El problema espanyol (XX)

6

11 Juny 2012 per yeagov


El problema espanyol (XX)

Més val honra sense Bankia que Bankia sense honra

De vegades algunes situacions ens permeten fer jocs de paraules curiosos. La frase autèntica deia “la reina (Isabel II), el Govern, el país i jo preferim més tenir honra sense vaixells, que vaixells sense honra” i la va dir o escriure l’almirall espanyol Méndez Núñez. Segons quina versió llegim va ser la resposta de l’almirall a les flotes nord-americana i britànica que van advertir-li que si bombardejava Valparaíso l’atacarien com així va ser després. També podria ser la resposta de l’almirall als seus superiors quan li van recriminar haver perdut la flota encara que en aquest cas ell pretenia justificar que s’havia limitat a complir les ordres que li havia donat el ministre d’Estat el 26 de gener de 1865 dient-li “que més val sucumbir amb gloria en mars enemics que tornar a Espanya sense honra ni vergonya”, Méndez Núñez li va respondre “primer honra sense Marina, que Marina sense honra”. Aquests fets van succeir cap a 1865, ja fa 147 anys, i sembla que els que governen les Espanyes continuen fent el fatxenda “urbi et orbi” abans que reconèixer que han ficat la pota fins el fons prenent mesures equivocades.

Sembla que la mentalitat espanyola pateix d’una barreja d’incapacitat per aprendre dels seus errors i d’excés de fatxenderia. Escoltava la roda de premsa del ministre Luís de Guindos per explicar l’aprovació del rescat del sistema financer espanyol, va respondre algunes de les preguntes que se li feien, dues per periodista, en un to en alguns moments crispat, no va voler respondre una de les preguntes que se li van fer.

Quan un govern ho ha fet tan malament com aquest (i també el precedent) han d’explicar-se davant dels ciutadans que són les principals víctimes dels errors que ells cometen. Un periodista li va preguntar perquè no estava el president del govern, Mariano Rajoy explicant tot aquest embolic. Luís de Guindos va respondre que “jo soc el membre de l’Eurogrup, el president del govern no ho és”. El president del govern preferia estar a Polònia veient un partit de futbol, que a ell això d’haver de donar explicacions no li agrada gens, i als seus ministres tampoc perquè un altre periodista li va preguntar: “Si la societat no va a patir les conseqüències del rescat, com sosté el Govern, perquè no es va demanar abans l’ajuda?”. Luís de Guindos, ministre d’Economia del Govern d’Espanya va respondre: “A vostè no li toca preguntar ara”. Una mica de modèstia, senyor ministre, una mica de modèstia, vostè ha d’explicar de quin mal hem de morir, si no ho vol fer dimiteixi i torni-se’n a treballar a Lehman Brothers. De Guindos va insistir que no es tracta d’un rescat sinó d’un préstec (de 100.000 milions d’euros) en “condicions molt favorables” que tindrà efectes positius per a l’economia perquè reforçarà la banca i reactivarà el crèdit a empreses i famílies, i tranquil•litzarà els mercats.

El president del Govern espanyol, Mariano “Wally” Rajoy intenta vendre tot aquest embolic com un èxit malgrat que durant mesos ha estat negant-se a acceptar el rescat mentre l’economia espanyola queia en picat – o feia aigües com el Titanic -, en els sis mesos, encara no, que fa que és president les dades econòmiques han anat empitjorant. Les mesures presses pel Govern de Rajoy provocaven l’efecte contrari al que pretenia el Govern.

Rajoy dimissió

Ahir a la tarda el 15-M estava demanant a Rajoy que dimitís. La idea de Rajoy de romandre mig amagat a veure si la crisi se soluciona és un error, però aquest és el caràcter del personatge. Hem vist com en altres països qui sortia a explicar les mesures que prenien era el cap del govern (cancellera alemanya Angela Merkel, el primer ministre italià Mario Monti) o el cap d’Estat (el president francès Nicolas Sarkozy (ara François Hollande), el president nord-americà Barack Obama), i d’altres caps de govern o d’Estat, fins i tot, aquí, a Catalunya, quan ha calgut ha sortit el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas a explicar que succeïa i que pensava fer, una altra història és que les mesures que hagin pres no ens agradin però almenys donen la cara, Rajoy no, Rajoy s’amaga, i els seus ministres han demostrat molt poca humilitat quan han hagut de donar explicacions, han estat poc clars o directament han mentit.

Estem en el segle XXI, un segle en què la comunicació és fonamental però aquest govern espanyol del segle XXI actua com si fos del XIX, prenen les mesures sense explicar-les, quan han d’explicar-les ho fan tartamudejant i quan se’ls inquireix per a què aclareixin qüestions concretes es neguen a respondre.

Els 100.000 milions d’euros no són un préstec, són part de la intervenció més o menys dissimulada i això si que tindrà conseqüències per a la ciutadania per molt que Luís de Guindos ho negui. El govern espanyol ha aprovat una xifra que suposa el 23% d’aquesta quantitat per salvar #bankia, un monstre financer construït fusionant caixes d’estalvis amb una gran presència de polítics (especialment de polítics del PP però no només del PP) als consells d’administració. Havent perdut l’honor per mentiders, sapastres i inconscients ara ja només els queda #bankia. A diferència de Méndez Núñez que va preferir perdre els vaixells abans que la honra en un acte de fatxenderia hispànica absurda, els pepers han preferit perdre la honra per salvar #bankia, el vaixell insígnia del sistema financer lligat al PP encara que això signifiqui perdre la poca credibilitat que ells tenien com govern i la poca que té Espanya com Estat.

Bailout vol dir rescat

Per molt que els senyors Rajoy i de Guindos s’entossudeixin a parlar de préstec la realitat és una altra, el terme bailout significa rescat, no pas préstec. El senyor de Guindos es pensa que no ens arriben les declaracions de membres de governs estrangers parlant de “rescat” (bailout) no pas de “préstec” (loan).

Vídeo: Roda de premsa del ministre d’Economia Luís de Guindos

El problema español (XX)


Más vale honra sin Bankia que Bankia sin honra

A veces algunas situaciones nos permiten hacer juegos de palabras curiosos. La frase auténtica decía “la reina (Isabel II), el Gobierno, el país y yo preferimos más tener honra sin barcos, que barcos sin honra” y la dijo o escribió el almirante español Méndez Núñez. Según la versión leemos fue la respuesta del almirante a las flotas estadounidense y británica que advertirle que si bombardeaba Valparaíso le atacarían como así fue después. También podría ser la respuesta del almirante a sus superiores cuando le recriminaron haber perdido la flota aunque en este caso él pretendía justificar que se había limitado a cumplir las órdenes que le había dado el ministro de Estado el 26 de enero de 1865 diciéndole “que más vale sucumbir con gloria en mares enemigos que volver a España sin honra ni vergüenza”, Méndez Núñez le respondió “primero honra sin Marina, que Marina sin honra”. Estos hechos sucedieron hacia 1865, ya hace 147 años, y parece que los que gobiernan las Españas siguen haciendo el fanfarrón “urbi et orbi” antes que reconocer que han metido la pata hasta el fondo tomando medidas equivocadas.

Parece que la mentalidad española sufre de una mezcla de incapacidad para aprender de sus errores y de exceso de chulería. Escuchaba la rueda de prensa del ministro Luis de Guindos para explicar la aprobación del rescate del sistema financiero español, respondió algunas de las preguntas que se le hacían, dos por periodista, en un tono en algunos momentos crispado, no quiso responder una de las preguntas que se le hicieron. Cuando un gobierno lo ha hecho tan mal como este (y también el precedente) deben explicarse ante los ciudadanos que son las principales víctimas de los errores que ellos cometen. Un periodista le preguntó porqué no estaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy explicando todo este lío. Luís de Guindos respondió que “yo soy el miembro del Eurogrupo, el presidente del gobierno no lo es”. El presidente del gobierno prefería estar en Polonia viendo un partido de fútbol, que a él eso de tener que dar explicaciones no le gusta nada, y a sus ministros tampoco porque otro periodista le preguntó: “Si la sociedad no va a sufrir las consecuencias del rescate, como sostiene el Gobierno, ¿porque no se pidió antes la ayuda? “. Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno de España respondió: “A usted no le toca preguntar ahora”. Un poco de modestia, señor ministro, un poco de modestia, usted debe explicar de qué mal hemos de morir, si no lo quiere hacer dimita y vuelva a trabajar a Lehman Brothers. De Guindos insistió en que no se trata de un rescate sino de un préstamo (de 100.000 millones de euros) en “condiciones muy favorables” que tendrá efectos positivos para la economía porque reforzará la banca y reactivará el crédito a empresas y familias, y tranquilizará los mercados.

El presidente del Gobierno español, Mariano “Wally” Rajoy intenta vender todo este lío como un éxito a pesar de que durante meses ha estado negándose a aceptar el rescate mientras la economía española caía en picado – o hacía aguas como el Titanic -, en los seis meses, todavía no, que hace que es presidente los datos económicos han ido empeorando. Las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy provocaban el efecto contrario al que pretendía el Gobierno.

Rajoy dimisión

Ayer por la tarde el 15-M estaba pidiendo a Rajoy que dimitiera. La idea de Rajoy de permanecer medio escondido a ver si la crisis se soluciona es un error, pero este es el carácter del personaje. Hemos visto como en otros países que salía a explicar las medidas que tomaban era el jefe del gobierno (canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Mario Monti) o el jefe de Estado (el presidente francés Nicolas Sarkozy (ahora François Hollande), el presidente estadounidense Barack Obama), y otros jefes de gobierno o de Estado, incluso, aquí, en Catalunya, cuando ha sido necesario ha salido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas a explicar lo que sucedía y que pensaba hacer, otra historia es que las medidas que hayan tomado no nos gusten pero al menos dan la cara, Rajoy no, Rajoy se esconde, y sus ministros han demostrado muy poca humildad cuando han tenido que dar explicaciones, han sido poco claros o directamente han mentido. Estamos en el siglo XXI, un siglo en que la comunicación es fundamental pero este gobierno español del siglo XXI actúa como si fuera del XIX, toman las medidas sin explicarlas, cuando tienen que explicarlas lo hacen tartamudeando y cuando se les inquiere para que aclaren cuestiones concretas se niegan a responder. Los 100.000 millones de euros no son un préstamo, son parte de la intervención más o menos disimulada y eso si que tendrá consecuencias para la ciudadanía por mucho que Luis de Guindos lo niegue. El gobierno español ha aprobado una cifra que supone el 23% de esta cantidad para salvar #bankia, un monstruo financiero construido fusionando cajas de ahorros con una gran presencia de políticos (especialmente de políticos del PP pero no sólo del PP) a los consejos de administración. Habiendo perdido el honor por mentirosos, chapuceros e inconscientes ahora ya sólo les queda #bankia. A diferencia de Méndez Núñez que prefirió perder los barcos antes de que la honra en un acto de chulería hispánica absurda, los peperos han preferido perder la honra para salvar #bankia, el buque insignia del sistema financiero ligado al PP aunque eso signifique perder la poca credibilidad que ellos tenían como gobierno y la poca que tiene España como Estado.

Bailout significa rescate

Por mucho que los señores Rajoy y de Guindos se empeñen en hablar de préstamo la realidad es otra, el término bailout significa rescate, no préstamo. El señor de Guindos cree que no nos llegan las declaraciones de miembros de gobiernos extranjeros hablando de “rescate” (bailout) no de “préstamo” (loan).

6 thoughts on “El problema espanyol (XX)

 1. En forma bien simple, estoy entendiendo que un Banco privado, Bankia, por malos manejos y la crisis internacional que dicen ha influido, tiene un déficit o está a punto de quebrar. Frente a esta situación o como parte de la política del nuevo gobierno se habla de recapitalización, o sea de rescatar o ayudar a la banca privada y al sector financiero con dinero, se habla de reforma financiera y entiendo que como España pertenece a la UE no puede hacer eso sola.
  Entiendo yo que los bancos privados o del Estado tienen que tener un capital inicial, pero que el dinero de los bancos es el que depositan los clientes del banco..Me gustaría saber quienes tienen dinero en Bankia cuanta gente y cuanto dinero. Creo que ese dinero debiera ser devuelto a la gente para que esta lo deposite en otros bancos que no tienen problemas, ya sea en España o en otros países de la UE y Bankia debería dejar de ser un banco. No se si el Banco no tiene dinero para devolverle a la gente su dinero y en ese caso entiendo la preocupación del gobierno, aunque me parece que el rescate no lo gestionó el gobierno sino el Banco. Creo que la gente debiera retirar el dinero de ese banco..

 2. yeagov ha dit:

  No te preocupes, ya me he dado cuenta de que era tuyo.
  Bankia es el resultado de la fusión de varias cajas de ahorros, todas con serios problemas, es decir, varias cajas con serios problemas se unen para crear un banco con problemas.
  Muchos países han salvado a algunos de sus bancos insuflando grandes cantidades de dinero.
  Una parte del capital de los bancos pertenece a sus impositores, pero también de sus accionistas, además los bancos suelen tener participaciones de otros bancos y empresas y a su vez ser participados por otras empresas y bancos.
  El problema de la mayoría de las cajas de ahorros es que son entidades públicas y algunas tenían en sus consejos de administración a representantes de los partidos políticos, y esas cajas han actuado más como brazos de los partidos que como entidades de ahorro.
  Lo que se pretende con el rescate es financiar estas entidades en apuros para que puedan mantener el dinero de sus impositores pero en el momento en que esos bancos hayan arreglado sus balances deberán devolver el dinero prestado al Estado pagando los intereses correspondientes, y el Estado deberá devolver al BCE el dinero prestado con los intereses correspondientes.

 3. Ok..entiendo aunque crep q

 4. Simplemente el sistema envió la respuesta que yo ni siquiera había terminado..me molesta eso y no hay como deshacerlo. Bueno lo que quería decir es que lo entiendo pero pienso que el asunto va más allá que la devolución del dinero que reciba el Banco. Entiendo que existe la idea de llegar, al mismo tiempo, a un pacto para crecer y abrir una ruta para una unión bancaria europea. Entiendo que esto lo conversarán los países de la eurozona en el encuentro que se producirá los días 28 y 29 de junio próximos. Esperan lograr después un compromiso para avanzar a una unión fiscal..Existirá si es así, una agencia de control transfronteriza sobre los prestamistas.

 5. El sistema envió algo sin que yo lo complete y no me publicó lo que acabo de enviar. Aquí de nuevo digo: Estoy de acuerdo con lo que me has contestado pero creo que el asunto va más allá que una simple devolución de dinero del Banco. Entiendo que lo que quieren es “lograr un pacto para crecer y abrir una ruta hacia una unión bancaria, a cambio de un compromiso para avanzar hacia una unión fiscal.”…Si logran eso “la unión bancaria dará competencias a una agencia supervisora transfronteriza sobre los prestamistas europeos”. Al parecer el nuevo presidente francés está más abierto a la idea de ceder soberanía a instituciones financieras para salvaguardar el euro que lo que estaba su predecesor, pero tiene que convencer a los franceses molestos por los costos de los rescates y el alto desempleo.

 6. yeagov ha dit:

  El proceso de fusión de entidades bancarias con el propósito de crear entidades mayores es lo que se está haciendo, pero si fusionas varias cajas con problemas para crear un banco mayor que se la suma de esas cajas de ahorro lo que se hace es crear un banco con problemas que son la suma de los problemas de las entidades que eran antes.
  Otro asunto sería que en la UE además de una moneda común hubiera una política económica común, pero eso supone que todos los países pierden parte de su autonomía política, de hecho ya se ha perdido en parte desde la unión monetaria ya que los 17 miembros del euro implica que estos países no pueden devaluar la moneda, que es lo que habría hecho Grecia de haber tenido el dracma, algo que habría minimizado algunos de sus problemas actuales, aunque Grecia tiene problemas mayores.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.732 hits
Juny 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: