El problema espanyol (XXII)

2

20 Juny 2012 per yeagov


El problema espanyol (XXII)

Un Estat en fallida permanent
L’Estat espanyol és un Estat en fallida econòmica, tant fa que fos regne, dictadura militar, república o democràcia, és un Estat en fallida des de que es comença a construir. 13 fallides econòmiques, algunes d’elles en aquells períodes que pels ports de Cadis i Sevilla entrava gran quantitat d’or i plata, perquè l’Estat espanyol ha estat (i és encara) un Estat que té les mans foradades. Es gasten diners que no tenen i això acaba tenint conseqüències. Els governants de l’Altiplà castellà fa tants segles que roben que no tenen cap consciència que tard o d’hora tot el que es pot robar pot acabar-se. Havent perdut totes les colònies d’ultramar a Castella ja només li queden les colònies peninsulars, però són tan rucs que posen entrebancs als mitjans per crear riquesa productiva, riquesa de la que després ells se n’apoderen sense haver-hi contribuït en la seva creació.

Suspensió de pagament: 1557, 1575, 1597, 1647, 1652, 1662 i 1666. Renegociació de pagaments: 1607 i 1627. No pagament d’interessos: 1799. Dèficit: 1820. Fallida del deute: 1866. Negativa a pagar el deute: 1939. I hauríem d’incloure els incompliments reiterats dels acords signats amb Catalunya. Morosos i sense paraula. A tota aquesta llista caldria afegir l’actual situació. Serà aquesta la catorzena fallida d’aquest Estat fracassat que és Espanya.

Una inversió en perill per culpa de l’Estat espanyol
La multinacional xinesa Hutchinson té un projecte per construir unes noves instal·lacions al port de Barcelona amb una superfície de 100 hectàrees, una línia d’atracada de 1,5 quilometres i la major terminal semiautomatitzada de contenidors del sud d’Europa. Els xinesos invertiran en aquest projecte 420 milions d’euros. Però aquesta inversió podria perdre’s perquè l’Estat va comprometre’s a construir una via en ample europeu i ibèric que costa només 8 milions d’euros, i encara no han fet res, i em sembla, com sol ser habitual que no faran res. Com que les infraestructures portuàries són competència exclusiva de l’Estat la Generalitat no pot construir aquesta infraestructura, i l’Estat sembla que no té interès en construir-la. Els xinesos acabaran marxant a una altra banda i perdrem una altra oportunitat pel fet que estem en un Estat fallit, Espanya. Mentrestant la ministra de Foment segueix entossudida a construir línies d’AVE que no van enlloc.
La darrera infàmia del PP contra la llengua catalana
El PP ha derogat la llei de llengües de l’Aragó aprovada pel PSOE. La consellera d’Educació del Govern aragonès, Dolores Montserrat, va presentar l’esborrany de la nova llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques de l’Aragó que derogarà l’anterior llei aprovada l’any 2009 pel PSOE, i que de fet mai va arribar a aplicar-se. El govern Luisa Fernanda Rudi (PP) elimina amb aquesta nova llei qualsevol referència al català de la Franja. De l’aragonès, l’altra llengua de l’Aragó en diuen “la llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca o prepirinenca” i del català de la Franja en diuen “la llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental”. Recordo que fa uns anys el PP de l’Aragó va publicar un document molt peculiar on negaven que a l’Aragó hi existissin altres llengües apart de la castellana, i en el mateix document deien el nom del porc del català que es parla a la Franja i menystenen la llengua aragonesa, que segons ells mateixos deien unes línies més amunt, no existien, ara el PP decideix que l’aragonès existeix i que el català de la Franja és una variant de l’aragonès. Suprimeixen per decret l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa, l’Acadèmia Aragonesa del Català i el Consell Superior de les Llengües d’Aragó, i creen l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, un òrgan consultiu del govern aragonès. El castellà serà la única llengua oficial a l’Aragó, les altres dues llengües només són “llengües pròpies”. La consellera Serrat afirma que “partim d’allò disposat en l’Estatut d’Aragó, que considera les llengües parlades a Aragó com a inequívocament aragoneses” i que amb aquesta llei volen “evitar que les llengües i les seves modalitats lingüístiques puguin estar a mercè d’organismes reguladors aliens a la nostra comunitat autònoma”, referint-se a l’Institut d’Estudis Catalans. Em pregunto si faran el mateix amb el castellà i impediran que la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua també reguli el castellà que es parla a l’Aragó.
Els ciutadans aragoneses podran demanar estudiar en qualsevol d’aquestes llengües, tindran dret, però ja veurem si el govern aragonès respectarà aquest dret. També podran dirigir-se a les institucions en la llengua que vulguin i les institucions respondran en la llengua que a les institucions aragoneses els surti dels collons, segurament sempre ho faran en castellà. Els topònims podran estar en les llengües locals però hauran d’estar acompanyats pels topònims castellans.
Les tres comunitats autònomes on es parla també el català (Aragó, Balears i València) estan en mans del Partit Popular, a València el procés d’eliminació del català fa anys que dura, a les Balears el govern de Bauzá està seguint el mateix procés que els seus companys de partit valencians, ara, toca a l’Aragó, on la presidenta Luisa Fernanda Rudi ha canviat la intencionada ignorància de l’existència de les altres llengües de l’administració d’aquesta comunitat autònoma en una agressiva política que emula les dels seus correligionaris valencians i balears.
La consellera d’Educació del Govern aragonès, Dolores Montserrat hauria de dimitir o ser cessada d’immediat, el problema és que la presidenta de la Junta d’Aragó pensa igual que ella. La Generalitat de Catalunya hauria de presentar un recurs contra aquesta llei de llengües. I si la senyora Sánchez Camacho no condemna contundentment aquesta llei és responsable com els seus correligionaris aragonesos d’aquest disbarat.
El Partit Popular de l’Aragó és el responsable d’aquesta falca contra la llengua catalana:
Vídeo: FALCA PP D’ARAGÓ CONTRA LA LLENGUA CATALANA

El problema español (XXII)

Un Estado en quiebra permanente
El Estado español es un Estado en quiebra económica, da igual que fuera reino, dictadura militar, república o democracia, es un Estado en quiebra desde que se empieza a construir. 13 quiebras económicas, algunas de ellas en aquellos periodos que por los puertos de Cádiz y Sevilla entraba gran cantidad de oro y plata, porque el Estado español ha sido (y es todavía) un Estado que tiene las manos agujereadas. Se gastan dinero que no tienen y eso acaba teniendo consecuencias. Los gobernantes de la Meseta castellana hace tantos siglos que roban que no tienen ninguna conciencia de que tarde o temprano todo lo que se puede robar puede terminarse. Habiendo perdido todas las colonias de ultramar en Castilla ya sólo le quedan las colonias peninsulares, pero son tan burros que ponen obstáculos a los medios para crear riqueza productiva, riqueza de la que luego ellos se apropian sin haber contribuido en su creación.

Suspensión de pago: 1557, 1575, 1597, 1647, 1652, 1662 y 1666. Renegociación de pagos: 1607 y 1627. No pago de intereses: 1799. Déficit: 1820. Quiebra de la deuda: 1866. Negativa a pagar la deuda: 1939. Y deberíamos incluir los incumplimientos reiterados de los acuerdos firmados con Cataluña. Morosos y sin palabra. A toda esta lista habría que añadir la actual situación. ¿Será ésta la decimocuarta quiebra de ese Estado fracasado que es España.

Una inversión en peligro por culpa del Estado español
La multinacional china Hutchinson tiene un proyecto para construir unas nuevas instalaciones en el puerto de Barcelona con una superficie de 100 hectáreas, una línea de atraque de 1,5 kilómetros y la mayor terminal semiautomatizada de contenedores del sur de Europa. Los chinos invertirán en este proyecto 420 millones de euros. Pero esta inversión podría perderse porque el Estado se comprometió a construir una vía en ancho europeo e ibérico que cuesta sólo 8 millones de euros, y todavía no han hecho nada, y me parece, como suele ser habitual que no harán nada. Como las infraestructuras portuarias son competencia exclusiva del Estado la Generalitat no puede construir esta infraestructura, y el Estado parece que no tiene interés en construirla. Los chinos acabarán marchando a otro lado y perderemos otra oportunidad debido a que estamos en un Estado fallido, España. Mientras la ministra de Fomento sigue empeñada en construir líneas de AVE que no van a ninguna.
La última infamia del PP contra la lengua catalana
El PP ha derogado la ley de lenguas de Aragón aprobada por el PSOE. La consejera de Educación del Gobierno aragonés, Dolores Montserrat, presentó el borrador de la nueva ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón que derogará la anterior ley aprobada el año 2009 por el PSOE, y que de hecho nunca llegó a aplicarse. El gobierno Luisa Fernanda Rudi (PP) elimina con esta nueva ley cualquier referencia al catalán de la Franja. Del aragonés, la otra lengua de Aragón llaman “la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica o prepirenaica” y del catalán de la Franja lo llaman “la lengua aragonesa propia del área oriental”. Recuerdo que hace unos años el PP de Aragón publicó un documento muy peculiar donde negaban que en Aragón hay existieran otras lenguas aparte de la castellana, y en el mismo documento decían el nombre del cerdo del catalán que se habla en la Franja y desprecian la lengua aragonesa, que según ellos mismos decían unas líneas más arriba, no existían, ahora el PP decide que el aragonés existe y que el catalán de la Franja es una variante del aragonés. Suprimen por decreto la Academia de la Lengua Aragonesa, la Academia Aragonesa del Catalán y el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, y crean la Academia Aragonesa de la Lengua, un órgano consultivo del gobierno aragonés. El castellano será la única lengua oficial en Aragón, las otras dos lenguas sólo son “lenguas propias”. La consejera Serrat afirma que “partimos de lo dispuesto en el Estatuto de Aragón, que considera las lenguas habladas en Aragón como inequívocamente aragonesas” y que con esta ley quieren “evitar que las lenguas y sus modalidades lingüísticas puedan estar en merced de organismos reguladores ajenos a nuestra comunidad autónoma “, refiriéndose al Instituto de Estudios Catalanes. Me pregunto si harán lo mismo con el castellano e impedirán que la Real Academia Española de la Lengua también regule el castellano que se habla en Aragón.

Los ciudadanos aragonesas podrán pedir estudiar en cualquiera de estas lenguas, tendrán derecho, pero ya veremos si el gobierno aragonés respetará este derecho. También podrán dirigirse a las instituciones en la lengua que quieran y las instituciones responderán en la lengua que a las instituciones aragonesas les salga de los cojones, seguramente siempre lo harán en castellano. Los topónimos podrán estar en las lenguas locales pero deberán estar acompañados por los topónimos castellanos. Las tres comunidades autónomas donde se habla también el catalán (Aragón, Baleares y Valencia) están en manos del Partido Popular, en Valencia el proceso de eliminación del catalán hace años que dura, en Baleares el gobierno de Bauzá está siguiendo el mismo proceso que sus compañeros de partido valencianos, ahora, toca en Aragón, donde la presidenta Luisa Fernanda Rudi ha cambiado la intencionada ignorancia de la existencia de las otras lenguas de la administración de esta comunidad autónoma en una agresiva política que emula las de sus correligionarios valencianos y baleares. La consejera de Educación del Gobierno aragonés, Dolores Montserrat debería dimitir o ser cesada de inmediato, el problema es que la presidenta de la Junta de Aragón piensa igual que ella. La Generalitat de Cataluña debería presentar un recurso contra esta ley de lenguas. Y si la señora Sánchez Camacho no condena contundentemente esta ley es responsable como sus correligionarios aragoneses de este disparate.

El Partido Popular de Aragón es el responsable de esta cuña contra la lengua catalana:
Vídeo: CUÑA PP DE ARAGÓN CONTRA LA LENGUA CATALANA

2 thoughts on “El problema espanyol (XXII)

  1. Encuentro tan absurda la propaganda que aparece en el video, que no se como pueden publicar algo así…!

  2. yeagov ha dit:

    Como ya sabes por otros artículos, el Partido Popular tiene un problema grave con las otras lenguas que no son el castellano, especialmente con la lengua catalana. En Aragón además del castellano se habla catalán y aragonés pero hasta ahora el reconocimiento oficial de la existencia de ambas era motivo de conflicto porqué el PP no quiere que sean reconocidas de ninguna de las maneras. La campaña es absurda, cierto, porqué la zona donde se habla catalán de la comunidad autónoma de Aragón no es la capital, Zaragoza, si no una zona denominada Franja de Ponent, fronteriza con Catalunya, es más, en esa zona es donde hay el porcentaje de catalanohablantes de todo el área en que se habla el catalán.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.735 hits
Juny 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

  • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: