El problema espanyol (XIV)

6

26 Mai 2012 per yeagov


El problema espanyol (XIV)

Bankiarrota

L’assumpte de Bankia és un escàndol majúscul, en un país normal els gestors de Bankia i de les antigues caixes que van “fusionar-se” per formar-la haurien acabat a la garjola acusats de diversos delictes, i molt probablement hauria estat cessat més d’un ministre, però Espanya és diferent. L’anterior president de Bankia, ex gerent del FMI i ex ministre del govern Aznar, Rodrigo Rato ha deixat el càrrec i el govern espanyol ja li està buscant feina en alguna empresa important, potser REPSOL, diuen. El FROB ha injectat 4465 milions d’euros, i ara ja parlen que Bankia està sol·licitant uns 19000 milions d’euros més – que fan més de 23000 milions d’euros – per recapitalitzar la matriu de Bankia, el Banc Financer i d’Estalvi (BFA), ja nacionalitzat pel FROB. El nou president de l’entitat en substitució de Rodrigo Rato, és José Ignacio Goirigolzarri, que haurà de dissenyar la nova estratègia de la identitat. El PP posarà tota la carn a la graella (que calgui) per salvar Bankia, és a dir, posaran tots els calés que sigui necessari. Bankia s’ha de sotmetre a una auditoria i pretén que aquesta avali els comptes de l’exercici anterior que van deixar un forat de 3000 milions d’euros.

Lleis a mida per cometre frau electoral

El PP estaria preparant una nova llei electoral que modificaria el mapa electoral d’Euskadi ja que permetria que qualsevol persona fixés la seva residència a Euskadi i pogués emetre el seu vot allà, segons denuncia Josu Erkoreka del PNB “qualsevol ciutadà que així ho desitgi pot fixar la seva residència a Euskadi, empadronar-se allà i emetre el seu vot sense cap dificultat”. Erkoreka acusa el PP de voler reformar la llei electoral per alterar artificialment el mapa electoral com va fer-se anteriorment quan va aprovar-se la llei de partits que segons Erkoreka “no ens sembla correcte, màxime quan per a això cal abordar una operació, tècnicament molt complexa i jurídicament més que qüestionable”. El PP habitualment tan “legalista” en matèria electoral acostuma a estar implicat en intents de tupinades, negar el dret al vot a una persona, volen il·legalitzar altres partits, però ells per exemple han presentat a les eleccions d’Euskadi i de Catalunya candidats que no només no vivien al municipi, sovint residien en altres comunitats autònomes. Recordo el cas d’una candidata a alcaldessa pel PP en un poble lleidatà que vivia a Àvila i que va declarar que no tenia la més mínima intenció de traslladar-se a viure al poble del qual aspirava a ser alcaldessa. Altres casos com censar 15 o 20 persones al domicili de regidors del PP, persones que estaven censades al poble i en aquell domicili pensant en les eleccions però que no eren residents del municipi, i altres irregularitats semblants. Sembla que el PP vol modificar la llei per tal de poder fer això, censar a Euskadi milers de persones que segurament mai aniran a viure a Euskadi però que quan hi hagi eleccions voten, i voten pel PP.

500.000 euros en urinaris públics

L’Ajuntament (PP) de Palma van retallar la despesa del programa “EXIT”, uns 600.000 euros, un programa de reforç escolar que dóna servei a unes 7000 persones, i va decidir aprovar una despesa de 500.000 euros per construir 6 urinaris públics. L’Ajuntament de Palma també ha pujat el preu del bitllet dels autobusos públics un 25% i ha duplicat el preu als pensionistes. Ha reduït la freqüència del servei d’autobusos i n’ha eliminat algunes línies deixant algun barri incomunicat, ha pujat la taxa de recollida d’escombraries un 3%, l’IBI un 16% i l’IAE un 6%. És a dir, ha reduït i encarit serveis retallant la despesa destinada al seu manteniment i gasta diners en foteses.

Adoctrinament

El PP pretén adoctrinar els nens amb la seva ideologia. I han trobat l’eina apropiada, l’Educació per la Ciutadania, que van criticar en el seu moment perquè segons ell servia per adoctrinar els nens, ara que el PP té majoria absolutista pretén convertir aquesta assignatura en un mitjà per l’adoctrinament. La nova Educació per la Ciutadania associa el nacionalisme al terme excloent i el situa al costat del terrorisme, clar, que en certa manera tenen raó, el nacionalisme espanyol com el de Franco era una forma de terrorisme, però el PP és el partit ideològicament hereu del franquisme, i ara amb aquesta majoria absolutista que té no té problemes en demostrar el seu autoritarisme. La consellera Rigau aquest plantejament “és intolerable i la Generalitat” demana que ”se suprimeixi totalment”. La consellera ha dit que“l’enfocament que fa el ministre en aquest document obvia el fet que Espanya s’estructura en nacionalitats i regions, no parla de nacionalitats i en canvi parla del nacionalisme excloent com un dels mals del món actual”. El nacionalisme espanyol és excloent, criminal i sinistre, però ara el partit que governa l’Estat espanyol és un partit ultranacionalista i ideològicament hereu del franquisme, que es feia dir nacionalcatolicisme. La nova versió més propera al pensament del nou règim n’elimina també “la lluita contra el sexisme, el racisme, l’homofòbia i les actituds que és bo que se sàpiga que cal combatre”, segons la consellera Rigau.

Un militar valerós segons la Reial Acadèmia (fatxa) de la Història

Quan governava Aznar va iniciar-se la redacció del diccionari biogràfic espanyol, un diccionari que fa poc que ha vist la llum, llàstima que no la van veure els que el van redactar, perquè aquest diccionari que s’ha finançat amb diners públics és un pamflet que elogia la dictadura franquista i obvia els punts més foscos del període i especialment d’aquells dels seus protagonistes més fatxes. Per exemple “Franco no és – segons aquest diccionari – un dictador” dèspota i sanguinari sinó un “militar valerós”,segons el diccionari el polèmic fundador de l’ultracatòlic Opus Dei, Escribá de Balaguer rebia ordres de Déu, i la repressió franquista és considerada pel diccionari biogràfic espanyol una “normalització de la vida ciutadana”. Aquesta institució té un biaix ideològic clarament franquista, entre els autors d’aquest diccionari hi ha l’historiador medievalista Luís Suárez, membre de la Fundació Francisco Franco. (Seria interessant que en la pròxima comissió de cultura se li preguntés al ministre de cultura quina quantitat del pressupost del ministeri de cultura finança les activitats d’aquesta fundació feixista). El diccionari ha costat 6,4 milions d’euros, té més de 50 volums. El govern del PSOE va estar a punt de retirar la subvenció a aquest diccionari pel dubtós rigor acadèmic. L’actual ministeri d’educació ha afegit 193000 euros més.

Conclusió

Finançant bancs que fan aigües per la pèssima gestió de persones amb forts lligams amb el PP, diccionaris amb un molt discutible rigor històric i fundacions que lloen dictadors criminals que aquest diccionari considera que era “valerós”, lleis a mida per guanyar eleccions on no guanya o adoctrinament a les escoles per convertir els nostres fills en carallots seguidors del Führer del PP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema español (XIV) 

Bankiarrota 

El asunto de Bankia es un escándalo mayúsculo, en un país normal los gestores de Bankia y de las antiguas cajas que “fusionarse” para formar la hubieran terminado en la cárcel acusados de diversos delitos, y muy probablemente habría sido cesado más de un ministro, pero España es diferente. El anterior presidente de Bankia, ex gerente del FMI y ex ministro del gobierno Aznar, Rodrigo Rato ha dejado el cargo y el gobierno español ya le está buscando trabajo en alguna empresa importante, quizá REPSOL, dicen. El FROB ha inyectado 4.465 millones de euros, y ahora ya hablan de que Bankia está solicitando unos 19.000 millones de euros más – que hacen más de 23.000 millones de euros – para recapitalizar la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), ya nacionalizado por el FROB. El nuevo presidente de la entidad en sustitución de Rodrigo Rato, es José Ignacio Goirigolzarri, que deberá diseñar la nueva estrategia de la identidad. El PP pondrá toda la carne en el asador (que haya) para salvar Bankia, es decir, pondrán todos el dinero que sea necesario. Bankia debe someterse a una auditoría y pretende que esta avale las cuentas del ejercicio anterior que dejaron un agujero de 3.000 millones de euros.

Leyes a medida para cometer fraude electoral 

 El PP estaría preparando una nueva ley electoral que modificaría el mapa electoral de Euskadi ya que permitiría que cualquier persona fijara su residencia en Euskadi y pudiera emitir su voto allí, según denuncia Josu Erkoreka del PNV “cualquier ciudadano que así lo desee puede fijar su residencia en Euskadi, empadronarse allí y emitir su voto sin ninguna dificultad “. Erkoreka acusa al PP de querer reformar la ley electoral para alterar artificialmente el mapa electoral como se hizo anteriormente cuando se aprobó la ley de partidos que según Erkoreka “no nos parece correcto, máxime cuando para ello hay que abordar una operación, técnicamente muy compleja y jurídicamente más que cuestionable “. El PP habitualmente tan “legalista” en materia electoral suele estar implicado en intentos de pucherazo, negar el derecho al voto a una persona, quieren ilegalizar otros partidos, pero ellos por ejemplo han presentado a las elecciones de Euskadi y de Cataluña candidatos que no sólo no vivían en el municipio, a menudo residían en otras comunidades autónomas. Recuerdo el caso de una candidata a alcaldesa por el PP en un pueblo leridano que vivía en Ávila y que declaró que no tenía la más mínima intención de trasladarse a vivir al pueblo del que aspiraba a ser alcaldesa. Otros casos como censar 15 o 20 personas en el domicilio de concejales del PP, personas que estaban censadas en el pueblo y en ese domicilio pensando en las elecciones pero que no eran residentes del municipio, y otras irregularidades similares. Parece que el PP quiere modificar la ley para poder hacer esto, censar en Euskadi miles de personas que seguramente nunca irán a vivir a Euskadi pero que cuando haya elecciones votan, y votan por el PP.

500.000 euros en urinarios públicos

El Ayuntamiento (PP) de Palma recortar el gasto del programa “EXIT”, unos 600.000 euros, un programa de refuerzo escolar que da servicio a unas 7000 personas, y decidió aprobar un gasto de 500.000 euros para construir 6 urinarios públicos. El Ayuntamiento de Palma también ha subido el precio del billete de los autobuses públicos un 25% y ha duplicado su precio a los pensionistas. Ha reducido la frecuencia del servicio de autobuses y ha eliminado algunas líneas dejando algún barrio incomunicado, ha subido la tasa de recogida de basuras un 3%, el IBI un 16% y el IAE un 6%. Es decir, ha reducido y encarecido servicios recortando el gasto destinado a su mantenimiento y gasta dinero en tonterías.

Adoctrinamiento

  El PP pretende adoctrinar a los niños con su ideología. Y han encontrado la herramienta apropiada, la Educación para la Ciudadanía, que criticaron en su momento porque según él servía para adoctrinar a los niños, ahora que el PP tiene mayoría absolutista pretende convertir esta asignatura en un medio para el adoctrinamiento. La nueva Educación para la Ciudadanía asocia el nacionalismo el término excluyente y lo sitúa junto al terrorismo, claro, que en cierto modo tienen razón, el nacionalismo español como el de Franco era una forma de terrorismo, pero el PP es el partido ideológicamente heredero del franquismo, y ahora con esta mayoría absolutista que tiene no tiene problemas en demostrar su autoritarismo. La consejera Rigau este planteamiento “es intolerable y la Generalitat” pide que “se suprima totalmente”. La consejera ha dicho que “el enfoque que hace el ministro en este documento obvia el hecho de que España se estructura en nacionalidades y regiones, no habla de nacionalidades y en cambio habla del nacionalismo excluyente como uno de los males del mundo actual”. El nacionalismo español es excluyente, criminal y siniestro, pero ahora el partido que gobierna el Estado español es un partido ultranacionalista e ideológicamente heredero del franquismo, que se hacía llamar nacionalcatolicismo. La nueva versión más cercana al pensamiento del nuevo régimen elimina también “la lucha contra el sexismo, el racismo, la homofobia y las actitudes que es bueno que se sepa que hay que combatir”, según la consellera Rigau.

Un militar valeroso según la Real Academia (facha) de la Historia

Cuando gobernaba Aznar se inició la redacción del diccionario biográfico español, un diccionario que hace poco que ha visto la luz, lástima que no la vieron los que lo redactaron, porque este diccionario que se ha financiado con dinero público es un panfleto que elogia la dictadura franquista y obvia los puntos más oscuros del período y especialmente de aquellos de sus protagonistas más fachas. Por ejemplo “Franco no es – según este diccionario – un dictador” déspota y sanguinario sino un “militar valeroso”, según el diccionario el polémico fundador del ultracatólico Opus Dei, Escribá de Balaguer recibía órdenes de Dios, y la represión franquista es considerada por el diccionario biográfico español una “normalización de la vida ciudadana”. Esta institución tiene un sesgo ideológico claramente franquista, entre los autores de este diccionario hay el historiador medievalista Luis Suárez, miembro de la Fundación Francisco Franco. (Sería interesante que en la próxima comisión de cultura se le preguntara al ministro de cultura qué cantidad del presupuesto del ministerio de cultura financia las actividades de esta fundación fascista). El diccionario ha costado 6,4 millones de euros, tiene más de 50 volúmenes. El gobierno del PSOE estuvo a punto de retirar la subvención a este diccionario por dudoso rigor académico. El actual ministerio de educación ha añadido 193.000 euros más.

Conclusión

  Financiando bancos que hacen aguas por la pésima gestión de personas con fuertes lazos con el PP, diccionarios con un muy discutible rigor histórico y fundaciones que alaban dictadores criminales que este diccionario considera que era “valeroso”, leyes a medida para ganar elecciones donde no gana o adoctrinamiento en las escuelas para convertir a nuestros hijos en holoturias seguidores del Führer del PP.

 

6 thoughts on “El problema espanyol (XIV)

 1. Estoy de acuerdo que el asunto de Bankia es un escándalo y como conclusión..que “no habría financiamiento de bancos que hacen aguas por la pésima gestión de personas con fuertes lazos con el PP” si el gobierno no fuera de derechas…

 2. yeagov ha dit:

  Creo que alguna vez te he comentado que los políticos españoles, especialmente los de derechas, tienen un concepto patrimonial del Estado, ellos no se consideran servidores de los ciudadanos y del Estado si no los dueños del Estado y de los ciudadanos.

 3. Si, lo has dicho, pero eso es España..y a muchos nos cuesta entenderlo..

 4. yeagov ha dit:

  Piensa en países de tu entorno, aunque formalmente no sean dictaduras si que sus gobiernos realizan prácticas criticables. El ejemplo más claro sería Venezuela y Chávez, Chávez actúa más que como el presidente del país como un cacique del XIX, y eso en España es algo habitual de cierta derecha. El nepotismo, el autoritarismo y la necedad de algunos políticos españoles es evidente.

 5. Yo creo que el caracter autoritario de Chavez en la democracia venezolana se debe a que es un hombre con formacion militar, es un soldado..

 6. yeagov ha dit:

  Venezuela me recuerda la España del XIX. Hay una apariencia de democracia porqué hay elecciones pero son unas elecciones en que los candidatos no oficiales tienen dificultades, que siempre hay denuncias de fraude, Chávez actúa de un modo paternalista y caciquil, ni tan siquiera hay una libertad de prensa real, la mayoría de medios de comunicación son controlados por el gobierno, los que no controla el gobierno tienen problemas. Chávez es autoritario porqué su mentalidad es la propia de caudillo latinoamericano del XIX. Creo que no se ha enterado aún de en que siglo estamos realmente. Pero es normal, si la “madre patria” parece que en muchos aspectos sigue anclada en el XIX, ¿que no van a hacer sus antiguas colonias?.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.736 hits
Mai 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: