia, en cierto modo, todo Occidente, se enfrenta a Persia. Hemos cambiado los escudos y las lanzas por fusiles y misiles. Irán de Ahmadineyad actúa con la misma prepotencia que Dario I viendo que Occidente no tiene una unidad de acción común, como sucedía con la antigua Grecia de las Polis.

CIENTÍFICO IRANÍ DEL PROGRAMA NUCLEAR MUERTE EN UN ATENTADO

Mustafa Ahmadi Roshan, científico y supervisor de la sección de enriquecimiento de uranio de la planta de Natanz sufrió un atentado en Teherán que le costó la vida. Un motorista enganchó una bomba magnética que mató al científico iraní e hirió a dos personas más que le acompañaban. Varios científicos relacionados con el programa nuclear iraní han muerto en atentados. Irán intenta desarrollar un programa nuclear y armamentístico que está preocupando tanto a sus vecinos como Israel, la UE y los Estados Unidos. El programa nuclear ha sufrido retrasos debidos a las dificultades iraníes para adquirir equipamiento, especialmente las centrifugadoras y otras piezas que Irán había de adquirir en el mercado negro. Pero Irán ya ha comenzado a enriquecer el uranio al 20%, que sería lo que se necesita para elaborar el uranio para armas, no lo que se necesita para producir energía. La comunidad internacional ha aprobado sanciones para intentar detener el programa nuclear iraní pero el régimen iraní ha respondido con una serie de demostraciones de poder militar y amenazando con cerrar el Estrecho de Ormuz que es por donde transitan gran parte de los petroleros.

LOS RUSOS EMPIEZAN A CAMBIAR DE OPINIÓN SOBRE IRÁN

Hasta ahora Rusia se había opuesto a las sanciones a Irán, pero ahora empiezan a tocarle el corteza a los iraníes después de que éstos comenzaran a enriquecer uranio ignorando las demandas de la comunidad internacional para que Irán aclare las dudas sobre su programa nuclear. Sorprendentemente los rusos han pedido a todas las partes que se abstengan “de pasos bruscos y infundados que puedan impedir la creación de las condiciones para la reanudación del diálogo”. “Esperamos que Irán escuche nuestra opinión sobre la necesidad cooperar estrechamente con la agencia para el inicio lo antes posible de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con el Grupo 5 +1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania) sin condiciones previas “. El OIEA ha confirmado que Irán ha comenzado a las instalaciones fortificadas de Ford el enriquecimiento de uranio al 20%.

NO QUERÍAN UN PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE, PUES TENDRÁN DOS

Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Ormuz y organizó unas maniobras. Algún jefe militar amenazó que si veían un portaaviones de Estados Unidos tal vez pasaría algo desagradable. Pues bien, no será uno, pronto llegará el Carl Vinson, y más adelante llegará la Abraham Lincoln. Es decir, Irán no quería un portaaviones estadounidense y pronto tendrán tres, tres portaaviones, y cada uno suele ir acompañado por un número indeterminado de barcos de todo tipo. El Carl Vinson transporta ochenta aviones y helicópteros y le acompañan un crucero y un destructor. Estas últimas semanas la situación en esta área se ha tensado mucho más de lo que ya lo estaba. Irán hizo un pulso a la comunidad internacional que había aprobado nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear.

(Desgraciadamente continuará).

NOTA: Las provincias del Imperio Persa recibían el nombre de satrapías, y los gobernadores de estas provincias recibían el título de sátrapas.

Hoy suele tildarse de sátrapas a algunos gobernantes autoritarios, y a Ahmadineyad este título le queda bien, ya que él es un gobernante iraní, e Irán es el nombre actual del país antes conocido como Persia.

15 thoughts on “LES NOVES GUERRES MÈDIQUES (I)

 1. Creo que mucha gente hoy en el siglo XXI quisiéramos que no existieran las guerras, pero la falta de confianza entre los países y sus gobiernos o la belicosidad de unos y otros, lo impide.
  Está claro que los países más grandes que tienen armas nucleares y pueden usarlas de alguna manera también pretenden imponer sus condiciones sean estas buenas o malas. Yo creo que los demás países sienten esa represión y tratan de subsistir a su manera. Por ejemplo, los latinoamericanos forman muchas organizaciones políticas, económicas, comerciales que los unen, que los integran a través del consenso.

  Encuentro lamentable que en esa .lucha de dominio y poder hayan asesinado a científicos iraníes sólo por el hecho de trabajar en investigaciónes sobre la energía nuclear. No me admiro que ellos quisieran fabricar armas nucleares (aunque ellos dicen que su producción de energía nuclear tiene fin pacífico) – porque otros países las tienen – y otros son asociados de los países grandes, trabajan con ellos en esas investigaciones. Creo que es difícil saber quien asesinó a esos científicos, no quiero especular al respecto.

  El hecho que Irán haya realizado ejercicios militares y navales frente a sus costas no me sorprende porque todos los países los realizan y nadie hace tanto escándalo, incluso USA hace ejercicios militares en nuestras costas con nuestras fuerzas armadas y nadie dice nada, yo no digo nada de eso, me parece normal.

  El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general norteamericano Martín Dempsey ha viajado a Israel para tratar un asunto viejo que hoy es una prioridad máxima: el proyecto nuclear iraní.

  USA ha decidido retrasar “el mayor ejercicio defensivo en la historia de las maniobras israelo-estadounidenses,” (Al parecer Estados Unidos e Israel decidieron postergar al último trimestre de 2012, por razones presupuestarias, las importantes maniobras militares conjuntas previstas para la próxima primavera, lo anunció la radio pública israelí citando a fuentes militares.) También, tal vez, ese retraso tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales en USA.

  Dempsey llega a Israel “para estrechar la colaboración ante el régimen del Ayatola Jameini y asegurarse que su aliado – Israel – no le “sorprenda” con un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes”. Al parecer no tienen intenciones inmediatas de atacar a Irán. Fuentes israelíes reconocen hoy su “decepción” por la actitud de la Casa Blanca ante “la ausencia de sanciones verdaderas” para frenar el proyecto nuclear. Ellos piensan que sin una acción auténtica e inmediata contra su petróleo y el Banco Central Irán no cambiará su actitud.

  Barack Obama en conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, trata de arrancar el compromiso de Israel de no lanzar un ataque sin previo aviso dando tiempo a las nuevas sanciones contra el programa nuclear de Teherán.

  USA tiene motivos para preocuparse, mientras Jameini y Mahmud Ahmadineyad reiteran que no renunciarán a un programa nuclear que definen como “civil y pacífico”.

 2. Jaume Cusó ha dit:

  guerras se hacen por diversas razones: extenderse territorialmente, acabar con el vecino, apoderarse de los recursos del otro, imponer una religión, y la no menos relavante de todas, reducir el exceso de población propia. Si todas estas razones son dificiles de justificar no lo es menos otra, las guerras son muy útiles para desviar la atención de la gente de temas realmente más importantes. Cuando un país va a la guerra sabiendo que la va a perder és que quiere distraer a su población de otros temas y de paso reducir la propia población.
  Irán, como a la mayoría de los países árabes y muchos del tercer mundo tienen un exceso de población que apenas pueden mantener y los Estados totalitarios suelen solucionar esos problemas con la guerra.
  El problema de Irán es que tiene serios problemas internos, sociales y políticos, y están tratando de buscar una salida. Lo normal es declararle la guerra a tu vecino no al que está a 1600 kilómetros. Un ataque terrestre de Irán contra Israel no tienen ningún sentido desde el punto de vista táctico, tendrían que cruzar por los territorios de otros países. No creo que los iraquíes y jordanos vieran con buenos ojos al ejército iraní pasando por su territorio para atacar a Israel. Y trasladar las tropas por mar me parece un absoluto disparate. Si Irán ataca Israel con misiles los israelíes estarán en su derecho a responder, y si un solo misil nuclear cae sobre una ciudad israelí estarán en su derecho de convertir Teherán en un infierno nuclear. El problema es que Ahmadinejad está yendo cada vez más lejos en sus órdagos y a estas alturas ese Hitler islámico creo que ha perdido definitivamente la cabeza.

  Si esos científicos solo trabajaran en la producción de energía nuclear para uso civil aún estarían vivos, trabajaban en el proyecto militar y eso es lo que les ha costado la vida. Es preferible matar a un científico que está trabajando en un arma ´que podría arrasar Israel a que ese proyecto de terror llegue a su meta.

  Los ejercicios militares iraníes buscaban comprobar si tenían capacidad de cerrar un punto vital del tráfico marino como es el Estrecho de Ormuz. Hay que ver todo el tema globalmente. Los dirigentes iraníes están realizando un discurso en que amenazan a diversos países y luego hacen unas maniobras en la zona más estrecha del Estrecho de Ormuz, podían haber hecho esas maniobras más al norte.
  Hace meses un ministro iraní dijo que entregaría lanchas rápidas a grupos costeros y que luego se desentendían de lo que estos pudieran hacer. Hace unos días lanchas iraníes estuvieron navegando a toda velocidad a 500 metros de un buque de guerra norteamericano. Si el capitán se llega a poner nervioso o a alguno de los iraníes se le cruzan los cables y realiza una aproximación habría habido un grave encontronazo.

  Estados Unidos ha logrado frenar diversas veces a Israel pero los israelíes empiezan a perder la paciencia con los iraníes y puede que algún día los norteamericanos no puedan frenar a los israelíes. Durante la guerra del golfo Saddam lanzó misiles contra Israel con el propósito de provocarles y los israelíes no respondieron porqué los norteamericanos les ofrecieron las baterías Patriot a cambio de que no respondieran.

 3. De acuerdo todas esas que das son razones para las guerras, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con eso. Las guerras se producen cuando se acaban los argumentos, entonces se usa la fuerza. Yo creo que la gran mayoría de los países tienen problemas diversos, pero deberían solucionarlos políticamente, diplomáticamente.
  Cierto parece absurdo que alguien puedar “declarar la guerra” a un país que está a 1600 kilómetros de distancia. Yo no creo que sea Irán el que quiera atacar a otros países. Más bien creo que es Israel el país capaz de atacar a ptros lejos de su territorio, por las razones que sean.
  Y no es nada personal contra Israel, esa es la impresión que me da.
  Yo creo que Irán tiene derecho a producir energía nuclear con fin pacífico, y otros países también. Es probable que en 40 o 50 años, dicen, se termine el petróleo, y si no hay petróleo los puenlos t3endrán que buscar otras formas de energía y la energía nuclear es una de ellas.. ¿O los países grandes van a generar la electricidad de todo el planeta tierra?

 4. Jaume Cusó ha dit:

  La mayoría de las guerras se han producido porqué interesaba que se produjeran y no solo no se hizo nada para evitarlas sino que se pusieron los medios para iniciarlas. La guerra francoprusiana se inició después de que Bismark manipulara un telegrama convirtiendo unas disculpas en argumentos para iniciar la guerra.
  Israel no ha iniciado nunca una guerra contra ninguno de sus vecinos, han sido siempre éstos los que han atacado a Israel. Israel no desea la guerra porqué teme los riesgos pero Irán o cree que puede ganar si ataca primero o simplemente espera que otros países árabes les sigan.
  Irán está en su derecho a producir energía nuclear pero su programa nuclear es de carácter militar, si sumamos eso al desarrollo de misiles de largo alcance y las amenazas continuas a Israel hay razones para impedir que Iran desarrolle la energía nuclear.
  Irán es una amenaza para la paz, y por muy terrible que suene decirlo, prefiero que las bombas caigan en Teherán a que caigan en Jerusalén o en Barcelona.

 5. No creo que Irán piense o crea “que puede ganar si ataca primero o simplemente espera que otros países árabes les sigan”. No creo que sea la política de Irán. Irán no va a atacar jamás a otro país que no lo ataque primero..Estoy segura de lo que digo.
  Al parecer los iraníes “han encontrado pistas y han realizado algunos arrestos” en relación con el asesinato del científico nuclear Mostafa Ahmadi Roshan el pasado 11 de enero. Ellos no han dado muchos detalles porque están investigando pero dicen que harán justicia por el asesinato y que no utilizarán métodos terroristas para ello. Dicen que está preparados para cualquier escenario pero que usará sus propios medios para enfrentar a las amenazas/agresiones sin usar el terrorismo.

  Leyendo otro artículo encuentro que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, defendió el uso pacífico de la energía nuclear y señaló que debería ser más empleada en el mundo. El dice que se trata de una energía limpia, con al menos 16 usos conocidos, tanto en el campo industrial, la petroquímica, como en la salud, el sector agropecuario y en la producción de electricidad.
  Expuso que en la actualidad uno de los problemas de la comunidad internacional es la contaminación medioambiental por el uso de combustibles fósiles, y esta, sin embargo, es una fuente más barata, limpia y con gran variedad de usos, lo cual multiplica sus valores añadidos. El aseguró que su gobierno ha prestado la mayor colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica al ofrecerle explicaciones detalladas de su programa nuclear, pero cada día hay un pretexto nuevo. Dijo: “Dicen que Irán podría fabricar una bomba, y yo pregunto qué representa una bomba ante miles de bombas norteamericanas”, y remarcó que desde el punto de vista ideológico su país no acepta su uso en perjuicio de la humanidad. Expuso cómo Estados Unidos decidió establecer instalaciones de energía nuclear en Irán, pero como su país hizo una revolución y alcanzó la independencia, se convirtió en su enemigo.Respecto a las relaciones bilaterales con Ecuador, Ahmadinejad se pronunció por un mayor intercambio y esbozó la posibilidad de establecer una línea aérea entre Quito y Teherán para facilitar el flujo de delegaciones y de mercancías entre ambas partes.El dignatario expresó su voluntad de sostener vínculos con este país bajo condiciones justas y equitativas, y agregó que nadie tiene derecho de afectar la soberanía de otro Estado, en lo cual coincidió con su homólogo Rafael Correa.(…)El piensa que el neoliberalismo es una máscara para continuar con el colonialismo de los pueblos (…)

  Hay algo curioso e irónico que tal vez no lo creerías ” el hombre que hace temblar a Israel y a Washington, tiene origen judío. El apellido de nacimiento de Mahmud Ahmadinejad, el presidente de Irán, es Saborjian, pero su padre, un obrero metalúrgico, lo cambió por el de Ahmadinejad, que significa ‘raza de Mahoma’.”.

 6. Jaume C. i B. ha dit:

  Yo si que creo que Irán atacará. En cierto modo Irán ya ha atacado a Israel cuando agentes terroristas iraníes atentaron contra la embajada israelí y la AMIA en Buenos Aires. Esos dos atentados fueron financiados por el régimen iraní y en él participaron personas que hoy son miembros del gobierno iraní, como por ejemplo el actual ministro de exteriores. Tu veías mal que Israel matara a científicos iraníes porqué los ves solo como científicos sin darte cuenta que forman parte de un programa que puede ser el mayor acto de terrorismo de Irán contra Israel. Y recuerda que Irán financia y arma a Hezbollá y Hamás, otros dos grupos terroristas que han asesinado israelíes. La guerra hace tiempo que está declarada entre Israel e Irán. Tampoco hay que hacer caso de la propaganda iraní sobre sus investigaciones de los atentados. Dirán que han detenido a dos agentes del Mossad que en realidad serán dos pobres desgraciados. A estas horas los responsables de la muerte del científico iraní estarán durmiendo tranquilamente en Israel. Irán no puede hacer frente a la amenaza del terrorismo porqué Irán es un Estado que financia y promueve el terrorismo.
  Ahmadinejad también ha amenazado con usar esa´bomba con Israel, el problema no es que Estados Unidos tenga 1000 si no que Irán tenga una y la intención declarada de usarla.
  Un atentado de Hezbolà, sicarios libaneses de Irán ha sido impedido en Tailandia donde pensaban atacar atentar contra israelíes.

 7. Cuando yo hablo de ataques me refiero a ataques de fuerzas regulares no de agentes terroristas ni de asesinatos selectivos, Yo no digo que Israel haya asesinado a científicos iraníes no me atrevería a afirmar algo así porque entiendo no saben aun quien ha hecho eso. Yo no veo una guerra declarada entre Israel e Irán sólo veo diferencia de opiniones sobre política nuclear y política militar por parte de Israel hacia Irán. No han dicho nada sobre Israel, sólo dicen que están investigando. A mi me cuesta creer que un israelí o norteamericano estén dentro del territorio iraní y pudiesen actuar libremente, más bien creo son personas del propio país o personas que pueden pasar desapercibidos en ese pùeblo y para ello tienen que ser árabes.o de alguna etnia asiática.

  Un arma nuclear contra 1000 armas nucleares no significa nada…

 8. Jaume Cusó ha dit:

  Sorprendentemente el régimen iraní no acusa a Israel ni a nadie en concreto, lo que me hace pensar que algunos de los asesinatos que se están produciendo de científicos y militares iraníes podría ser un tema interno. Un alto oficial iraní fue abatido por un motorista que se dio a la fuga. Debo decir que es cierto que esta forma de asesinato selectivo lo usa el Mossad pero también las unidades Al Quds de la guardia revolucionaria como bien demostraron en la represión de las protestas contra el fraude electoral que dio la victoria a Ahmadinejad en que estos motoristas disparaban sobre los manifestantes.
  Una sola arma nuclear podría destruir una cuarta parte de Israel. El problema no es que Estados Unidos o Rusia tengan miles de armas nucleares que no piensan usar, el mundo es muy grande pero Israel es muy pequeño y el régimen iraní amenaza a Israel.
  No se puede permitir que unos psicópatas islámicos tengan armas nucleares.

 9. Estamos de acuerdo pero yo pienso que Irán no amenaza a Israell sólo responden cuando se sienten amenazados.

 10. Jaume Cusó ha dit:

  “Israel debe ser borrado del mapa y la nación musulmana no permitirá a su enemigo-histórico vivir en su propio corazón”
  “Las grandes potencias han creado el régimen sionista para extender su soberanía en la región… todos los días este régimen masacra a los palestinos, pero como es contrario a la naturaleza, pronto asistiremos a su desaparición y a su destrucción”
  Esas son declaraciones de Ahmadinejad, creo que si eso es una amenaza contra Israel. Después de esas declaraciones creo que Irán supone una amenaza para Israel, y te recordaré que el régimen terrorista iraní es responsable de los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires. Y ahora está desarrollando armas capaces de alcanzar Israel.
  Irán si que amenaza a Israel y es Israel quien tiene el derecho de defenderse de estos terroristas islámicos. Varios ministros del gobierno irání están en la lista de terroristas buscados por la Interpol por los dos atentados cometidos en Argentina contra la embajada y la AMIA.

 11. Me vas a perdonar pero creo que muchas cosas que dicen que dice Ahmadineyad las pueden decir los medios, ya que la mayoría de las personas no hablamos persa así que pueden traducir cualquier cosa, especialmente cuando hay gente que quiere la guerra con ese país y otros.

 12. Jaume C. i B. ha dit:

  Ese es el mismo argumento que dio Ahmadinejad cuando le criticaron sus palabras, que fueron mal traducidas o mal interpretadas por los medios.

 13. Es posible, creo que no sólo Ahmadineyad pueda pensar como yo, sino también otras personas, y no necesitan ser islámicos para eso.

 14. yeagov ha dit:

  Ahmadinejad no piensa como tu, él es un dictador criminal y es capaz de decir una cosa y la contraria.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.732 hits
gener 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: