Sánchez Camacho contra els García/Garcia

17

14 Novembre 2012 per yeagov


Sánchez Camacho contra els García/Garcia

Al PP se li acaben els arguments per fer-nos por.
1-L’amenaça que si ens independitzem ens quedarem sense pensió quan ens jubilem. Bé, les pensions les paguem els que ara estem treballant. Quan, per exemple, jo em jubili la meva pensió la pagaran els que llavors treballin. Les pensions no són una caixa amb el nostre nom, com algú pensa, on l’Estat posa els diners que nosaltres mateixos paguem i el dia que ens jubilem ens comencen a tornar aquests diners, sinó un fons on els treballadors en actiu posem uns diners que serveix per pagar les pensions dels jubilats actuals. Per tant, la senyora Sánchez Camacho menteix descaradament quan afirma que els jubilats es quedaran sense pensió el dia després de la independència.
2-Els agricultors catalans es quedaran sense els ajuts del PAC. La UE està reduint cada cop més les ajudes a l’agricultura. I no són precisament els agricultors catalans els més beneficiats per aquest fons de la UE.
3-L’Estat deixarà de construir els accessos a la terminal de Hutchinson del Port de Barcelona i altres infraestructures que l’Estat s’havia compromès a construir. L’accés ferroviari a la terminal de mercaderies de Hutchinson del Port de Barcelona no s’ha construït encara, tot i que l’Estat espanyol s’havia compromès a tenir-ho enllestit abans que aquesta terminal iniciés les seves operacions. La credibilitat del govern espanyol queda molt minvada amb aquest incompliment que s’afegeix a molts altres incompliments del govern espanyol. Les obres del tram de la N-II per les comarques gironines s’han aturat, obres que millorarien un tram on s’han matat moltes persones.

4-Els títols universitaris no els reconeixeran enlloc. Els títols universitaris expedits a Catalunya seran i són plenament reconeguts perquè l’organisme que els acredita a Catalunya està reconegut.

5-Catalunya es quedarà fora de la UE i de l’Euro. Aquests dies diversos representants de la UE han dit una cosa i la contrària, sovint depenent del lloc on ho deien. De fet, la UE no contempla aquesta situació perquè la UE aspira a anar integrant tots els països europeus, però no l’expulsió de cap. Però acceptem que després de la independència quedem fora de la UE. El PP diu que el govern espanyol s’oposarà a l’ingrés de Catalunya a la UE pels segles dels segles. Anem a pams. Molt bé, Espanya s’oposa a l’ingrés de Catalunya a la Unió Europea. I què?. L’ingrés d’un nou membre depèn del vot unànime de tots els Estats membres, ja ens ha dit el govern espanyol que tenim el seu vot contrari, només un vot en contra val més que 26 a favor, funciona com un veto. I si fóssim els catalans els que no volguéssim entrar a la UE?. Respecte a l’Euro: No tots els Estats membres de la UE tenen l’Euro, de fet dels 27 crec que són 15 els que tenen l’euro com a moneda, i també hi ha països que sense ser membres de la zona Euro ni tampoc de la UE empren l’Euro.
Una intervenció militar a Catalunya com demana l’eurodiputat del Partit Popular i vicepresident del Parlament Europeu seria un acte molt greu, i si l’Exèrcit anés més enllà de passejar els tancs i disparés contra la gent o contra edificis, posem que decidissin canonejar el Palau de la Generalitat, no seria Catalunya qui quedaria fora de la UE, seria Espanya.
Sembla que després que es denunciés que uns avions de combat fent vols rasants i l’incident d’un vaixell de l’Armada a Roses, algú al Ministeri de Defensa ha decidit no escalfar més l’ambient.
Havent fallat les amenaces i havent fallat altres arguments com els anteriors citats, apart de certes barbaritats dites també per l’eurodiputat del PP Vidal-Quadras, que quan Catalunya s’independitzi els catalans degollarem els espanyols que visquin a Catalunya, a la senyora Alicia Sánchez Camacho se li ha ocorregut un altre argument delirant per provar de fer por als catalans.
Si Catalunya s’independitza la Generalitat obligarà als catalans de cognom castellà a traduir-lo al castellà, i en un vídeo delirant,un altre vídeo delirant del Partit Popular que intenta sembrar zitzània aCatalunya, diuen que els García seran obligats a canviar-se el nom per Garriga.
El PP en aquest punt demostra que és un partit espanyol que no coneix Catalunya, si, els diputats catalans del PP parlen català, alguns fins i tot tenen cognoms catalans, però no tenen ni puta idea de Catalunya perquè a Catalunya, a la comarca de la Ribera d’Ebre, a la província de Tarragona, hi ha el municipi de Garcia.
El PP hauria d’evitar parlar sobre aquest assumpte dels cognoms, l’Estat que tan defensen i la dictadura feixista que molts dirigents del PP admiren, quan no han format part, va fer veritables bestieses amb els cognoms, caldria arreglar el disbarat perpetrat per la dictadura que va castellanitzar molts cognoms traduint-los o castellanitzant la grafia, per exemple, molts cognoms catalans que s’haurien d’escriure amb NY el règim va fer que fossin inscrits amb Ñ. I de la toponímia més val que la senyora Sánchez Camacho no digui res, els disbarats perpetrats contra la toponímia catalana pels règims nacionalistes espanyols podrien fer-la posar vermella, només cal veure el que està fent a les Balears el seu correligionari Bauzá amb la toponímia.
Vaig néixer l’any 1969, durant la dictadura franquista, llavors em van inscriure amb el nom en castellà perquè hi havia vigent una llei franquista que prohibia inscriure’s al registre amb noms en altres idiomes que no fossin en castellà, no va ser fins meitat dels anys 80 que vaig poder corregir aquesta errada ja que la Generalitat va aprovar una llei que permetia inscriure’s amb el nom en català.
La independència no fa por i no ens ha de fer cap por, el que ens ha de fer por és romandre un minut més a Espanya.
De fet, amb la independència de Catalunya és la senyora Sánchez Camacho qui té més a perdre.
Ella és diputada del Parlament de Catalunya per Barcelona i Senadora per Barcelona. Quan Catalunya s’independitzi la senyora Sánchez Camacho es veurà obligada a escollir si és espanyola o catalana. Si escull ser catalana, podrà seguir sent diputada del Parlament de Catalunya però no senadora perquè a Espanya serà estrangera, si decideix ser espanyola deixarà de ser diputada al Parlament de Catalunya ja que com estrangera no podrà ser diputada, i no podrà ser senadora ja que la circumscripció per la que ara és senadora ja no existirà. Clar, que pot presentar-se per una província espanyola, però això ja no serà el nostre problema.
Sánchez Camacho contra los García/Garcia

Al PP se le acaban los argumentos para darnos miedo.

1-La amenaza que si nos independizamos nos quedaremos sin pensión cuando nos jubilemos. Bueno, las pensiones las pagamos los que ahora estamos trabajando. Cuando, por ejemplo, yo me jubile mi pensión la pagarán los que entonces trabajen. Las pensiones no son una caja con nuestro nombre, como alguien piensa, donde el Estado pone dinero que nosotros mismos pagamos y el día que nos jubilemos nos empiezan a volver este dinero, sino un fondo donde los trabajadores en activo ponemos un dinero que sirve para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Por tanto, la señora Sánchez Camacho miente descaradamente cuando afirma que los jubilados se quedarán sin pensión el día después de la independencia.
2-Los agricultores catalanes se quedarán sin las ayudas del PAC. La UE está reduciendo cada vez más las ayudas a la agricultura. Y no son precisamente los agricultores catalanes los más beneficiados por este fondo de la UE.
3-El Estado dejará de construir los accesos a la terminal de Hutchinson del Puerto de Barcelona y otras infraestructuras que el Estado se había comprometido a construir. El acceso ferroviario a la terminal de mercancías de Hutchinson del Puerto de Barcelona no se ha construido todavía, aunque el Estado español se había comprometido a tenerlo listo antes de que esta terminal iniciara sus operaciones. La credibilidad del gobierno español queda muy mermada con este incumplimiento que se añade a otros muchos incumplimientos del gobierno español. Las obras del tramo de la N-II por las comarcas gerundenses se han parado, obras que mejorarían un tramo donde se han matado muchas personas.
4-Los títulos universitarios no los reconocerán ninguna parte. Los títulos universitarios expedidos en Catalunya serán y son plenamente reconocidos porque el organismo que los acredita en Catalunya está reconocido.
5-Catalunya se quedará fuera de la UE y del Euro. Estos días varios representantes de la UE han dicho una cosa y la contraria, a menudo dependiendo del lugar donde lo decían. De hecho, la UE no contempla esta situación porque la UE aspira a ir integrando todos los países europeos, pero no la expulsión de ninguno. Pero aceptemos que tras la independencia quedamos fuera de la UE. El PP dice que el Gobierno se opondrá al ingreso de Catalunya en la UE por los siglos de los siglos. Vamos por partes. Muy bien, España se opone al ingreso de Catalunya en la Unión Europea. ¿Y qué?. El ingreso de un nuevo miembro depende del voto unánime de todos los Estados miembros, ya nos ha dicho el gobierno español que tenemos su voto contrario, sólo un voto en contra es “mejor” que 26 a favor, funciona como un veto. ¿Y si fuéramos los catalanes los que no quisiéramos entrar en la UE?. Respecto al Euro: No todos los Estados miembros de la UE tienen el Euro, de hecho los 27 creo que son 15 los que tienen el euro como moneda, y también hay países que sin ser miembros de la zona Euro ni tampoco de la UE utilizan el Euro.
Una intervención militar en Catalunya como pide el eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlament Europeo sería un acto muy grave, y si el Ejército fuera más allá de pasear los tanques y disparara contra la gente o contra edificios, pongamos que decidieran canonejar el Palau de la Generalitat, no sería Catalunya quien quedaría fuera de la UE, sería España.
Parece que después de que se denunciara que unos aviones de combate haciendo vuelos rasantes y el incidente de un barco de la Armada en Roses, alguien en el Ministerio de Defensa ha decidido no calentar más el ambiente.
Habiendo fallado las amenazas y habiendo fallado otros argumentos como los anteriores citados, aparte de ciertas barbaridades dichas también por el eurodiputado del PP Vidal-Quadras, que cuando Catalunya se independice los catalanes degollaremos a los españoles que vivan en Catalunya, a la señora Alicia Sánchez Camacho se le ha ocurrido otro argumento delirante para intentar dar miedo a los catalanes.
Si Catalunya se independiza la Generalitat obligará a los catalanes de apellido castellano en traducirlo al castellano, y en un videodelirante, otro vídeo delirante del PP que intenta sembrar cizaña en Catalunya,dicen que los García serán obligados a cambiarse el nombre por Garriga.
El PP en este punto demuestra que es un partido español que no conoce Catalunya, si, los diputados catalanes del PP hablan catalán, algunos incluso tienen apellidos catalanes, pero no tienen ni puta idea de Catalunya para que en Catalunya, en la comarca de la Ribera de Ebro, en la provincia de Tarragona, está el municipio de García.
El PP debería evitar hablar sobre este asunto de los apellidos, el Estado que tanto defienden y la dictadura fascista que muchos dirigentes del PP admiran, cuando no han formado parte, hizo verdaderas barbaridades con los apellidos, habría arreglar el desaguisado perpetrado por la dictadura que castellanizar muchos apellidos traduciéndolos o castellanizando la grafía, por ejemplo, muchos apellidos catalanes que deberían escribirse con NY el régimen hizo que fueran inscritos con Ñ. Y de la toponimia más vale que la señora Sánchez Camacho no diga nada, los disparates perpetrados contra la toponimia catalana por los regímenes nacionalistas españoles podrían hacerla poner roja, sólo hay que ver lo que está haciendo en Baleares su correligionario Bauzá con la toponimia.
Nací el año 1969, durante la dictadura franquista, entonces me inscribieron con el nombre en castellano porque había vigente una ley franquista que prohibía inscribirse en el registro con nombres en otros idiomas que no fueran en castellano, no fue hasta mediados de los años 80 que pude corregir este error ya que la Generalitat aprobó una ley que permitía inscribirse con el nombre en catalán.
La independencia no da miedo y no debe dar ningún miedo, lo que nos debe dar miedo es permanecer un minuto más en España.
De hecho, con la independencia de Catalunya es la señora Sánchez Camacho quien tiene más que perder.
Ella es diputada del Parlament de Catalunya por Barcelona y Senadora por Barcelona. Cuando Catalunya se independice la señora Sánchez Camacho se verá obligada a elegir si es española o catalana. Si escoge ser catalana, podrá seguir siendo diputada del Parlament de Catalunya pero no senadora porque en España será extranjera, si decide ser española dejará de ser diputada en el Parlament de Catalunya ya que como extranjera no podrá ser diputada, y no podrá ser senadora ya que la circunscripción por la que ahora es senadora ya no existirá. Claro, que puede presentarse por una provincia española, pero eso ya no será nuestro problema.
Anuncis

17 thoughts on “Sánchez Camacho contra els García/Garcia

 1. 1- Ja fa temps que llegeixo que, al pas que va, estant a Espanya, no cobrarem les pensions. De fet, és una amenaça que ve de lluny, per sort, encara no s’ha produït però, tal com jo veig les coses, em sembla que no trigarà. L’atur augmenta de manera vertiginosa, els joves, marxen a l’estranger i molts, no crec que tornin, l’esperança de vida, també augmenta i hi ha hagut èpoques en què hi ha hagut un baix índex de naixements. A més, no sé del cert com es diu, crec que fons de reserva i, pel que vaig llegir fa poc, ja l’han tocat.

  2- Si no ho vaig entendre malament qui més se’n beneficia és la Dona Terrorífica, àlies Duquesa de Alba.

  3- Com s’atreveixen a dir això? Si no estan fent res! Prioritats (segons la meva humil opinió) d’inversió en infraestructures a Catalunya: Corredor del Mediterrani, accessos al Port, que l’Aeroport del Prat sigui funcional i pràctic, una xarxa ferroviària en condicions… segur que me’n deixo, però preneu la bona voluntat.

  4- Jo crec que si no forméssim part d’Espanya, el nivell de l’ensenyament, en general, seria dels millors del món.

  5- Fora de la UE, no crec, al contrari, els interessem i molt, hi ha estudis d’economistes que ens donen molt bones xifres i, sense Espanya, segur que podrem fer un gran país.
  Sobre l’Euro, us seré sincera, encara no l’entenc, no m’agrada però suposo que el continuarem fent servir,
  Respecte a una intervenció militar, no crec que s’hi atreveixin, però seria la solució ja que serien automàticament expulsats de la UE i, suposo que aleshores, nosaltres hi entraríem. Espero que a cap militar se li giri tant el cervell.
  Sobre el canvi de cognoms, això aquí no passarà, nosaltres som respectuosos. Que no ens posin al seu sac.

  Espero, pel bé de Catalunya que aquesta “senyora” i molts altres decideixin romandre a Espanya i els perdem de vista.

  JO NO TINC POR! VULL UNA CATALUNYA IMMILLORABLE!

  Afegeixo aquest enllaç:
  http://www.directe.cat/noticia/255561/lopez-tena-repta-el-ppc
  A mi també m’agradaria veure les xifres de la Sánchez-Camacho i tota la documentació en què s’ha basat per dir tantes bajanades.

 2. Creo que este artículo está muy interesante.. detesto las campañas del terror y veo que allá también existen..Esa amenaza de que las personas se pueden quedar sin pensiones cuando jubilen las he escuchado y las están usando ahora veo para atacar la independencia..Tu dices que las pensiones las pagan los que trabajan, si, cuando uno trabaja le descuentan una cantidad para la jubilación.. me imagino que eso lo administra la Generalitat, entonces no entiendo cual es el problema si se independizan …Parece distinto como ustedes pagan las pensiones a las personas que jubilan, acá es un fondo que la misma gente junta cuando trabaja para su jubilación , no lo pagan los trabajadores de una generación a otra. .Creo que si se independizan al principio tendrán seguramente problemas al fijar una cifra de capital circulante y la moneda que usarán.. si es que no siguen en la UE ..Hacer todo nuevo es un gran desafío…Una nueva organización política, administrativa, jurídica..una nueva vida económica y social…Deberán mantener una actividad de producción sin pérdidas aunque no tengan tantas ganancias…Ustedes quieren ser república, pero me imagino seguirán manteniendo capital privado y público en vuestro sistema de producción..? Creo que una amenaza sería que ustedes tienen que hacerse cargo de sus deudas..También dicen que “mucha información en manos del Estado Español, en el traspaso de poderes, no seria transferida al nuevo Estado Catalán, con lo que la Generalitat no tendría un registro de las armas en manos de particulares.”; algunos piensan que el nuevo estado catalán desarmaría rápidamente a sus ciudadanos, lo cual no me parece mal..; Otros dicen que ustedes se van a convertir en “república bananera” si se independizan.. Y la Comisión Europea asegura que sólo conocen la manifestación soberanista “porque leen
  la prensa” y que tienen que pedir la adhesión a UE… y etc etc…hay muchos comentarios al respecto..

 3. yeagov ha dit:

  Patricia: El Partido Popular habitualmente amenaza a los jubilados con que se quedarán sin pensiones, no es algo nuevo.
  No, en este momento el pago de las pensiones corresponde al Estado, pero a partir del momento en que se proclame la independencia lógicamente todos los impuestos y cotizaciones serán cobrados por la Hacienda de la Generalitat.
  Una cosa es un plan de pensiones, en el que tu durante tu vida laboral destinas una cantidad determinada, generalmente suelen ser fondos de caràcter privado, en el caso del sistema de pensiones público español los trabajadores pagan las pensiones de los que ya están jubilados, no las propias.
  Aún no está claro que vayamos a quedar fuera de la UE ya que la UE no preveía la posibilidad que un territorio de un Estado miembro se independizara. Aunque el otro día la vicepresidenta del gobierno español puso el ejemplo de Argelia, que mientras fue territorio francés formó parte de la CEE, y al independizarse de Francia quedó fuera, pero es un mal ejemplo por varias razones. Argelia está en África, solo formaba parte de la CEE porqué era territorio francés, pero al independizarse dejaba de serlo porqué no está en Europa. Catalunya si que está en Europa, la UE es mucho más compleja que la CEE. Nosotros somos ciudadanos de la UE, pero tampoco pasa nada si no nos dejan entrar. También hay vida fuera de la UE, fíjate en Suíza y Noruega.
  Si España se opusiera a nuestro ingreso en la UE y a reconocernos como un nuevo Estado pueden tener un problema ya que el 70% del tráfico de mercancías pasa a través de Catalunya, el resto por Euskadi, si se ponen tontos quienes perderán su conexión terrestre con la UE serán ellos.
  Diría que la mayoría de los catalanes prefieren una república, pero ese punto ya se decidirá. El sistema económico de Catalunya es el que hay en cualquier país de la UE, y eso no va a cambiar.
  Si la independencia se produce de un modo tranquilo y se llega a acuerdos en los cuales haya mutuo reconocimiento, el Reino de España no veta la entrada en la UE, y aceptan llegar a acuerdos, en los que tendrán que transferir la parte proporcional de los recursos, y la información de censos y fiscal, Catalunya tendrá que asumir la parte proporcional de la deuda, si España se opone a entregar esas informaciones y veta la entrada de Catalunya a la UE también tendrán que comerse la deuda incluyendo nuestra parte proporcional. ¿Porqué vamos a asumir la deuda del Estado del que nos hemos separado si éste no reconoce nuestra existencia?.
  Lo de la república bananera lo dice Esperanza Aguirre, una persona que cuando abre la boca sube el precio del pan. No nos convertiremos en república bananera, pero España si que empieza a parecer un circo.

 4. yeagov ha dit:

  Maria: 1-El discurs de la por del PP no és nou, quan falten idees i programa, i al PP no en té cap de les dues coses, es recorre a atemorir la gent. Però pot succeir que arribi un moment que aquest discurs deixi de funcionar. Si, crec que en Sala i Martin va ser qui ho va dir que el govern va ficar les urpes en aquest fons.
  2-A Catalunya no hi ha grans terratinents, a diferència d’Andalusia que es terra de latifundis. La duquessa d’Alba és la tercera propietària que rep més subvencions del PAC.
  3-Hi ha moltes infraestructures vitals per a la nostra economia, però les prioritàries són els accessos ferroviaris del port de Barcelona i el corredor del mediterrani. Sempre he cregut que els dos ports principals de Catalunya haurien d’estar interconnectats, així com els quatre aeroports (Prat, Reus, Girona i Alguaire). I això ja és una teoria meva: Estirar la línia de la Pobla fins a la Valh d’Aran d’una banda i de la Seu d’Urgell (i perquè no fins Andorra, ja posats). Aquestes dues línies podrien transportar milers d’esquiadors a l’hivern.
  4-Pel que sé un dels millors sistemes educatius és el de Finlàndia.
  5-El problema de l’Euro és que vam fer les coses amb el cul però una moneda comuna és una excel•lent idea, no haver d’anar a canviar moneda només per anar al país del costat és pràctic i s’estalvien moltes despeses. La UE no pot marginar Catalunya perquè Catalunya es troba en una zona de trànsit.
  Crec que quan entenguin que aquest procés no té marxa enrere deixaran de fer aquests estirabots.
  Crec que aquesta rucada sobre els cognoms la senyora Sánchez Camacho ho ha dit perquè se li acaben les idees. La gent feia bromes al Twitter parodiant les amenaces de Sánchez Camacho amb allò de “si Catalunya s’independitza Catalunya serà expulsada del Sistema Solar” però crec que Sánchez Camacho amb això dels cognoms ha aconseguit superar als que la parodiàvem al Twitter.
  Sánchez Camacho basa les seves declaracions en les tesis de la FAES, però en el terreny econòmic han sortit gent com en Sala i Martín que han desmuntat una per una totes aquestes tesis.

 5. Jaume, entiendo, y si lo dijo Esperanza Aguirre..

 6. yeagov ha dit:

  Ya lo sabía que era ella. Menos mal que se había retirado de la política y había vuelto a su puesto de funcionaria. Quizá ese es el problema de España, que alguna gente se pasa viviendo 30 años de la política y estando en excedencia de su plaza de funcionaria, ella ha criticado mucho a los funcionarios que después de ganar su plaza se piden una excedencia, justo lo que ella hizo, ahora vuelve a su trabajo de funcionaria del régimen pero la vemos metida en una campaña que ni tan siquiera se hace en su comunidad autónoma.

 7. 4- I què et sembla un tren fins a la Costa Brava? Podria portar molts estiuejants i els que hi vivim no estaríem segrestats. Tant me fa com ho facin, si Barcelona-Costa Brava o Costa Brava-Girona.

  5- Ja ho sé que una moneda única estalvia problemes, però jo no m’hi entenc amb l’euro, no aconsegueixo adaptar-m’hi.

  És bo que davant dels atacs i mentides, de seguida es digui la veritat.

 8. yeagov ha dit:

  D’acord, una xarxa eficient de ferrocarrils de rodalies que connecti la majoria dels municipis. L’Estat ara s’està centrant en la xarxa d’Alta velocitat, i oblidant les línies convencionals.

  Conec altres persones que com tu no s’aclareixen amb l’euro, això és perquè encara penseu en pessetes i sempre que pagueu o cobreu una quantitat feu el càlcul per saber quant és en pessetes.

  És una excel·lent idea la creació d”un lobby pro independència amb persones de prestigi als Estats Units, aquest país pot ser fonamental quan Catalunya presenti la seva candidatura davant les Nacions Unides.

 9. En el fons, s’haurien de regenerar tantes coses… tindrem molta feina, però hem de tenir clares quines són les prioritats. I jo crec que l’important és obrir-nos al món.

  Respecte al tema de l’euro, algun bon consell?

 10. yeagov ha dit:

  Primer, és cert, hem de canviar l’estatus polític del nostre país, deixar de ser una colònia i ser un Estat. Mentrestant arreglar els nostres assumptes interns. Si entrem a la UE o a l’euro o no ja ho veurem, això no depén de nosaltres però convertir-nos en un Estat independent si que depén de nosaltres.

 11. El 25N s’apropa, vuit dies i tindrem el resultat més esperat de la història dels catalans. Tinc tantes ganes de saber el resultat… espero que tot vagi molt bé, ho necessito. Tinc molta esperança per un cantó però, per l’altre tinc un neguit que no entenc…

 12. yeagov ha dit:

  En aquestes eleccions ens juguem molt més del que ens havíem jugat fins ara. Si aconseguim tenir un Parlament amb 2/3 de majoria independentista haurem fet un pas molt important`perquè es podrà convocar un referèndum sobre la independència, ho vulgui l’Estat o no.

 13. És el que els catalans hem desitjat sempre, poder decidir el nostre futur, Aquestes eleccions i, si surten favorables, les properes, que serà el referèndum, seran històriques. Avui estic altre cop animada i el neguit ha desaparegut. Que aguanti fins diumenge…

 14. Tomàs ha dit:

  Crec que encara els hi queda munició. Han dit, inventat i vomitat tot i més. El PP i d’altres Partits són capaços de tot.

  Per més que esperem, per més que imaginem, mai arribarem al punt de saber que estan a punt de treure’s de la màniga.

  Es fa molt llarg el camí fins el 25N.

 15. Aquesta gent tenen molta mala llet i no saben perdre. Semblen criatures. Amb la seva actitud ens donen la raó.

  Sí, Tomàs, s’està fent etern.

 16. yeagov ha dit:

  I deuen estar molt desesperats per arribar a emprar uns arguments tan absurds com que s’obligarà la gent a canviar-se el cognom. El problema és que aquestes bajanades on si que se les creuen és a Espanya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Join 1.799 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 26,598 hits
Novembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« oct.   des. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11/09/2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171/10/2017
Votant el futur
%d bloggers like this: