Narcotràfic, terrorisme islàmic i antisemitisme

Deixa un comentari

29 Juny 2012 per yeagov


Narcotràfic, terrorisme islàmic i antisemitisme

Iran: “Els sionistes i el Talmud són responsables del narcotràfic”
Mohammad Reza Rahimi va pronunciar un discurs obertament antisemita i delirant amb motiu del Dia Internacional contra l’Abús i el Tràfic de Drogues. Segons Rahimi la culpa del consum de drogues a tot el món té les seves arrels en les ensenyances del Talmud. Rahimi va anunciar que “la República Islàmica de l’Iran pagarà a qualsevol que investigui i trobi un sol sionista que sigui addicte”, segons aquest sonat iranià “no existeixen” i això ell ho considera “la prova que (els sionistes) estan involucrats en el tràfic”. El delirant discurs del vicepresident de l’Iran va anar més enllà en el seu despropòsit acusant “els sionistes i els jueus” d’estar al darrera de totes les conspiracions entre les que inclou la Revolució Russa, i acusa als jueus d’estar darrera de l’assassinat de nadons negres. Segons aquest sonat el Talmud ensenya “com destruir no-jueus per a protegir a un embrió a l’úter d’una mare jueva”.
Es nota que els líders iranians com molts líders islàmics han begut del gran libel antisemita que són “els protocols dels savis de Sió” i dels “libels de sang”, dos llibres que han estat la base ideològica que van impulsar els pogroms a Rússia, actes semblants a diversos països europeus i molt especialment l’Holocaust perpetrat pels nazis, per cert, amb la col·laboració de musulmans. Els dirigents del règim iranià, especialment Mahmud Ahmadinejad, solen aprofitar els seus discursos, habitualment delirants, per carregar contra Israel, han arribat a negar l’Holocaust, però el més greu és que el règim iranià és responsable dels dos atemptats islàmic contra interessos jueus a l’Argentina (AMIA i Ambaixada israeliana a Buenos Aires). Alguns dels responsables materials d’aquells atemptats ara són membres del govern iranià. Però més recentment altres interessos i persones israelians han patit atemptats terroristes darrera dels quals estava aquest règim terrorista islàmic que governa l’Iran. D’acord, Israel i l’Iran són països enemics però que les acusacions de l’Iran siguin les que apareixien als “protocols dels savis de Sió” o als “libels de sang”, dos pamflets que van influir en Hitler i en el seu “Mein Kampf” que a l’hora van influir les modernes organitzacions islàmiques.
Els talibans s’han finançat amb el tràfic de drogues, un dels principals països que produeix drogues és l’Afganistan i els cultius estan situats principalment en zones en mans dels talibans. A l’Àfrica moren molts nens, i a l’Àsia per les accions terroristes que maten nens i adults, i el terrorisme islàmic ha estat en part finançat per l’Iran que finança Hamàs i Hezbolà, dos grups que amb els seus actes terroristes han assassinat molts nens.
Rahimi, aquest xarlatà de fira islàmica es presenta com doctor en Filosofia per la Universitat d’Òxford, sembla que a Òxford no el coneixen. Diu que és doctor en Sociologia i Antropologia per la Universitat de Belford, una universitat que es coneguda en certs ambients per estendre diplomes “online”.
El Talmud té missatges com els següents:
-Qui salva una vida és com si salvés el món sencer.
– Cuida’t molt de fer plorar a una dona, doncs Déu compta totes les seves llàgrimes. La dona va sortir de la costella de l’home, no dels peus per ser trepitjada, ni del cap per ser superior, sinó del seu costat per ser igual, sota el braç per ser protegida i al costat del cor per ser estimada.
-La major de les riqueses és la bondat.
-No llencis pedres a la font de la que has begut.
-N’hi ha prou que existeixi un sol home just per que el món mereixi haver estat creat.
-Qui es pietós amb els cruels acaba per ser cruel amb els pietosos.
-Qui no afegeix res als seus coneixements, els disminueix.
-Ai de la generació els jutges del qual mereixen ser jutjats.
-La pau és per al món el que el rent per a la massa.
-El teu amic té un amic, i l’amic del teu amic té un altre amic; per consegüent sigues discret.
-El futur del món depèn de l’alè dels nens que van a l’escola.
Això han estat uns fragments del Talmud, l’Alcorà té un capítol titulat “Jueus o Fills d’Israel” que diu:
-Patir al foc és el destí dels jueus en aquest món i en el venidor.
-El temps de resurrecció no vindrà fins que els musulmans combatin als jueus, fins que els jueus s’amaguin darrera de roques i arbres, des d’on els musulmans clamaran: Oh, musulmà! Hi ha un jueu amagat darrera de mi, vine i mata’l.
-Matar un jueu és suficient per garantir les recompenses d’Alà.
Crec que els missatges dels dos textos principals d’ambdues religions tenen unes clares diferències, el Talmud és un text de vida, l’Alcorà és un text d’odi i de mort. Si barregem l’Alcorà amb els “protocols dels savis de Sió”, els “libels de sang” i el “Mein Kampff” trobem que el modern islamisme és pur terror i mort. El terrorisme a Somàlia, a Nigèria, a l’Iraq, a l’Afganistan, el Pakistan i molts altres països islàmics és obra de gent que ha estat adoctrinada en aquests llibres de mort, odi i terror, no pas en el Talmud.
La relació entre una xarxa de narcotràfic a l’Amèrica Llatina i la organització terrorista xiïta Hezbolà
Des de fa temps es parla dels tentacles del terrorisme islàmic a l’Amèrica Llatina. Quatre individus han estat inclosos a la llista de narcotraficants internacional com a elements principal d’una xarxa de rentat de diner del grup terrorista Hezbolà a l’Amèrica Llatina. Abbas Hussein Harb amb doble nacionalitat veneçolana i libanesa és considerat el responsable de moure milions de dòlars procedents del narcotràfic i rentar els diners a Colòmbia i Veneçuela per a la xarxa Jounma i Hezbolà a través del sector finançament libanès. Ali Mohamed Saleh, colombià-libanès, és considerat el coordinador de les activitats d’Hezbolà a Colòmbia, des d’on ha subministrat suport material, financer i tecnològic a Hezbolà.
David S. Cohen, subsecretari de Terrorisme i Intel·ligència Financera del Tresor afirma que la xarxa “Jounma és una sofisticada xarxa multinacional dedicada a rentar els diners del narcotràfic en benefici de criminals i del grup terrorista Hezbolà”. Els altres dos membres d’aquesta xarxa de narcotraficants internacionals són Ali Houssein Harb i Kassem Mohamed Saleh, germans dels altres dos individus abans citats. A la llista han estat incloses tres empreses que formen part de la xarxa: Importadora Silvania i Bodega Michigan, de Maicao (Colòmbia), i la Importadora Silvania, C.A. de Valencia (Veneçuela). La xarxa Jounma ha servit per rentar diners procedents d’activitats il·lícites per valor de 200 milions de dòlars mensuals mitjançant contraban de diners en efectiu i cases de canvi del Líban.
El terrorisme islàmic i l’antisemitisme van agafats de la ma del narcotràfic.
Narcotráfico, terrorismo islámico y antisemitismo
Irán: “Los sionistas y el Talmud son responsables del narcotráfico”
Mohammad Reza Rahimi pronunció un discurso abiertamente antisemita y delirante con motivo del Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Drogas. Según Rahimi la culpa del consumo de drogas en todo el mundo tiene sus raíces en las enseñanzas del Talmud. Rahimi anunció que “la República Islámica de Irán pagará a cualquiera que investigue y encuentre un solo sionista que sea adicto”, según este sonado iraní “no existen” y eso él lo considera “la prueba de que (los sionistas) están involucrados en el tráfico “. El delirante discurso del vicepresidente de Irán fue más allá en su despropósito acusando “los sionistas y los judíos” de estar detrás de todas las conspiraciones entre las que incluye la Revolución Rusa, y acusa a los judíos de estar detrás del asesinato de bebés negros. Según este sonado el Talmud enseña “cómo destruir no-judíos para proteger a un embrión en el útero de una madre judía”.
Se nota que los líderes iraníes como muchos líderes islámicos han bebido del gran libelo antisemita que son “los protocolos de los sabios de Sión” y los “libelos de sangre”, dos libros que han sido la base ideológica que impulsaron los pogromos en Rusia, actos similares en varios países europeos y muy especialmente el Holocausto perpetrado por los nazis, por cierto, con la colaboración de musulmanes. Los dirigentes del régimen iraní, especialmente Mahmud Ahmadineyad, suelen aprovechar sus discursos, habitualmente delirantes, para arremeter contra Israel, han llegado a negar el Holocausto, pero lo más grave es que el régimen iraní es responsable de los dos atentados islámico contra intereses judíos en Argentina (AMIA y Embajada israelí en Buenos Aires). Algunos de los responsables materiales de aquellos atentados ahora son miembros del gobierno iraní. Pero más recientemente otros intereses y personas israelíes han sufrido atentados terroristas tras los cuales estaba este régimen terrorista islámico que gobierna Irán. De acuerdo, Israel e Irán son países enemigos pero que las acusaciones de Irán sean las que aparecían los “protocolos de los sabios de Sión” o los “libelos de sangre”, dos panfletos que influyeron en Hitler y en el su “Mein Kampf” que a la hora influyeron las modernas organizaciones islámicas.
Los talibanes se han financiado con el tráfico de drogas, uno de los principales países que produce drogas es Afganistán y los cultivos están situados principalmente en zonas en manos de los talibanes. En África mueren muchos niños, y en Asia por las acciones terroristas que matan niños y adultos, y el terrorismo islámico ha sido en parte financiado por Irán que financia Hamás y Hezbolá, dos grupos que con sus actos terroristas han asesinato muchos niños.
Rahimi, este charlatán de feria islámica se presenta como doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, parece que en Oxford no lo conocen. Dice que es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad de Belford, una universidad que es conocida en ciertos ambientes para extender diplomas “online”.
El Talmud tiene mensajes como los siguientes:
-¿Quién salva una vida es como si salvara el mundo entero.
– Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino de su lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada.
-La mayor de las riquezas es la bondad.
-No tires piedras a la fuente de la que has bebido.
-Basta con que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado.
¿Quién se piadoso con los crueles acaba por ser cruel con los piadosos.
-Quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye.
-Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
-La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa.
-Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo tiene otro amigo; por consiguiente sé discreto.
-El futuro del mundo depende del aliento de los niños que van a la escuela.
Estos han sido unos fragmentos del Talmud, el Corán tiene un capítulo titulado “Judíos o Hijos de Israel” que dice:
-Sufrir al fuego es el destino de los judíos en este mundo y en el
venidero.
-El tiempo de resurrección no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan detrás de rocas y árboles, desde donde los musulmanes clamarán: ¡Oh, musulmán! Hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo.
-Matar a un judío es suficiente para garantizar las recompensas de Alá.
Creo que los mensajes de los dos textos principales de ambas religiones tienen unas claras diferencias, el Talmud es un texto de vida, el Corán es un texto de odio y de muerte. Si mezclamos el Corán con los “protocolos de los sabios de Sión”, los “libelos de sangre” y el “Mein Kampff” encontramos que el moderno islamismo es puro terror y muerte. El terrorismo en Somalia, en Nigeria, en Irak, en Afganistán, Pakistán y muchos otros países islámicos es obra de gente que ha sido adoctrinada en estos libros de muerte, odio y terror, no en el Talmud.
La relación entre una red de narcotráfico en América Latina y la organización terrorista chií Hezbolá
Desde hace tiempo se habla de los tentáculos del terrorismo islámico en América Latina. Cuatro individuos han sido incluidos en la lista de narcotraficantes internacional como elementos principal de una red de lavado de dinero del grupo terrorista Hezbolá en América Latina. Abbas Hussein Harb con doble nacionalidad venezolana y libanesa es considerado el responsable de mover millones de dólares procedentes del narcotráfico y lavar el dinero en Colombia y Venezuela para la red Jounma y Hezbolá a través del sector financiación libanés. Ali Mohamed Saleh, colombiano-libanés, es considerado el coordinador de las actividades de Hezbolá en Colombia, desde donde ha suministrado apoyo material, financiero y tecnológico a Hezbolá.
David S. Cohen, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro afirma que la red “Jounma es una sofisticada red multinacional dedicada a lavar dinero del narcotráfico en beneficio de criminales y del grupo terrorista Hezbolá”. Los otros dos miembros de esta red de narcotraficantes internacionales son Ali Houssein Harb y Kassem Mohamed Saleh, hermanos de los otros dos individuos antes citados. En la lista han sido incluidas tres empresas que forman parte de la red: Importadora Silvania y Bodega Michigan, de Maicao (Colombia), y la Importadora Silvania, CA de Valencia (Venezuela). La red Jounma ha servido para lavar dinero procedente de actividades ilícitas por valor de 200 millones de dólares mensuales mediante contrabando de dinero en efectivo y casas de cambio del Líbano.
El terrorismo islámico y el antisemitismo van de la mano del narcotráfico.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.847 hits
Juny 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: