El problema espanyol (X)

4

21 Abril 2012 per yeagov


El problema espanyol (X)

El problema espanyol (X)
El control dels mitjans de comunicació (I)

Actualment per escollir la direcció de RTVE cal el vot de 3/5 parts del Congrés dels diputats. El Govern del Partit Popular vol fer un canvi legislatiu que li permetrà només amb la majoria dels vots que posseeix fer canvis sense la necessitat d’arribar a consensos amb els altres partits de la Cambra, i el Partit Popular té en aquests moments al Congrés dels Diputats la majoria absoluta però no les 3/5 parts del Congrés. Això pot implicar que el PP acabi controlant RTVE i converteixi aquest mitjà en una còpia de Canal 9 o Telemadrid, televisions autonòmiques controlades per governs del PP. Aquestes coses se solien veure a països tercermundistes, l’Estat controlant els mitjans de comunicació. I no podem descartar que acabin tancant mitjans de comunicació no afins perquè això ja ho hem vist.
El control dels mitjans de comunicació (II)
El Partit Popular pretén tancar aquelles televisions autonòmiques de comunitats autònomes amb greus problemes econòmics. Les opcions són si no es compleixen certs requisits que les televisions autonòmiques siguin privatitzades o clausurades. Algunes televisions autonòmiques és veritat que no n’hi ha cap raó que justifiqui la seva existència, per exemple les de les dues Castelles, la de Madrid o la d’Aragó, d’altres potser tindrien una raó de ser si fessin allò pel que van ser creades, però en mans del PP – m’estic referint a Canal 9 – va perdre la seva raó de ser, en haver-se convertit en una mena de NODO del cabdill Camps.
El Govern espanyol es nega a pagar el que deu
Antonio Beteta, secretari d’Estat d’Administracions Públiques del Govern espanyol afirma que l’Estat no té cap obligació de pagar els diners que deu a Catalunya en concepte de la disposició addicional tercera que marca l’Estatut quan no es compleixen les inversions. De fet, la quantitat en aquest cas són uns 300 milions d’euros als quals cal afegir els 1400 milions d’euros per una banda i els 759 milions d’euros de l’altra. Tot plegat són uns 2400 milions d’euros que l’Estat tot i reconèixer que ens ho deuen diuen que no ens ho volen pagar. Però la broma encara és més greu quan Beteta ho justifica per la necessitat de l’Estat de reduir el dèficit i anuncia que “una comunitat podrà ser objecte d’intervenció si manifesta la impossibilitat d’atendre les seves obligacions financeres “. Segons Beteta “les comunitats han de complir la llei, però l’Estat també l’ha de complir”, si, és cert, s’han de complir les lleis i els acords, i l’Estat no compleix la seva part dels acords i escanya financerament les comunitats autònomes i després amenaça amb intervenir-les. Beteta afegeix que “si volem tenir credibilitat i generar confiança, hem de demostrar que la nostra paraula val alguna cosa, que no és fum, lluny del funambulisme financer”. Doncs bé, la paraula de l’Estat espanyol no val res, el joc de tafurs financers o de trilers de les Rambles ha quedat al descobert fa molt, però no volen pagar el que deuen.
Ells erren però tu ets el culpable
Com cada any en aquestes dates toca fer la declaració de la Renda. Pots sol·licitar l’esborrany de la teva declaració de la Renda a Hisenda, això ja es feia, però aquest any ens adverteixen que els esborranys podrien tenir errades, i que si acceptem l’esborrany de la nostra declaració que ens han enviat ells i aquest esborrany té errades la culpa serà nostra i haurem de fer front a les conseqüències. La norma solia ser que quan reclamaves alguna cosa a l’administració i tu tenies raó l’assumpte passés a dormir el somni dels justos en algun calaix, però ara si hi ha errades i no dius res, errades que, repeteixo, han comés ells, pots ser sancionat. Personalment crec que cal pagar a l’Agència Tributària de Catalunya, no pas a l’espanyola, i voldria que els diners ingressats en aquesta Agència es quedessin a Catalunya.
L’Estat podria intervenir una Comunitat Autònoma
Que les Comunitats Autònomes no han fet les coses gens bé no ho podem negar, però l’Estat que ha fet les coses molt pitjor no pot erigir-se en guardià, la guineu no pot vigilar les gallines, encara menys aquesta guineu. El País Valencià amb un deute degradat a escombraria, Castella-la Manxa amb 7,3% del PIB i Andalusia per amagar el deute públic real serien segons el diari britànic The Guardian les candidates a ser intervingudes per l’Estat espanyol el pròxim mes de maig. D’aquestes tres comunitats autònomes les dues primeres estan governades pel PP, la tercera, Andalusia, pel PSOE, no vull ser mal pensat però no crec que el PP intervingui dues comunitats que ells governen, i no ho farà amb Andalusia (PSOE) perquè això els podria fer perdre vots allà.
Catalunya hauria d’intervenir l’Estat espanyol pels aproximadament 2400 milions d’euros que reconeixen que deuen a Catalunya i diuen que no els dóna la gana pagar-los i pels entre 16000 i 21800 milions d’euros que cada any ens roben, encara que això no ho acaben de reconèixer.
El problema español (X)

El control de los medios de comunicación (I)

Actualmente para escoger la dirección de RTVE es necesario el voto de 3/5 partes del Congreso de los diputados. El Gobierno del Partido Popular quiere hacer un cambio legislativo que le permitirá sólo con la mayoría de los votos que posee hacer cambios sin la necesidad de llegar a consensos con los otros partidos de la Cámara, y el Partido Popular tiene en estos momentos el Congreso de los Diputados la mayoría absoluta pero no las 3/5 partes del Congreso. Esto puede implicar que el PP acabe controlando RTVE y convierta este medio en una copia de Canal 9 o Telemadrid, televisiones autonómicas controladas por gobiernos del PP. Estas cosas se solían ver en países tercermundistas, el Estado controlando los medios de comunicación. Y no podemos descartar que acaben cerrando medios de comunicación no afines porque eso ya lo hemos visto. El control de los medios de comunicación (II) El Partido Popular pretende cerrar aquellas televisiones autonómicas de comunidades autónomas con graves problemas económicos. Las opciones son si no se cumplen ciertos requisitos que las televisiones autonómicas sean privatizadas o clausuradas.Algunas televisiones autonómicas es verdad que no hay ninguna razón que justifique su existencia, por ejemplo las de las dos Castillas, la de Madrid o la de Aragón, otros quizá tendrían una razón de ser si hicieran aquello por lo que fueron creadas, pero en manos del PP – me estoy refiriendo a Canal 9 – perdió su razón de ser, al haberse convertido en una especie de NODO del caudillo Camps. El Gobierno español se niega a pagar lo que debe Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas del Gobierno español afirma que el Estado no tiene ninguna obligación de pagar el dinero que debe a Catalunya en concepto de la disposición adicional tercera que marca el Estatuto cuando no se cumplen las inversiones. De hecho, la cantidad en este caso son unos 300 millones de euros a los que hay que añadir los 1400 millones de euros por un lado y los 759 millones de euros de la otra. Todo ello son unos 2400 millones de euros que el Estado a pesar de reconocer que nos lo deben dicen que no nos lo quieren pagar.Pero la broma aún más grave cuando Beteta lo justifica por la necesidad del Estado de reducir el déficit y anuncia que “una comunidad podrá ser objeto de intervención si manifiesta la imposibilidad de atender sus obligaciones financieras”. Según Beteta “las comunidades deben cumplir la ley, pero el Estado también debe cumplir”, si, es cierto, se deben cumplir las leyes y los acuerdos, y el Estado no cumple su parte de los acuerdos y estrangula financieramente a las comunidades autónomas y después amenaza con intervenir las. Beteta añade que “si queremos tener credibilidad y generar confianza, tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo, que no es humo, lejos del funambulismo financiero”. Pues bien, la palabra del Estado español no vale nada, el juego de tahúres financieros o de trileros de las Ramblas ha quedado al descubierto hace mucho, pero no quieren pagar lo que deben. Ellos yerran pero tú eres el culpable Como cada año por estas fechas toca hacer la declaración de la Renta. Puedes solicitar el borrador de tu declaración de la Renta en Hacienda, eso ya se hacía, pero este año nos advierten que los borradores podrían tener errores, y que si aceptamos el borrador de nuestra declaración que nos han enviado ellos y este borrador tiene errores la culpa será nuestra y tendremos que hacer frente a las consecuencias. La norma solía ser que cuando reclamaban algo a la administración y tú tenías razón el asunto pasara a dormir el sueño de los justos en algún cajón, pero ahora si hay errores y no dices nada, errores que, repito, han cometido ellos , puedes ser sancionado. Personalmente creo que hay que pagar a la Agencia Tributaria de Cataluña, no a la española, y quisiera que el dinero ingresado en esta Agencia se quedaran en Cataluña. El Estado podría intervenir una Comunidad Autónoma Que las Comunidades Autónomas no han hecho las cosas nada bien no lo podemos negar, pero el Estado que ha hecho las cosas mucho peor no puede erigirse en guardián, el zorro no puede vigilar las gallinas, aunque menos esta zorra. La Comunidad Valenciana con una deuda degradado a basura, Castilla-La Mancha con 7,3% del PIB y Andalucía para esconder la deuda pública real serían según el diario británico The Guardian las candidatas a ser intervenidas por el Estado español el próximo mes de mayo De estas tres comunidades autónomas las dos primeras están gobernadas por el PP, la tercera, Andalucía, por el PSOE, no quiero ser mal pensado pero no creo que el PP intervenga dos comunidades que ellos gobiernan, y no lo hará con Andalucía (PSOE) para que esto les podría hacer perder votos allí.
Cataluña debería intervenir el Estado español por aproximadamente 2.400 millones de euros que reconocen que deben a Cataluña y dicen que no les da la gana pagarles y por entre 16,000 y 21,800 millones de euros que cada año nos roban, aunque ésto no lo acaban de reconocer.

4 thoughts on “El problema espanyol (X)

 1. Parece complicado el sistema de los medios de ustedes, aquí es más simple, todos los medios de comunicación son privados y salvo un Canal de TV (TVN) que es público y pertenece al Estado chileno. Este canal no recibe financiamiento total o parcial del Estado, por lo que debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992); Según los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal nacional de televisión, son las siguientes:
  Informar con objetividad.
  Entretener sanamente.
  Elevar el nivel cultural de la población.
  Aspirar a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora.
  Conocer las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios.
  Entregar una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano y talentoso.

  y funciona con un Consejo de administración del cual el Presidente lo nombra el Presidente de la República, en este caso Sebastián Piñera, el cual acaba de nombrar en ese cargo a un amigo de él, o sea alguien de su confianza, porque aquí hay muchos cargos que son de la confianza de los gobernantes, no son elegidos por los ciudadanos. Como sabes nuestra democracia es representativa, no directa..
  El único diario que era del gobierno de turno era El diario La Nación pero fue terminado el año 2010 en este gobierno de S.Piñera porque no se autofinanciaba.

 2. yeagov ha dit:

  El Estado tiene sus medios de comunicación como cualquier Estado, incluido Chile, es decir, emisoras de televisión y de radio, lo que no posee es ningún periódico.
  Luego las comunidades autónomas tienen su canal de televisión y emisora de radio.
  A lo que hay que añadir los medios privados que pueden ser afines o no a unos u otros partidos y cuya ideología en su línea editorial es clara, aunque pretendan negarlo.
  Cuando la Generalitat de Catalunya creo TV3 tuvieron que negociar las autorizaciones con el gobierno central que no acababa de entender que una cadena de televisión fuera a emitir íntegramente en catalán.
  Pero a partir de ahí, como suele ser norma en España, “si lo tienen los catalanes yo también lo quiero” y cada comunidad autónoma creó su cadena de televisión. Pero en el caso de cadenas de televisión públicas como las de Madrid, Valencia y Aragón la tendenciosidad es tan escandalosa que hasta sus propios trabajadores están molestos y en el caso de Telemadrid incluso han llegado a sabotear los programas de la cadena para protestar por la clara tendencia por PP de los medios informativos de esta cadena.

 3. yeagov ha dit:

  Lo que ahora sucede es que el PP pretende atribuirse en exclusiva el nombramiento de la dirección de RTVE y eso, viendo lo que han hecho en Canal 9 y Telemadrid pone los pelos de punta a mucha gente, empezando por los propios trabajadores de esa cadena.

 4. Entiendo, pero es distinto vuestro sistema al nuestro. En Chile TODOS los medios de comunicación son privados, el estado lo único que tiene es UN canal TVN (Televisión Nacional de Chile) que tiene que autofinanciarse si no lo hace lo pueden cerrar o vender. El gobierno aquí no tiene nada que ver con la administración de las empresas privadas de la comunicación sólo nombra, como te dije, al Presidente de Consejo de administración de TVN y lo nombra el Presidente de la República como alguien de su confianza no el Congreso. El nombró a un amigo.

  Veo que ustedes tienen un control de los medios bastante fuerte..

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uniu-vos a 1.800 seguidors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.639 hits
Abril 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: