El PP no vol que s’acabi el terrorisme d’ETA

5

21 Agost 2012 per yeagov


El PP no vol que s’acabi el terrorisme d’ETA
Jaime Mayor Oreja és aquest senyor del PP que actualment és eurodiputat i que va ser ministre de l’Interior – un d’ells – del govern d’Aznar. Com a eurodiputat no se li coneix cap aportació a la política europea, de fet no se li coneix cap activitat, és el diputat espanyol al Parlament europeu més inactiu, és com si el posessin en un congelador durant mesos i el traguessin a passejar, llavors veu una carxofa (micròfon) i escup la bajanada del mes sobre ETA, perquè aquest és pràcticament l’únic tema del qual parla aquest franquista.
Algú al carrer Gènova 13 de Madrid s’ha deixat la porta de la cambra frigorífica i se’ls ha escapat en Mayor Oreja, i ho ha fet per dir que la concessió del tercer grau penitenciari a Iosu Uribetxeberria i l’acostament de presos etarres a Euskadi donen força a ETA per guanyar les pròximes eleccions basques. L’exministre de l’Interior del govern aznarista afirma que “el que envolta ETA estigui en condicions, per primera vegada en la història, d’arribar al poder, ni més ni menys”. Mayor Oreja ha declarat a la carxofa episcopal (COPE) que els moviments que es fan aquests dies serveixen per “guanyar posicions” a ETA per a les pròximes eleccions basques. Segons Mayor Oreja “l’ objectiu no és guanyar aquest pres o aquest altre” sinó “que una organització totalitària pugui guanyar el poder per primera vegada a Espanya”. I aquí s’equivoca, a Espanya el que no ha estat rar al llarg de la seva història és que organitzacions totalitàries arribessin al poder, uns cops per la força com cert dictador pel qual el senyor Mayor Oreja sent admiració, i altres a través d’unes eleccions, com ha fet el PP, un partit amb profundes arrels ideològiques en aquell règim tan admirat pel senyor Mayor Oreja.
Cal dir que ETA, per molt que el PP i els seus corifeus ho repeteixin, no es presenta a les eleccions basques però pel senyor Mayor Oreja qualsevol força política que defensi la independència d’Euskadi és ETA.
A Mayor Oreja la possibilitat que s’acabi el terrorisme a Euskadi i que desaparegui ETA li preocupa, fins ara creia que era només pel profit electoral que el PP ha tret de l’existència d’ETA i dels atemptats, i del profit obscè que el PP ha fet de les víctimes del terrorisme.
Aquest senyor que arran de l’alliberament d’un pres etarra al qual se li volia allargar la condemna indefinidament malgrat que aquesta havia estat complerta va voler explotar política aquell assumpte, malgrat que ell havia autoritzat, sent ministre de l’Interior, l’apropament d’alguns etarres a Euskadi.
Però si les raons electoralistes i polítiques d’aquest senyor relatades fins ara no eren prou obscenes, en Mayor Oreja té una altra raó encara més obscena per oposar-se a que s’acabin ETA i el terrorisme. Com deia don Vito Corleone, “són negocis”. Mayor Oreja i la seva família tenen empreses relacionades amb la seguretat: Agents de seguretat privats que vigilen edificis oficials i públics, i serveis de protecció de persones, escortes. El primer a denunciar els interessos en empreses de seguretat de Mayor Oreja i la seva família va ser Arzallus contra qui els Mayor Oreja (Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, José María Mayor Oreja i Carlos Mayor Oreja) van presentar una demanda de protecció a l’honor que va ser desestimada perquè les afirmacions d’Arzallus sobre els interessos dels Mayor Oreja eren veraces.
La relació dels Mayor Oreja i empreses de seguretat:
Jaime Mayor Oreja a EULEN, que gestiona empreses de seguretat, del seu germà José María en Prosesa i, a través de l’empresa intermediària Estudios y Experiencia S.L., en altres empreses de seguretat, a les que participaven altres directius del Partit Popular, como Prosegur, Prosesa y Protexa.
– José Maria Mayor Oreja ha sigut president de dues companyies de seguretat, Falcon Contratas y Seguridad S.A. y Falcon Servicios de Seguridad Integral i membre del consell a través d’una empresa intermediària  de Cobra Sistemas de Seguridad S.A.
– José María Mayor Oreja va ser apoderat fins a 1995 de Protección y Custodia S.A. que, després de l’absorció por Protecsa, es va convertir en  Prosegur i actualment és administrador únic de  Segurotec S.A.
– Que el propi Jaime Mayor Oreja va ser soci de  Estudios y Experiencias S.L., empresa sòcia de Seguritec S.A. y de Protección y Custodia S.A.
– Purificación Mayor Oreja, fins a l’any 2001, va ser sòcia de  Estudios y Experiencias S.L.
– José María Mayor Oreja continua sent avui conseller de la societat Técnicas Especiales de la Construcción l’objecte social del qual era la prestació de Serveis de Vigilància, Protecció, Defensa i Seguretat de les empreses.
– Marcelino Oreja és apoderat de Falcon Contratas y Seguridad S.A.
El Ministeri de l’Interior va aprovar una partida de 100 milions d’euros per a sufragar les despeses d’escorta i protecció dels perseguits polítics a Euskadi i Navarra. Les empreses que se’n beneficien d’aquests contractes són: Ombuds, Eulen, Seguriber, Coviar, Securitas, Prosegur, P-3, Prosetecnisa i Segur-Ibérica.
Puc entendre molt bé a Mayor Oreja, sense terrorisme no caldrà contractar ni escortes ni tants serveis de seguretat, i aquest és el seu negoci. I sense ETA el govern espanyol no podrà negar-se a parlar sobre altres assumptes, dic que no podrà, una altra cosa és que segurament s’hi negarà.
El PP no quiere que se acabe el terrorismo de ETA
Jaime Mayor Oreja es este señor del PP que actualmente es eurodiputado y que fue ministro del Interior – uno de ellos – del gobierno de Aznar. Como eurodiputado no se le conoce ninguna aportación a la política europea, de hecho no se le conoce ninguna actividad, es el diputado español al Parlamento Europeo más inactivo, es como si lo pusieran en un congelador durante meses y lo sacaran a pasear, entonces ve una alcachofa (micrófono) y escupe la sandez del mes sobre ETA, porque este es prácticamente el único tema del que habla este franquista.
Alguien calle Génova 13 de Madrid se ha dejado la puerta de la cámara frigorífica y se les ha escapado en a Mayor Oreja, y lo ha hecho por decir que la concesión del tercer grado penitenciario a Iosu Uribetxeberria y acercamiento de presos etarras en Euskadi dan fuerza a ETA para ganar las próximas elecciones vascas. El ex ministro del Interior del gobierno aznarista afirma que “lo que rodea ETA esté en condiciones, por primera vez en la historia, de llegar al poder, ni más ni menos”. Mayor Oreja ha declarado a la alcachofa episcopal (COPE) que los movimientos que se hacen estos días sirven para “ganar posiciones” a ETA para las próximas elecciones vascas. Según Mayor Oreja “el objetivo no es ganar este preso o este otro” sino “que una organización totalitaria pueda ganar el poder por primera vez en España”. Y aquí se equivoca, en España el que no ha sido raro a lo largo de su historia es que organizaciones totalitarias llegaran al poder, unas veces por la fuerza como cierto dictador por el que el señor Mayor Oreja siente admiración, y otros a través de unas elecciones, como ha hecho el PP, un partido con profundas raíces ideológicas en aquel régimen tan admirado por el señor Mayor Oreja.
Hay que decir que ETA, por mucho que el PP y sus corifeos lo repitan, no se presenta a las elecciones vascas pero por el señor Mayor Oreja cualquier fuerza política que defienda la independencia de Euskadi es ETA.
A Mayor Oreja la posibilidad de que se acabe el terrorismo en Euskadi y que desaparezca ETA le preocupa, hasta ahora creía que era sólo por provecho electoral que el PP ha sacado de la existencia de ETA y los atentados, y del provecho obsceno que el PP ha hecho de las víctimas del terrorismo.
Este señor que a raíz de la liberación de un preso etarra al que se le quería alargar la condena indefinidamente pese a que ésta había sido cumplida quiso explotó política aquel asunto, pese a que él había autorizado, siendo ministro del Interior, el acercamiento de algunos etarras a Euskadi.
Pero si las razones electoralistas y políticas de este señor relatadas hasta ahora no eran suficientemente obscenas, en Mayor Oreja tiene otra razón aún más obscena para oponerse a que se acaben ETA y el terrorismo. Como decía don Vito Corleone, “son negocios”. Mayor Oreja y su familia tienen empresas relacionadas con la seguridad: Agentes de seguridad privados que vigilan edificios oficiales y públicos, y servicios de protección de personas, escoltas. El primero en denunciar los intereses en empresas de seguridad de Mayor Oreja y su familia fue Arzallus contra quien los Mayor Oreja (Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, José María Mayor Oreja y Carlos Mayor Oreja) presentaron una demanda de protección al honor que fue desestimada porque las afirmaciones de Arzallus sobre los intereses de los Mayor Oreja eran veraces.
La relación de los Mayor Oreja y empresas de seguridad:
Jaime Mayor Oreja en EULEN, que gestiona empresas de seguridad, de su hermano José María en Prosesa y, a través de la empresa intermediaria Estudios y Experiencia SL, en otras empresas de seguridad, a las que participaban otros directivos del Partido Popular, como Prosegur, Prosesa y Protex.
– José María Mayor Oreja ha sido presidente de dos compañías de seguridad, Falcon Contratas y Seguridad SA y Falcon Servicios de Seguridad Integral y miembro del consejo a través de una empresa intermediaria de Cobra Sistemas de Seguridad SA
– José María Mayor Oreja fue apoderado hasta 1995 de Protección y Custodia SA que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur y actualmente es administrador único de Segurotec SA
– Que el propio Jaime Mayor Oreja fue socio de Estudios y Experiencias SL, empresa socia de Seguritec SA y de Protección y Custodia S.A.
– Purificación Mayor Oreja, hasta el año 2001, fue socia de Estudios y Experiencias SL
– José María Mayor Oreja sigue siendo hoy consejero de la sociedad Técnicas Especiales de la Construcción cuyo objeto social era la prestación de Servicios de Vigilancia, Protección, Defensa y Seguridad de las empresas.
– Marcelino Oreja es apoderado de Falcon Contratas y Seguridad SA
El Ministerio del Interior aprobó una partida de 100 millones de euros para sufragar los gastos de escolta y protección de los perseguidos políticos en Euskadi y Navarra. Las empresas que se benefician de estos contratos son: Ombuds, Eulen, Seguriber, COVI, Securitas, Prosegur, P-3, Prosetecnisa y Segur-Ibérica.
Puedo entender muy bien a Mayor Oreja, sin terrorismo no habrá que contratar ni escoltas ni tantos servicios de seguridad, y este es su negocio. Y sin ETA el Gobierno español no podrá negarse a hablar sobre otros asuntos, digo que no podrá, otra cosa es que seguramente se negará.

5 thoughts on “El PP no vol que s’acabi el terrorisme d’ETA

 1. Entiendo que en estos momentos, al gobierno español le preocupa que en las próximas elecciones vascas ganara un proyecto independentista, lo que para ellos supondría “una inestabilidad política” que se sumaría a los problemas económicos.

 2. yeagov ha dit:

  El gobierno español tiene un serio problema con dos de las CCAA más importantes. Es cierto que uno o dos procesos independentistas podrían agravar la crisis económica en España pero es el prestigio del Estado español el que se iba a ir al cuerno si esos dos procesos culminan, pero en lugar de buscar una solución todo lo que hacen es hacer todo lo posible para que eso suceda, aunque ellos crean que con amenazas lograrán frenar los procesos independentistas. España no aprende de su historia.
  Sin embargo, es al PP al que le interesa que siga existiendo ETA, hasta ahora siempre he sospechado que el propósito era que mientras ETA existiera tendría el gobierno español la excusa para no tener que negociar con el gobierno de Euskadi, sin embargo, la razón es más obscena y miserable, la amenaza de ETA es un negocio para las empresas de seguridad de la familia del dirigente del PP y Eurodiputado Jaime Mayor Oreja.

 3. Entiendo..si también pienso que para mucha gente las guerras y los grupos armados les permite mantener la venta de armas..

 4. yeagov ha dit:

  Ya hace años que creo que si el terrorismo de ETA no había acabado no es porqué ETA no desee dejarlo si no porqué al Estado español no le interesa que se acabe el conflicto con Euskadi, mientras exista ETA el Estado tiene una excusa para no tener que discutir sobre la situación de Euskadi.

 5. silver price ha dit:

  Fue designado cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 . La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada antes del comienzo de la campaña le daba el mayor grado de conocimiento por parte de los electores, pero sólo la segunda valoración, tras el candidato socialista, Juan Fernando López Aguilar (5,04 frente a 5,35).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.736 hits
Agost 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: