L’esperit de Milosevic inspira la ultradreta espanyola

2

15 Setembre 2012 per yeagov


L’esperit de Milosevic inspira la ultradreta espanyola

El coronel (Alamán) ja té qui li llepi el cul
Dies enrere el tinent coronel Alamán va amenaçar Catalunya amb un cop d’Estat des del diari digital ultradretà Alerta Digital. El coronel va aprofitar per fer una lloa del dictador feixista Francisco Franco del qual va declarar-se admirador. Que un militar espanyol cregui que tot s’arregla fent cops d’Estat i assassinant gent no és gaire nou, rars són, malauradament, els militar espanyols demòcrates, i generalment quan fan declaracions criticant personatges com Alamán solen acabar ells sancionats, no pas aquells que amenacen la democràcia com el coronel Alamán o el general Mena.
Després que el tinent coronel Alamán digués que “Catalunya seria independent pel damunt dels seu cadàver” i fer la seva lloança del dictador Franco i del seu règim hi va haver qui, com Alberto Rivera, president del partit neolerrouxista Ciutadans (C’s) van declarar que un procés de secessió democràtic com el que ha iniciat Catalunya impulsat pels catalans que en la manifestació de la Diada van reclamar l’Estat propi per Catalunya era per a ell un cop d’Estat i en canvi va defensar que l’exèrcit espanyol realitzés una intervenció armada a Catalunya per restablir, a parer del senyor Rivera l’ordre constitucional. El senyor Rivera defensa una acció violenta realitzada per una organització amb un llarg historial colpista i criminal que conculqui la voluntat democràtica, pacífica i lliure dels catalans. El diputat Alberto Rivera sembla que no només comparteix cognom amb el dictador Miguel Primo de Rivera i el seu fill José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange espanyola (organització feixista que va ser un dels pilars del règim franquista juntament amb l’exèrcit que tant admira Rivera i l’Església), també en comparteix les idees totalitàries, violentes, espanyolistes, anticatalanes i violentes del líder feixista i del seu pare dictador. El senyor Rivera deu esperar que si els camarades del tinent coronel (colpista) Alamán decideixen venir a “posar ordre” el faran president de la Generalitat i per això fa aquesta llepada de cul (virtual).
Caja demana una intervenció militar a Catalunya
Francisco Caja, el president de la organització ultradretana espanyol(ist)a Convivencia Cívica Catalana ha demanat una intervenció militar a Catalunya que aturi el procés secessionista, ho fa recordant que la Constitució autoritza que l’exèrcit actuï per garantir la integritat territorial de l’Estat.
Al sinistre Francisco Caja caldria recordar-li que pel damunt d’una Constitució espanyola que té articles que autoritzen l’Exèrcit a cometre un acte violent contra civils e institucions democràtiques hi ha la Declaració Universal dels Drets dels Pobles de les Nacions Unides. Caja diu: “Si és necessari cal cridar l’exèrcit. Per què no s’hi pot recórrer? Està previst a la Constitució”. I demana que s’apliqui l’article 155 que permet suspendre els poders de les Comunitats Autònomes. Caja està demanant que es faci allò que el govern espanyol presidit per Alejandro Lerroux, en coalició amb les dretes més casposes van fer l’any 1934, derrocar el govern de la Generalitat. Feixistes i lerrouxistes ara i llavors. L’Espanya actual continua vivint als anys 30.
Curry Valenzuela demana enviar els tancs a Catalunya
Curry Valenzuela, presentadora estrella de la cadena televisiva conservadora 13TV ha dit que “caldria enviar els tancs” a Catalunya “perquè ens tornin competències”. Curry Valenzuela s’ha fet famosa principalment per les seves posicions obertament anticatalanes i per dir algunes bestieses sobre Catalunya de l’alçada d’un campanar. Per tant no ens hem de sorprendre que cregui que cal posar ordre espanyol a Catalunya, ella és una nacionalista espanyola que aprofita que té un micròfon a l’abast per llançar les seves arengues catalanòfobes dia si i dia també.
La violència és el recurs dels impotents
Recordo aquesta frase – la violència és el recurs dels impotents – però ara no recordo el seu autor, però la trobo molt encertada en el cas d’Espanya, el to bel·licós d’aquests espanyolistes és la mostra de la seva impotència davant d’un procés d’independència que veuen impossible d’aturar sinó és mitjançant l’ús de la força bruta. L’Estat espanyol ha estat històricament un Estat que ha intentat resoldre els problemes usant la força, ha fracassat, i no ha resolt cap problema sinó que els ha agreujat. Però en aquest article parlo d’una periodista, un professor i un polític, apart del militar citat tangencialment, que aposten per l’ús de la força militar per esclafar el legítim dret i desig del poble català, un dret negat per una Constitució espanyola que de democràtica té molt poc quan nega el dret a l’autodeterminació dels pobles. Caldria recordar a aquests senyors que existeix una Declaració Universal dels Drets dels Pobles que entre moltes altres coses reconeix el dret dels pobles a l’autodeterminació, i també el dret que se’ls respectin els seus drets, la seva cultura i llengua, una cosa que l’Estat espanyol no ha respectat mai. Rivera, Valenzuela i Caja són uns aprenents de Milosevic, ell també va emprar la força de l’exèrcit contra les altres repúbliques de l’antiga Iugoslàvia que van decidir trencar el lligam artificial i forçós que se’ls havia imposat, i d’això en va ser tan responsable el líder serbi com els mitjans de comunicació que atiaven l’odi contra els altres grups ètnics, com fa la senyora Valenzuela. Karadzik va actuar a Bòsnia cometent actes criminals dirigint els serbis de Bòsnia, com pretén fer Caja i la seva camarilla d’inadaptats o el propi Rivera. I algú es preguntarà qui és el Milosevic espanyol, oi?. Bé, aquest paper li tocaria fer-lo a Rajoy.
Hi ha, però, un fet clar, Espanya no podrà enviar els tancs a Catalunya com demanen aquests ultres per moltes raons. La UE no acceptarà en el si de la UE una repetició al costat de França del que va succeir a l’antiga Iugoslàvia i menys amb un bany de sang com va succeir allà, i no és que alguns sectors mediàtics i polítics de Madrid no ho voldrien, és que fins i tot el més ruc d’ells hauria de saber que si ataquessin Catalunya la UE els faria fora. Però probablement hi ha una altra causa, si no tenen diners per passejar els tancs que tant agradaria enviar a Catalunya al trio de la benzina (Valenzuela, Caja i Rivera) a la desfilada del 12 d’octubre encara menys podran iniciar una guerra, una guerra contra població civil desarmada, per cert, encara que a aquests genocides catalanòfobs potser no els preocupa gaire aquest detall.
Vídeo: CURRY VALENZUELA VOL ENVIAR ELS TANCS A CATALUNYA (Youtube)
Vídeo: Federico Jiménez Losantos (La Sexta)
El espíritu de Milosevic inspira la ultraderecha española
El coronel (Alamán) ya tiene quien le lama el culo
Días atrás el teniente coronel Alamán amenazó Catalunya con un golpe de Estado desde el diario digital ultraderechista Alerta Digital. El coronel aprovechó para hacer una loa del dictador fascista Francisco Franco del cual se declaró admirador. Que un militar español crea que todo se arregla dando golpes de Estado y asesinando gente no es muy nuevo, raros son, desgraciadamente, los militares españoles demócratas, y generalmente cuando hacen declaraciones criticando personajes como Alamán suelen acabar ellos sancionados, no aquellos que amenazan la democracia como el coronel Alamán o el general Mena.
Después de que el teniente coronel Alamán dijera que “Catalunya sería independiente por encima de su cadàver” y hacer su alabanza del dictador Franco y de su régimen hubo quien, como Alberto Rivera, presidente del partido neolerrouxista Ciudadanos (C’s) declararon que un proceso de secesión democrático como el que ha iniciado Catalunya impulsado por los catalanes que en la manifestación de la Diada reclamaron al Estado propio para Catalunya era para él un golpe de Estado y en cambio defendió que el ejército español realizara una intervención armada en Catalunya para restablecer, a juicio del señor Rivera, el orden constitucional. El señor Rivera defiende una acción violenta realizada por una organización con un largo historial golpista y criminal que conculque la voluntad democrática, pacífica y libre de los catalanes. El diputado Alberto Rivera parece que no sólo comparte apellido con el dictador Miguel Primo de Rivera y su hijo José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange española (organización fascista que fue uno de los pilares del régimen franquista junto con el ejército que tanto admira Rivera y la Iglesia), también comparte las ideas totalitarias, españolistas, anticatalanas y violentas del líder fascista y de su padre dictador. El señor Rivera debe esperar que si los camaradas del teniente coronel (golpista) Alamán deciden venir a “poner orden” lo harán presidente de la Generalitat y por eso hace esta lamida de culo (virtual).
Caja pide una intervención militar en Catalunya
Francisco Caja, el presidente de la organización ultraderechista español(ist)a Convivencia Cívica Catalana ha pedido una intervención militar en Catalunya que detenga el proceso secesionista, lo hace recordando que la Constitución autoriza que el ejército actúe para garantizar la integridad territorial del estado.
Al siniestro Francisco Caja habría recordarle que por encima de una Constitución española que tiene artículos que autorizan el Ejército a cometer un acto violento contra civiles e instituciones democráticas está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de las Naciones Unidas. Caja dice: “Si es necesario hay que llamar al ejército. ¿Por qué no se puede recurrir? Está previsto en la Constitución “. Y pide que se aplique el artículo 155 que permite suspender los poderes de las Comunidades Autónomas. Caja está pidiendo que se haga lo que el gobierno español presidido por Alejandro Lerroux, en coalición con las derechas más casposas hicieron en 1934, derrocar el gobierno de la Generalitat. Fascistas y lerrouxistas ahora y entonces. La España actual sigue viviendo en los años 30.
Curry Valenzuela pide enviar los tanques a Catalunya
Curry Valenzuela, presentadora estrella de la cadena televisiva conservadora 13TV ha dicho que “habría que enviar los tanques” a Catalunya “porque nos devuelvan competencias”. Curry Valenzuela se ha hecho famosa principalmente por sus posiciones abiertamente anticatalanas y por decir algunas tonterías sobre Catalunya de la altura de un campanario. Por lo tanto no hay que sorprenderse que crea que hay que poner orden español en Catalunya, ella es una nacionalista española que aprovecha que tiene un micrófono al alcance para lanzar sus arengas catalanofóbicas día si y día también.
La violencia es el recurso de los impotentes
Recuerdo esta frase – la violencia es el recurso de los impotentes – pero ahora no recuerdo su autor, pero la encuentro muy acertada en el caso de España, el tono belicoso de estos españolistas es la muestra de su impotencia ante un proceso de independencia que ven imposible de detener sino es mediante el uso de la fuerza bruta. El Estado español ha sido históricamente un Estado que ha intentado resolver los problemas usando la fuerza, ha fracasado, y no ha resuelto ningún problema sino que los ha agravado. Pero en este artículo hablo de una periodista, un profesor y un político, aparte del militar citado tangencialmente, que apuestan por el uso de la fuerza militar para aplastar el legítimo derecho y deseo del pueblo catalán, un derecho negado por una Constitución que de democrática tiene muy poco cuando niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Habría que recordar a estos señores que existe una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos que entre otras muchas cosas reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y también el derecho a que se les respeten sus derechos, su cultura y lengua, algo que el Estado español no ha respetado nunca. Rivera, Valenzuela y Caja son unos aprendices de Milosevic, él también empleó la fuerza del ejército contra las otras repúblicas de la antigua Yugoslavia que decidieron romper el vínculo artificial y forzoso que se les había impuesto, y de ello en fue tan responsable el líder serbio como los medios de comunicación que atizaban el odio contra los otros grupos étnicos, como hace la señora Valenzuela. Karadzik actuó en Bosnia cometiendo actos criminales dirigiendo los serbios de Bosnia, como pretende hacer Caja y su camarilla de inadaptados o el propio Rivera. Y alguien se preguntará quién es el Milosevic español, ¿verdad?. Bueno, este papel le tocaría hacerlo a Rajoy.
Hay, sin embargo, un hecho claro, España no podrá enviar los tanques a Catalunya como piden estos ultras por muchas razones. La UE no aceptará en el seno de la UE una repetición junto a Francia de lo que sucedió en la antigua Yugoslavia y menos con un baño de sangre como sucedió allí, y no es que algunos sectores mediáticos y políticos de Madrid no lo querrían, es que incluso el más burro de ellos debería saber que si atacaran Catalunya la UE les haría fuera. Pero probablemente hay otra causa, si no tienen dinero para pasear los tanques que tanto gustaría enviar a Catalunya al trío de la gasolina (Valenzuela, Caja y Rivera) por el desfile del 12 de octubre aún menos podrán iniciar una guerra, una guerra contra población civil desarmada, por cierto, aunque a estos genocidas catalanófobos quizá no les preocupa mucho este detalle.

2 thoughts on “L’esperit de Milosevic inspira la ultradreta espanyola

 1. Tomàs ha dit:

  Hi ha persones (?) que estan pujant massa el llistó del que diuen en declaracions, a la premsa o en altres medis. Se’ls hi està anat la pinça.

  El que diuen no és neutre, és greu. Ja de per si, són persones polèmiques (per dir-ho d’alguna manera) i potser pensen que les seves paraules els portaran al cel dels ultra-espanyols.

  Voldria diferenciar entre el que diuen aquests personatges i el que dirà la resta d’Espanya quan tot s’hagi digerit. Potser tot és molt recent i encara hi ha idees i conceptes que s’han de pair.

  Els que no estan tant al corrent del que en aquí passa haurien de ser encara més prudents i informar-se abans (ignoro si ho fan o directament es tiren al coll). Pel que fa al senyor Rivera, aquest si que viu en aquí i s’està convertint en espècie protegida, per estrany.

 2. yeagov ha dit:

  Ja fas bé de posar l’interrogant, sovint també tinc els meus dubtes que gent com Curry o Losantos siguin persones.
  Losantos sempre ha mostrat una gran hostilitat cap a Catalunya, alguns diuen que es deu a l’atemptat que va patir però ja feia anys que era obertament contrari a tot el que tingués a veure amb Catalunya, especialment la llengua. Ell va ser un dels firmants principals del Manifiesto de los 2300, entre altres personatges que també s’han significat per la seva aversió contra Catalunya.

  Per la majoria dels espanyols la independència de Catalunya serà un xoc, com ho va ser la pèrdua de Cuba, però avui ningú amb dos dits de front a Espanya demanaria un boicot contra Cuba per haver-se independitzat o els Estats Units per haver-hi ajudat.

  Vaig escoltar divendres a RAC1 les declaracions de Rivera, que dies abans havia justificat al coronel Alamán, va intentar fer creure que en realitat no justificava les paraules d’Alamán.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.682 hits
Setembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: