Per un país de tots, l’escola en català (I)

21

10 Desembre 2012 per yeagov


Per un país de tots, l’escola en català (I)

Concentració unitària.
Data: Dilluns 10 de desembre de 2012 – 18:30 hores.
Lloc: Plaça Sant Jaume.
Entitats cíviques i educatives per l’escola en català.
somescola.cat
Els atacs del govern espanyol, especialment per part del ministre de (in)cultura, (poca) educació i esport, José Ignacio Wert, a la llengua catalana, a la immersió lingüística i al sistema educatiu català ha estat la causa que es convoqués aquesta concentració unitària a la plaça sant Jaume (Barcelona).
Wert afirma que “jo, per descomptat, no gaudeixo gens provocant, ni en això ni en res. I excitar una sensibilitat sobre un tema que pot ser molt emocional com el de la llengua em sembla d’allò menys desitjable”, doncs ho dissimula molt malament, perquè tant les seves paraules, intencions i maneres sembla que busquin provocar i fotre. Té raó que el tema de la llengua és molt emocional per a nosaltres, i tenim motius més que sobrats per estar sensibles davant de qualsevol atac a la nostra llengua i cultura per part del govern espanyol, perquè durant tres segles el Regne d’Espanya ha provat de fer desaparèixer la nostra llengua i cultura mitjançant una extensa legislació que provava d’arraconar la llengua amb el propòsit declarat que acabés desapareixent. Aquest ministre “marca FAES” ha fet aquestes declaracions al diari monàrquicofalangista ABC, diari que històricament s’ha destacat per un profund anticatalanisme i per atacs molt durs contra la llengua i la cultura catalanes. Wert intenta excusar-se per la polèmica i afirma que està disposat a introduir petits canvis però no a desdir-se’n. Entre les mesures que proposa el ministre n’hi ha una que obliga a la Generalitat a pagar l’escolarització dels alumnes en centres privats si els pares demanen escolarització exclusivament en llengua castellana. “Només s’aplicaria en els casos en què l’administració sigui incapaç de proporcionar una plaça en els centres públics o concertats a aquells que sol·liciten ser escolaritzats amb el castellà com a llengua vehicular. No és cert que sigui un atac a la immersió lingüística”, diu.
Precisament això suposaria trencar un sistema que garanteix que tots els alumnes acabin coneixent el català i el castellà, que és el que garanteix la llei d’immersió lingüística, aquests alumnes que s’acollissin a aquesta llei només rebrien classes en castellà. Si algú ho pensa una mica se n’adona que aquests alumnes acabarien el seu període educatiu obligatori sense conèixer la llengua pròpia de Catalunya.
Hauria estat un error molt greu que s’hagués acceptat crear dues xarxes educatives separant els alumnes en funció de la llengua, això passats els anys hauria creat una societat dividida en funció de la llengua, la immersió lingüística ha impedit que la nostra societat es dividís pel tema de la llengua, malauradament hi ha partits que proven de dividir la societat amb les seves mentides i intentar crear un conflicte que no ha existit al llarg d’aquests 30 anys.
Wert afirma que hi pot haver altres alternatives i acceptaria estudiar-les si considera que garanteixen la mateixa seguretat en quan a eficàcia. Assegura que no es tracta d’una modificació del sistema educatiu català sinó d’una “clarificació legislativa”. Una manera com una altra de dir que no accepta que en matèria educativa vol tenir el control del que passa arreu de l’Estat, i molt especialment a Catalunya, per poder homogeneïtzar cultural i lingüísticament l’Estat. Wert creu que “Si penso bé, penso que és una matèria de certa complexitat tècnica i ha hagut una lectura molt precipitada dels textos”. Després de veure que el seu propòsit era “espanyolitzar els alumnes catalans” i que unes setmanes després d’aquelles desafortunades declaracions de les que no només no s’ha desdit treu un esborrany de llei proposant que la Generalitat pagui escoles únicament en castellà, no hi ha cap lectura precipitada, les seves paraules ens han recordat paraules dites en altres èpoques i ens hem posat en alerta. Espanya no ha canviat gens ni mica, el nacionalisme espanyol té el mateix propòsit que ha tingut durant tres segles i ni el llenguatge barroer, mal educat i prepotent amb que expressa aquest propòsit d’homogeneïtzació cultural i lingüística és diferent l’actual del ministre Wert del que expressaven determinats governants, presumptes intel·lectuals espanyolistes i algunes forces de fa cent anys.
Continua dient Wert: “Si penso malament, considero que s’ha intentat construir una visió distorsionada i falsejada del que diu la norma per buscar una banderola d’enganxada política en unes circumstàncies que tothom sap quines són. Com que sóc de natural bondadós, faig prevaldre la interpretació més favorable”. Diu que és bondadós, i que creu que la seva proposta ha estat mal interpretada. No, la seva proposta ha estat molt ben interpretada i per això a molta gent se li han posat els pèls de punta.
Wert es reunirà amb els seus correligionaris a Catalunya – Sánchez Camacho – per “estar segur que s’entenen les coses en el mateix sentit”, sembla que tot i que Sánchez Camacho està d’acord amb el fons s’ha començat a preocupar per les formes del ministre Wert. Les formes són barroeres, però sembla que el personatge no sap fer les coses d’una manera més educada, i mal exemple pot donar un ministre d’educació que demostra tenir menys educació que un mico borratxo amb una metralleta, però és el fons de les seves propostes el que no agrada quasi a ningú a Catalunya, especialment al sector educatiu (docents, alumnes i pares d’alumnes), i per això avui hi haurà una concentració a la Plaça Sant Jaume (Barcelona), les intencions de Wert no han estat mal interpretades, tothom ho ha vist i interpretat molt bé el propòsit d’aquest senyor, i si arribés a aplicar-se suposaria un retrocés de 30 anys o més.
I demà, penjaré les imatges de la concentració.
Por un país de todos, la escuela en catalán (I)
Concentración unitaria.
Fecha: Lunes 10 de diciembre de 2012 – 18:30 horas.
Lugar: Plaça Sant Jaume.
Entidades cívicas y educativas por la escuela en catalán.
somescola.cat
Los ataques del gobierno español, especialmente por parte del ministro de (in)cultura, (poca) educación y deporte, José Ignacio Wert, a la lengua catalana, a la inmersión lingüística y al sistema educativo catalán ha sido la causa de que se convocara esta concentración unitaria en la plaça sant Jaume (Barcelona).
Wert afirma que “yo, desde luego, no disfruto nada provocando, ni en eso ni en nada. Y excitar una sensibilidad sobre un tema que puede ser muy emocional como el de la lengua me parece de lo menos deseable“, pues lo disimula muy mal, porque tanto sus palabras, intenciones y maneras parece que busquen provocar y joder. Tiene razón que el tema de la lengua es muy emocional para nosotros, y tenemos motivos más que sobrados para estar sensibles ante cualquier ataque a nuestra lengua y cultura por parte del gobierno español, porque durante tres siglos el Reino de España ha intentado hacer desaparecer nuestra lengua y cultura mediante una extensa legislación que intentaba arrinconar la lengua con el propósito declarado que terminara desapareciendo.
Este ministro “marca FAES” ha hecho estas declaraciones al diario monarquicofalangista ABC, diario que históricamente se ha destacado por un profundo anticatalanismo y por ataques muy duros contra la lengua y la cultura catalanas. Wert intenta excusarse por la polémica y afirma que está dispuesto a introducir pequeños cambios pero no a desdecirse. Entre las medidas que propone el ministro hay una que obliga a la Generalitat a pagar la escolarización de los alumnos en centros privados si los padres piden escolarización exclusivamente en lengua castellana. “Sólo se aplicaría en los casos en que la administración sea incapaz de proporcionar una plaza en los centros públicos o concertados a aquellos que solicitan ser escolarizados con el castellano como lengua vehicular. No es cierto que sea un ataque a la inmersión lingüística“, dice. Precisamente esto supondría romper un sistema que garantiza que todos los alumnos terminen conociendo el catalán y el castellano, que es lo que garantiza la ley de inmersión lingüística, estos alumnos que se acogieran a esta ley sólo recibirían clases en castellano. Si alguien lo piensa un poco se da cuenta de que estos alumnos terminarían su periodo educativo obligatorio sin conocer la lengua propia de Catalunya.
Habría sido un error muy grave que se hubiera aceptado crear dos redes educativas separando los alumnos en función de la lengua, esto pasados ​​los años habría creado una sociedad dividida en función de la lengua, la inmersión lingüística ha impedido que nuestra sociedad se dividiera por el tema de la lengua, desgraciadamente hay partidos que intentan dividir a la sociedad con sus mentiras e intentar crear un conflicto que no ha existido a lo largo de estos 30 años.
Wert afirma que puede haber otras alternativas y aceptaría estudiarlas si considera que garantizan la misma seguridad en cuanto a eficacia. Asegura que no se trata de una modificación del sistema educativo catalán sino de una “clarificación legislativa“. Una manera como otra de decir que no acepta, que en materia educativa quiere tener el control de lo que ocurre en todo el Estado, y muy especialmente en Catalunya, para poder homogeneizar cultural y lingüísticamente el Estado. Wert cree que “Si pienso bien, pienso que es una materia de cierta complejidad técnica y ha habido una lectura muy precipitada de los textos“. Después de ver que su propósito era “españolizar los alumnos catalanes” y que unas semanas después de aquellas desafortunadas declaraciones de las que no sólo no se ha desdicho saca un borrador de ley proponiendo que la Generalitat pague escuelas únicamente en castellano, no, ninguna lectura precipitada, sus palabras nos han recordado palabras dichas en otras épocas y nos hemos puesto en alerta. España no ha cambiado un ápice, el nacionalismo español tiene el mismo propósito que ha tenido durante tres siglos y ni el lenguaje grosero, maleducado y prepotente con que expresa este propósito de homogeneización cultural y lingüística es diferente al actual del ministro Wert de lo que expresaban determinados gobernantes, presuntos intelectuales españolistas y algunas fuerzas de hace cien años.
Continúa diciendo Wert: “Si pienso mal, considero que se ha intentado construir una visión distorsionada y falseada de lo que dice la norma para buscar una banderola de enganche política en unas circunstancias que todo el mundo sabe cuáles son. Como soy de natural bondadoso, hago prevalecer la interpretación más favorable“. Dice que es bondadoso, y que cree que su propuesta ha sido mal interpretada. No, su propuesta ha sido muy bien interpretada y por eso a mucha gente se le han puesto los pelos de punta.
Wert se reunirá con sus correligionarios en Catalunya – Sánchez Camacho – por “estar seguro de que entienden las cosas en el mismo sentido“, parece que aunque Sánchez Camacho está de acuerdo con el fondo ha empezado a preocuparse por las formas del ministro Wert. Las formas son chapuceras, pero parece que el personaje no sabe hacer las cosas de una manera más educada, y mal ejemplo puede dar un ministro de educación que demuestra tener menos educación que un mono borracho con una metralleta, pero es el fondo de sus propuestas lo que no gusta a casi nadie en Catalunya, especialmente en el sector educativo (docentes, alumnos y padres de alumnos), por lo que hoy habrá una concentración en la Plaça Sant Jaume (Barcelona), las intenciones de Wert no han sido mal interpretadas, todo el mundo lo ha visto e interpretado muy bien el propósito de este señor, y si llegara a aplicarse supondría un retroceso de 30 años o más.
Y mañana, colgaré las imágenes de la concentración.

21 thoughts on “Per un país de tots, l’escola en català (I)

 1. Ho sento, però és així: Em repugnen i condemno les seves paraules! Amb aquestes paraules, se’n riu de nosaltres, oi?

  El que vol fer aquest energumen és horrorós, aquests nens, se sentiran desplaçats, els traumatitzarà i, de ben segur, que d’amagat, l’aprendran per no sentir-se desplaçats. A mi em va passar a l’escola, tothom em deia catalanista despectivament (no sabia parlar en castellà, treia excel·lents, però no el sabia parlar, n’he après de gran i per evitar problemes a la feina) però em demanaven que els l’ensenyés.

  Aquest energumen no té cap mena d’educació i quan diu que és bondadós, jo dic: HIPÒCRITA!

  Volen fer mal i destruir. Jo no he pogut baixar a Barcelona però, he anat a la de Palamós, saps què ha dit l’Alcaldessa? És la tercera vegada que ens reunim i, espero que sigui la darrera però, si us he de ser sincera i per desgràcia, no hi confio, un trosset, l’ha dit en castellà i ha aclarit que era perquè l’entenguessin, nosaltres ho hem entès però, ELLS ho hauran entès? Érem poca gent, jo ahir ho vaig preguntar a l’emissora de ràdio del poble i, m’han contestat aquest matí a les 11.17 i, pel que hem parlat a la concentració, oficialment, a les escoles, s’ha dit a aquesta hora, mitjançant correu electrònic. Ens ha demanat que, la propera vegada, hi anem els que hi érem i cadascú portés cinc persones més. Els que hi érem, som molt conscients que té molta mala pinta. No sé si ho he dit mai, el meu germà és professor de primària i diu que ell continuarà fent les classes en català i, que si convé, anirà a la presó i, els seus companys també. Des de l’any passat que em pregunta si l’aniré a veure a la presó i jo li contesto que no crec, segurament, jo també hi acabaré pel que escric al Twitter o als blocs però, a mi, NO em faran callar!

  Tota aquesta qüestió, és per distreure’ns dels nostres plans d’INDEPENDÈNCIA, per fer-nos perdre temps i per amagar tot el que estan fent malament, això, també ho hem comentat. Són uns DESGRACIATS!

  Sí, penja les fotos, m’hauria agradat ser-hi. Gràcies, Yeagov!

 2. Avui he rebut això per correu electrònic. Perdó per la poca qualitat fotogràfica.
  pic.twitter.com/04Mevc5H

 3. yeagov ha dit:

  Wert intenta aplicar les tesis de la FAES, una fundació del PP que està intentant construir el model d’Estat que ells creuen més apropiat, i com que el PP té majoria absoluta estan convençuts que podran imposar-ho peti qui peti. El problema és que si el propòsit per ell sol ja ens provoca rebuig, la manera com Wert ho presenta encara ens provoca més rebuig i un enuig molt gran. Aquest home és un psicòpata.
  Els vídeos ja estan penjats com podràs veure al següent article.

 4. El més fort de tot és que, a sobre, ens diu que no sabem interpretar. Quina barra! Totalment d’acord, és un psicòpata.

  Gràcies, ara hi vaig, ja em va semblar veure enllaços ahir nit al Twitter.

 5. yeagov ha dit:

  Wert aplica en aquest esborrany de llei allò que ja va exposar en una conferència de FAES.Apart que si llegeixes el que diu a la conferència ja veiem que les formes del ministre encara són molt pitjors. En una de les repiulades que vaig fer hi ha un document en PDF que és la exposició de Wert davant FAES. Si no la trobes ja t’enviaré per correu el document.

 6. Que ve d’una exposició en una conferència, ho sé. Si la vares fer ahir, vaig amb retard. Ara hi aniré.

 7. Perdó pel retard però amb el fred, necessito dormir més.
  Li dono la raó quan diu que els polítics (jo afegeixo del PP) són el problema. Què espera que passi si ens treuen tots els drets?
  El PP ens demostra que estan completament desconnectats de les nostres preocupacions reals. Estic totalment d’acord que els polítics del PP NO estan a l’alçada ni en preparació, ni en dedicació, ni en valors, ni en educació, ni en comportament, bé vaja, són INÚTILS!
  Trobo que cobren molt per fer malament la feina i, amb el PP, queda demostrat.
  Quants polítics del PP són corruptes, ells s’ho busquen!
  Com pot ser que hi hagi assessors que no tenen la ESO i, per què calen tants assessors?
  Lògicament,l’atur no es toca, com es nota que no hi han estat mai. Potser si el món laboral estés millor, la gent estaria més motivada a treballar. (Jo, en dos anys, 1 mes i 15 dies, vaig tenir 74 contractes treballant a la mateixa empresa, la noia de l’atur va al·lucinar i jo li vaig dir que ells ho permetien, a més, vaig trucar a la Seguretat Social perquè m’enviessin la vida laboral i ho varen veure i no varen fer res, algú es pensa que tinc ganes de tornar a treballar en una empresa gran?
  Si hi ha frau, el culpable és el govern, fan pagar massa per tenir-te assegurat (això m’han dit sempre).
  Respecte a la Sanitat, hi ha qui abusa i se’l tracta molt bé i hi ha qui no abusa i se’l tracta malament.
  L’educació: tal i com està el panorama laboral, no crec que els joves sense neguits es sentin motivats a estudiar, molt esforç per a res. Fa trenta anys, l’escombriaire d’on jo vivia, era metge. Tinc dos cosins que varen estudiar història, un fa de mestre de primària i l’altre ven assegurances. Actualment, hi ha gent amb dues carreres que es presenten per a caixer de supermercat i, fins i tot, de personal de neteja.
  Respecte als valors, jo els considero correctes, potser algunes xifres, un xic elevades, però trobo correcte què s’ha considerat admissible i què inadmissible.

  El que trobo inadmissible, és el govern espanyol actual.

 8. yeagov ha dit:

  Ells veuen una oportunitat en la crisi per imposar el seu model d’Estat, i ho volen fer sense preocupar-se si mentre desenvolupen el seu programa esclafen la majoria de la gent. És impossible que siguin tan inútils, és molt pitjor, el que fan ho estan fent intencionadament.
  Més del 50% dels casos de corrupció que s’han produït a Espanya afecten dirigents del PP.
  Generalment qui fa ús de la Sanitat pública és la gent gran, i és normal, la gent gran té més problemes de salut. Per provar d’acabar amb els abusos el que no es pot fer és acabar amb la Sanitat pública.

 9. Però no ho veuen que Espanya tornarà a ser un país tercermundista?
  Per acabar amb els abusos, s’ha d’educar la gent i a molts metges. Som molts els que fem un ús responsable de la sanitat pública i no ens tracten degudament.

 10. yeagov ha dit:

  El nacionalisme espanyol és nihilista.

 11. 1 m. [FS] [LC] Doctrina o actitud que nega tota creença, tot coneixement o tot valor.
  2 m. [PO] [SO] [LC] [FS] Doctrina o actitud que rebutja tota autoritat i tota organització social.

  Si ens fixem en la segona definició, ells volen ser autoritaris.

 12. Tomàs ha dit:

  Crec que aquest tema acabarà malament. El Ministre no retirarà el projecte de llei, no pot fer-ho ja que seria tant com donar la raó a Catalunya i això no ho farà de cap manera. Alguns dels seus, altres partits afins i la premsa de la caverna no li ho perdonarien.

  La Llei s’aprovarà i tindrem un altre problema important amb Espanya.

  Ara bé, jo tampoc perdria gaire temps en tribunals i denúncies, senzillament tancaria files (si en som capaços) i aplicaria la LEC i cap altra cosa.

 13. Tens raó, hi haurà molt de soroll. Conec molts mestres que continuaran com fins ara i estan disposats a anar a la presó. Tinc entès que és el que volen fer però, a part, han posat denúncies.

 14. yeagov ha dit:

  Maria: Un nihilista està disposat a la seva pròpia destrucció per tal d’assolir un determinat objectiu, va ser molt habitual en alguns grups anarquistes del XIX i principis del XX.

  Tomàs: Totalment d’acord. Wert encara que volgués retirar la LOMCE o aquella part que fa referència a la llengua catalana i a determinats continguts com la Història, no ho podria fer perquè l’acusarien d’haver cedit davant les pressions de Catalunya, i tampoc forma part del personatge, a Wert li agrada la gresca.
  També estic d’acord que el que ha de fer la Generalitat és aplicar la LEC i ignorar la LOMCE.

  Maria: No anirà cap mestre a la presó. Això podia passar en altres èpoques però ara ja no.

 15. Yeagov: això no ho deia al diccionari.

  Gràcies, ja ho diré al meu germà, als altres no, fa temps que no els veig.

 16. yeagov ha dit:

  Nihil significa “res”.

 17. Perdona, no ho entenc! Ells tenen clares moltes imposicions, llengua (castellà), cultura (els punyeters toros), religió (l’estafa de la catòlica), economia (només per a ells, estafa i roba el que puguis i com més millor).

 18. yeagov ha dit:

  Tenen clares aquestes impossicions perquè només saben fer això.

 19. Aleshores, quan escrius “Nihil significa “res”” vols dir per a nosaltres?

 20. yeagov ha dit:

  Si per imposar-se han de destruir-nos alhora que destruir-se a ells mateixos no tindran manies.

 21. Tanta destrucció no pot ser bona, com pot algú autodestruir-se? No hi toquen!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.736 hits
Desembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: