Article de premsa: Mussolini a Jerusalem – Autor: Jaume Clotet

54

25 Setembre 2011 per yeagov


 
Article de Jaume Clotet publicat al diari El Punt Avui el 3 de febrer de 2011.

El Punt Avui – Notícia: Mussolini a Jerusalem

Autor: Jaume Clotet
Enllaç a la font principal

El nacionalisme àrab dels anys trenta va ser el primer moviment important a adherir-se a l’Alemanya nacionalsocialista

La polèmica pel contracte de patrocini entre el Barça i la Qatar Foundation ha tingut la virtut de tornar a posar al descobert la connexió històrica entre el nazisme i un sector de la resistència àrab contra Israel. Com sabran, aquesta fundació empara el teòleg Yusuf al-Qaradawi, el qual assegura que “Hitler va ser un càstig diví per als jueus”. És un bon moment, doncs, per aprofundir una mica en aquesta relació històrica, sobretot per desmuntar la cantarella habitual que compara els israelians amb els nazis, quan més aviat és a l’inrevés.

El nacionalisme àrab dels anys trenta va ser el primer moviment important a adherir-se a l’Alemanya nacionalsocialista, que va rebre la nova entesa amb els braços oberts. L’interès era mutu: els àrabs buscaven un aliat fort per desempallegar-se del colonialisme britànic i els alemanys necessitaven un aliat a l’Orient Mitjà per accedir als jaciments petroliers. Per això, el III Reich va adobar aquesta relació convidant delegacions àrabs a les trobades anuals de Nuremberg i afalagant els nous socis. A més, les teories antisemites eren compartides per alemanys i àrabs, fet que estrenyia més els lligams entre els nous amics.
El gran muftí de Jerusalem, Muhammad Amin al-Husayni, va encarnar com ningú aquesta assumpció dels preceptes nazis. Exiliat a Berlín, va treballar estretament amb Hitler en la creació de forces militars musulmanes als Balcans i en l’extermini de jueus romanesos, croats o búlgars. A més, a través de Ràdio Berlín va animar els àrabs a “matar tots els jueus a l’abast”. Per fer-se una idea del grau de col•laboració entre els alemanys i els seus aliats àrabs, només cal rellegir algunes frases del telegrama que Heinrich Himmler, comandant en cap de les Schutzstaffel (SS), va enviar al gran muftí el 2 de novembre del 1943. El jerarca nazi diu literalment: “És en el reconeixement d’aquest enemic i de la lluita comuna en contra que hi ha els sòlids fonaments de l’aliança natural entre la Gran Alemanya Nacional-Socialista i els musulmans amants de la llibertat arreu del món”. I rebla: “Amb aquest esperit, en l’aniversari de la infame Declaració Balfour, us envio els meus sentiments més profunds i els desitjos d’una exitosa consecució de la vostra lluita fins a la victòria final”.
Per les mateixes raons que el seu col•lega i aliat Adolf Hitler, Mussolini també tenia grans simpaties pels àrabs i volia evitar l’establiment d’una llar nacional jueva a Palestina. Tot i així, els seus mètodes no eren tan brutals. Com a mostra de bona voluntat, l’any 1938 Il Duce va fer un regal d’excepció durant les obres de restauració de la mesquita d’Al-Aqsa, situada al Mont del Temple o Esplanada de les Mesquites. Mussolini hi va fer enviar unes fabuloses columnes de marbre de Carrara, que encara avui sostenen tota l’estructura. Per desgràcia, la mesquita té prohibida l’entrada als no musulmans, de manera que són pocs els europeus que les han pogut admirar.
Deixem el passat i tornem al present. Aquest fil conductor no s’ha dissolt mai i continua vigent, com deia al principi de l’article. Per exemple, recentment el diputat de Hamas Yunis Al-Astal va negar l’Holocaust i es va queixar que aquesta tragèdia consti en el currículum escolar dels centres tutelats per l’ONU a la franja de Gaza. Tant aquest integrista com al-Qadarawi tenen prohibida l’entrada al Regne Unit, que no només és la democràcia més antiga del món, sinó també el país que va parar els peus a Adolf Hitler.

Vídeo: Islamic Nazis

Vídeo: Nazi-Muslim SS Division

Vídeo: Nazis and Muslims: Partners in Crime

El Punt Avui – Noticias Mussolini en Jerusalén
Autor: Jaume Clotet
Enlace a la fuente principal

El nacionalismo árabe de los años treinta fue el primer movimiento importante en adherirse a la Alemania nacionalsocialista
La polémica por el contrato de patrocinio entre el Barça y la Qatar Foundation ha tenido la virtud de volver a poner al descubierto la conexión histórica entre el nazismo y un sector de la resistencia árabe contra Israel. Como sabrán, esta fundación ampara el teólogo Yusuf al-Qaradawi, quien asegura que “Hitler fue un castigo divino para los judíos“. Es un buen momento, pues, para profundizar un poco en esta relación histórica, sobre todo para desmontar la cantinela habitual que compara los israelíes con los nazis, cuando más bien es al revés.
El nacionalismo árabe de los años treinta fue el primer movimiento importante en adherirse a la Alemania nacionalsocialista, que recibió la nueva entendimiento con los brazos abiertos. El interés era mutuo: los árabes buscaban un aliado fuerte para desembarazarse del colonialismo británico y los alemanes necesitaban un aliado en Oriente Medio para acceder a los yacimientos petroleros. Por ello, el III Reich abonar esta relación invitando delegaciones árabes en los encuentros anuales de Nuremberg y halagando los nuevos socios. Además, las teorías antisemitas eran compartidas por alemanes y árabes, lo que apretaba más los vínculos entre los nuevos amigos.

El gran muftí de Jerusalén, Muhammad Amin al-Husayni, encarnó como nadie esta asunción de los preceptos nazis. Exiliado en Berlín, trabajó estrechamente con Hitler en la creación de fuerzas militares musulmanas en los Balcanes y en el exterminio de judíos rumanos, croatas o búlgaros. Además, a través de Radio Berlín animó a los árabes a “matar a todos los judíos al alcance“. Para hacerse una idea del grado de colaboración entre los alemanes y sus aliados árabes, sólo hay releer algunas frases del telegrama que Heinrich Himmler, comandante en jefe de las Schutzstaffel (SS), envió al gran muftí el 2 de noviembre de 1943. El jerarca nazi dice literalmente: “Es en el reconocimiento de este enemigo y de la lucha común en contra de que están los sólidos fundamentos de la alianza natural entre la Gran Alemania Nacional-Socialista y los musulmanes amantes de la libertad en todo el mundo “. Y remacha: “Con este espíritu, en el aniversario de la infame Declaración Balfour, os envío mis sentimientos más profundos y los deseos de una exitosa consecución de su lucha hasta la victoria final“.

Por las mismas razones que su colega y aliado Adolf Hitler, Mussolini también tenía grandes simpatías por los árabes y quería evitar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sin embargo, sus métodos no eran tan brutales. Como muestra de buena voluntad, en 1938 Il Duce hizo un regalo de excepción durante las obras de restauración de la mezquita de Al Aqsa, situada en el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas. Mussolini hizo enviar unas fabulosas columnas de mármol de Carrara, que aún hoy sostienen toda la estructura. Por desgracia, la mezquita tiene prohibida la entrada a los no musulmanes, de modo que son pocos los europeos que las han podido admirar.
Dejamos el pasado y volvemos al presente. Este hilo conductor no se ha disuelto nunca y sigue vigente, como decía al principio del artículo. Por ejemplo, recientemente el diputado de Hamás Yunis Al-Astal negó el Holocausto y se quejó de que esta tragedia conste en el currículo escolar de los centros tutelados por la ONU en la Franja de Gaza. Tanto este integrista como al-Qadarawi tienen prohibida la entrada al Reino Unido, que no sólo es la democracia más antigua del mundo, sino también el país que parar los pies a Adolf Hitler.

El Punt Avui – News: Mussolini in Jerusalem
Author: Jaume Clotet
Link to the main source

Arab nationalism of the thirties was the first major movement to join the Nazi Germany
The controversial sponsorship contract between the club and the Qatar Foundation has been under re-exposing the historical connection between Nazism and a sector of the Arab resistance against Israel. As know, the foundation under the theologian Yusuf al-Qaradawi, who said “Hitler was a divine punishment for the Jews.” It is a good time, then, to delve a bit into this historical relationship, especially for dismantling the common Cantarella compares Israelis with Nazis, when it is rather the reverse.
Arab nationalism of the thirties was the first major movement to join the Nazi Germany, which received a new understanding with the open arms. The interest was mutual: the Arabs were seeking a strong partner to get rid of British colonialism and the Germans needed a partner Middle East oil fields to access. Therefore, the Third Reich fix this relationship by inviting delegations to the annual meetings of Arab Nuremberg and flattered new partners. In addition, anti-Semitic theories were shared by Germans and Arabs, which pressed more links between new friends.
The Grand Mufti of Jerusalem, Muhammad Amin al-Husayn, embodied this assumption as one of the rules Nazi. He fled to Berlin, he worked closely with Hitler in the creation of Muslim military forces in the Balkans and the extermination of Jews, Romanians, Croats and Bulgarians. In addition, through radio Berlin encouraged the Arabs to “kill all Jews within reach.” To get an idea of the degree of collaboration between the germans and their Arab allies, only should reread some sentences of the telegram that Heinrich Himmler, commander of the Schutzstaffel (SS), the Grand Mufti sent on 2 November 1943. The Nazi jerarca literally says: “It is in recognition of this common enemy and fighting against it are the solid foundations of the natural alliance between the National-Socialist Greater Germany and the freedom-loving Muslims around the world “. And he further cautions: “In this spirit, on the anniversary of the infamous Balfour Declaration, I send you my deepest feelings and desires of a successful pursuit of your struggle until final victory.”
For the same reasons that his colleague and ally of Adolf Hitler, Mussolini also had great sympathy for Arab and wanted to avoid the establishment of a Jewish National Home in Palestine. However, their methods were so brutal. As a token of goodwill in 1938 Il Duce made an exceptional gift for the restoration of Al-Aqsa mosque, located on the Temple Mount and Esplanade of the Mosques. Mussolini was to send a fabulous Carrara marble columns, which still maintain the whole structure. Unfortunately, the mosque is forbidden entry to non-Muslims, so that few Europeans who have been admiring.
Let us return to the past and present. This thread is not never been dissolved and remains in force, as I said at the beginning of the article. For example, recently Hamas MP Yunis Al-Astala denied the Holocaust and complained that such tragedy recorded in the school curriculum of schools supervised by the UN to Gaza Strip. Both this and the fundamentalist-Qadarawi are prohibited entry into the United Kingdom, not only is the world’s oldest democracy, but also the country that stopped Hitler at his feet.

54 thoughts on “Article de premsa: Mussolini a Jerusalem – Autor: Jaume Clotet

 1. No me gusta la forma como plantea el nacionalismo árabe el autor de este artículo. Entiendo que el nacionalismo árabe es una forma de pensamiento que propugna que todos los pueblos árabes sin exclusión, tanto de Asia como de África, conforman una única nación y que deben por tanto caminar hacia su unidad política. Entiendo también que el nacionalismo árabe está presente en muchas formas políticas e ideológicas del mundo árabe: panarabismo, federaciones de países árabes monarquías o repúblicas; movimientos nacionalistas progresistas, socialistas, populistas; nasserismo; rebeliones populares. Y hay muchos teóricos y políticos en el mundo árabe como Michel Aflaq, Gamal Abdel Nasser, Saad Zaghloul, Yaafar al-Numeiry, Ahmad Zaki Pasha, entre otros.

  Yo diría que tendencia del mundo árabe en algún momento fue inclinarse hacia el mundo socialista, hacia la Unión soviétIca, o hacia el islamismo, pero no hacia los nazis, creo yo. Pero estoy de acuerdo que la persona que menciona el autor actuó como él dice, por lo que he leído. Ese hombre sirvió en el ejército otomano y después los británicos lo nombraron Gran Muftí de Jerusalén, pero estamos hablando de los años de 1921 y 1922.
  Los primeros movimientos de lucha árabe atacaban a los judíos y a los británicos para oponerse al establecimiento de un Estado judío en el Mandato Británico de Palestina.
  No conocía la información de que este hombre había sido aliado del Tercer Reich.
  Pero lo creo posible.

  “La creación del Estado de Israel en 1948 es entendida en el mundo árabe como una traición de las naciones occidentales. Esto originó una reacción de protesta en parte del mundo árabe, dando lugar a que varios gobernantes de países árabes de la zona se pusieran de acuerdo para atacar el recién fundado Israel con el objetivo último de evitar la partición del territorio de la Palestina histórica en función de fronteras étnicas y confesionales.”El fracaso de los países árabes en esta guerra contra Israel, puso de manifiesto la incapacidad de la élite gubernamental y la debilidad de sus gobiernos, y cambió todo.
  Al seleccionar el artículo de Jauime Clotet quieres decir que eso es parte del mundo árabe hoy día?

 2. yeagov ha dit:

  Pues estás equivocada. El nacionalismo árabe se inclinó hasta la derrota del nazismo por aliarse con los regímenes fascistas colaborando con ellos, ambos tenían en común un odio furibundo hacia los judíos y los árabes pensaban que aliándose con la Alemania nazi se librarían de los británicos
  He visto fotos recientes de actos de grupos fundamentalistas islámicos en las que se puede ver como sigue vigente el saludo fascista.
  Con la caída de los fascismos los árabes buscaron el apoyo de otro totalitarismo, nunca el apoyo de democracias, y se echaron en brazos de la URSS.
  Los líderes árabes estaban muy influenciados por el nazismo, casi todos los líderes árabes han bebido de las mismas fuentes ideológicas que Hitler y sus discursos se parecen.
  Es cierto, el gran Mufti o gran Mufti de Jerusalén fue nombrado por los británicos pero sus discursos incendiarios y su afinidad con el nazismo le obligó a huir y refugiarse en Berlín. Si los británicos lo hubieran capturado le habrían juzgado, si llegan a pillarlo alguno de los grupos judíos lo habrían matado porqué este siniestro personaje que mezclaba en su pensamiento el islamismo más radical y criminal con el nazismo y el antisemitismo fue responsable de la muerte de muchos judíos.
  Los árabes no tienen derecho a quejarse del trato que recibieron de los británicos, los británicos miraron a otro lado muchas veces ante los desmanes de los grupos árabes, especialmente cuando mataban judíos, y sin embargo perseguían a los judíos cuando estos realizaban acciones de castigo contra los árabes. Cuando los británicos se retiraron de Palestina entregaron las fortificaciones a los árabes, algunas de las cuales suponían una amenaza para las poblaciones judías, y eso a pesar de que había un acuerdo que las fortificaciones se entregarían a uno u otro bando en función de la proximidad a poblaciones árabes o judías, sin embargo, como he dicho, las entregaron a los árabes.
  Desgraciadamente todos esos elementos siguen siendo parte de la ideología islamista, una mezcla de islamismo fanático, antisemitismo y nazismo. Es lo que ya se conoce desde hace tiempo como islamofascismo.

 3. De acuerdo, es posible que yo no conozca bien algunas cosas, o las interprete de forma diferente.pero para mi todo eso es antiguo, las antiguas guerras mundiales pertenecen al pasado y muchos de los protagonistas de esa historia ya están muertos.y no considero justo mantener vivo eso dentro de las políticas actuales para las nuevas generaciones..
  Yo creo que lo más importante es la realidad presente. Nosotros no vivimos en Israel ni en Palestina, ni somos israelíes ni palestinos, o sea nuestras opiniones son desde fuera de los hechos.
  Lo único que puedo decir es que en estos momentos, de acuerdo con las noticias de los medios, el Cuarteto ha pedido a Israel que no construya 1100 viviendas en la parte de Jerusalén que es territorio Palestino y al parecer Israel no hace caso y presenta hechos consumados.
  Yo no se si todo eso es cierto. Mostraron unas construcciones de viviendas que supongo están en Jerusalén y me parecieron un buen nivel de construcción, y seguramente son para venderlas. Israel tiene buenas construcciones y creo que le conviene más estar en buenas relaciones con los palestinos para poder hacer negocios con ellos, que estar en conflicto.
  Insisto en que no me interesa el pasado sino lo que hay ahora.

 4. yeagov ha dit:

  Tienes razón en que el tema es viejo pero no está cerrado y por tanto está en vigor. ¿Sabías que ese muftí de Jerusalén amigo de nazis era el tío de Arafat?. Pensar que las cosas se producen por generación espontánea es un error. Los hechos del pasado nos explican los hechos de hoy.

 5. Me enteré recientemente y entiendo que en muchas familias existe la tradición política…en Chile existen dos familias en que padre e hijo han sido presidentes de la república, Alessandri y Frei, pero sus gobiernos han sido diferentes pues corresponden a epocas distintas. En algunos casos tienes padres apolíticos e hijos marxistas que creo resultan de acuerdo con el medio y la época en que viven. Sería interesante conocer por qué podría resultar algo así.

 6. yeagov ha dit:

  Conozco un ejemplo: Los militares españoles de las primeras décadas del XIX solían ser liberales y progresistas, entre estos destacaba Milans del Bosch, pues bien, hacia finales del XIX y todo el siglo XX se volvieron cada vez más conservadores, y en algún caso fascistas, encontramos que con Franco había otro Milans del Bosch bastante conservador, a diferencia de su antepasado de 100 años antes, y uno de los militares golpistas, un tal Milans del Bosch que participó en el intento de golpe de Estado del 81 era un auténtico carca.
  Pero la historia no son espacios estancos, lo que sucedió hace 100 años tiene influencia en nuestros días.

 7. Bueno, en el caso de liberales en tiempos de conservadores seguramente se refiere a gente joven o “progresista” que después con el tiempo se vuelven conservadores y hasta fascistas porque pertenecen a una clase que dificilmente cambia, si los pensamos como clases..

 8. yeagov ha dit:

  Creo que si hablamos de oficiales de muy alto rango no es probable que sean jóvenes. Me he referido a un periodo que abarca 150 años, el primer Milans del Bosch era el liberal, sus descendientes de 100 años después y de 150 años después eran todo lo contrario.
  Sin embargo, y volviendo al tema del artículo, vemos que las tendencias autoritarias del islamismo y del panarabismo son las mismas y sus afinidades ideológicas siguen siendo las mismas. He visto recientemente una foto de uno de los muchos grupos terroristas que hay en Gaza, se les ve en formación, ataviados con los uniformes que usan estos grupos y haciendo el saludo fascista.
  Sorprende ver que gente que dice ser de izquierdas en algunos países sean tan amigos de gente que realiza el saludo fascista, pero empieza a no sorprenderme nada. Los extremos se tocan y ciertos autoritarismos pese a ser opuestos tienen más en común que aquello que los separa.

 9. De acuerdo, pero lo que sucede es que mucha gente no sólo de izquierda sino de derecha (aquí no hablamos de izquierdas o derechas en plural sino en singular) son amigos de personas de origen árabe y como son amigos defienden a los otros árabes que ellos piensan son parecidos a sus amigos.
  Yo he conocido gente de países árabes y nunca pensaría que son fascistas. Y muchos de ellos son socialistas, cercanos al pueblo.

 10. yeagov ha dit:

  Ignoro la razón porqué los grupos de extrema izquierda tienen predilección por los regímenes autocráticos árabes y no por las democracias. Yo que soy de izquierdas no entiendo porqué una parte de la izquierda de mi país siente tanta simpatía por los regímenes autoritarios de Oriente Medio y no por la única democracia de la zona, que curiosamente és la única sociedad que ha sido capaz de aplicar en sus inicios las bases del socialismo utópico mientras los regímenes árabes se han querido reflejar en el nazismo alemán.
  Te recomiendo un documental “Saddam y el tercer Reich”, sobre los orígenes del baasismo, una ideología que copia elementos del nazismo, los mezcla con un panarabismo muy radical y que es el régimen vigente en Siria y fue el régimen de Sadam en Irak.
  De los árabes de a pie nos podemos olvidar, no pintan nada en todo este asunto, en los päíses árabes el pueblo solo está para servir a los dictadores de esos países. Hablamos de los regímenes de los países árabes y éstos tienen una fuerte componente fascista. Algunas organizaciones árabes como el partido Baas copian no solo la ideología del fascismo alemán, también la parafernalia, y la mezclan con un nacionalismo árabe y un islamismo fanático. La mayoría de estos tiranos se han educado leyendo los protocolos de los sabios de Sión y el Mein Kampf y reproducen en sus discursos el antisemitismo de Hitler.

 11. Entiendo lo que dices, pero creo que la gente no lo entiende así, ni aunque se lo explicaras, no lo creen. Incluso mucha gente usa esos pañuelos árabes blancos y negro como si usarlos fuera ser revolucionarios. Defienden la causa palestina y lo demuestran así. Estoy de acuerdo que la mayoría de las personas que se manifiestan así parecen ser de izquierda. Para mucha gente de izquierda, Israel representa a la derecha y es una razón para que no los apoyen.

  Yo trato de ver a los pueblos árabes o africanos, o europeos o latinos desde un punto de vista cultural, no sólo político.

 12. yeagov ha dit:

  Es cierto, la gente suele creer que las cosas suceden por casualidad y no es así, la historia demuestra que para llegar a una situación determinada antes se han dado una serie de situaciones.
  Le guste o no a la gente el partido Baas de Siria e Irak es una copia del partido nazi pasada por el filtro del panarabismo. La idea de los fundadores del Baas era crear un Estado árabe que se extendería por todo el norte de África, Oriente Medio y una parte de Asia. Evidentemente esa idea la copiaban del nazismo también, pero ya podemos ver que fracasó, estaba condenada al fracaso porqué aunque todos los países del norte de África y Oriente Medio son musulmanes tienen sus clases dirigentes que no iban a renunciar a su poder y que tienen la misma aspiración de unificar todo el mundo musulmán bajo su poder, el problema para alcanzar ese fin es que todos quieren ser ellos el gran líder del Islam y claro, los otros que también quieren serlo no están de acuerdo.

  Esa gente que ve Israel como un país de derechas está equivocada. En Israel hay derechas, centro e izquierdas, laicos y religiosos, cristianos, judíos y musulmanes. Al margen de que partidos gobiernen Israel, Israel tiene muchos elementos propios de una socialdemocracia. Es un país con unas políticas sociales muy avanzadas, similares a las de los países escandinavos.

  Y no debemos olvidar que el conflicto de Oriente Medio existe porqué los árabes no quieren que se acabe el conflicto.

  Es este caso no podemos ver a los árabes desde el punto de vista cultural, no veo nada en ese ámbito en que destaquen actualmente. Los países árabes solo son un foco de conflicto interno y externo. Si en lugar de financiar el terrorismo el mundo árabe se dedicara a financiar la cultura y el conocimiento las cosas serían mucho mejor.

  Desde los países árabes se financia mezquitas en países occidentales en las que se fomento el islamismo salafista y se recluta a futuros terroristas. Por eso hay cada vez más reticencias en Occidente a la apertura de mezquitas.

 13. De acuerdo con que las cosas en la sociedad dependen generalmente unas de otras y que a veces hay tal cantidad de pequeñas situaciones que producen o desembocan en un cambio social a veces brusco y violento.

  Yo entiendo que el partido Baas, o Baaz o Baath, que significa renacimiento en árabe, fue fundado en 1947 como un partido politico nacionalista árabe, laico y radical socialista.
  Te diré que lo que yo se o entiendo es lo que he leído a nivel enciclopédico porque no conozco personalmente esos partidos.
  Entiendo también que era un partido panárabe que existía en distintos países árabes pero era más fuerte en Siria e Iraq y pudo alcanzar el poder en ambos países en 1963.
  En 1966 el Baas se enfrentó en esos dos países y continuaron divididos aunque con el mismo nombre.
  Entiendo también que la ideología de este partido es laica lo que contrasta con las tendencias de otros partidos árabes hacia el islamismo y teocracia.
  Y entiendo, como tú lo dices, y también otros autores occidentales, que piensan “que el Partido Baaz tiene ciertas similitudes con la ideología fascista o la nacionalsindicalista, e incluso con ciertos populismos de países hispanoamericanos como el peronismo, y ello básicamente por su discurso social-populista contrario en teoría al capitalismo (sin ser marxista tampoco) y su nacionalismo panarabista”.

  Y entiendo también que “El lema del partido es “Unidad, Libertad, Socialismo” (en árabe wahda, hurriya, ishtirakiya). La “unidad” se refiere a la unidad árabe, la “libertad” hace énfasis en la liberación del control extranjero y particularmente de su intervención, y el “socialismo” se refiere a lo que se ha dado en llamar socialismo árabe antes que al marxismo.”

  Yo creo que entre los árabes hay “clase alta y clase baja” lo que hace diferencias también en la política.

 14. Dicen también que “tras la destitución “de facto” del régimen baasista del presidente Saddam Hussein durante la invasión de Iraq de 2003, las autoridades de ocupación ilegalizaron el Partido Baaz iraquí en junio de 2003, si bien de hecho sigue funcionando en casi todo el país de forma clandestina bajo la dirección de Izzat Ibrahim ad-Douri (ex Vicepresidente de Iraq con Saddam Hussein, elegido Secretario General del Partido Baaz el 3 de enero de 2007 tras la ejecución de éste y sigue aún en busca y captura desde 2003, pues es la única “carta de la baraja” importante que no ha podido ser capturada por EEUU), siendo actualmente el principal responsable de la resistencia iraquí armada contra los ocupantes extranjeros (salvo la vinculada a Al Qaeda, único grupo armado de resistencia con el que el Partido Baaz mantiene claras diferencias estratégicas y políticas”

 15. Yo creo que hay diferencia entre el nazismo o el fascismo, y el panarabismo árabe que propugna que todos los pueblos árabes, ya sean de Asia o Africa, conforman una única nación y por tanto deben caminar hacia la unidad política. Dicen que el panarabismo se fundó en gran medida por árabes cristianos.

 16. Yo creo que la gente que ve a Israel como un país de derecha no está equivocada porque el gobierno de Netanyahu elegido democraticamente por los ciudadanos isarelíes es de derecha, o sea, la tendencia en ese país en estos momentos es la derecha. Yo se que hay izquierda y centro y laicos o religiosos pero quienes dominan/gobiernan en estos momentos son de la derecha israelí. Nadie desconoce los avances sociales de Israel.

 17. Tu crees que ” no debemos olvidar que el conflicto de Oriente Medio existe porqué los árabes no quieren que se acabe el conflicto”; estoy de acuerdo contigo que hay sectores radicales árabes o islámicos que no quieren aceptar las fronteras de 1967, lo cual creo es lamentable. Es por esta razón que yo pienso que la ONU debe admitir la creación de un estado de Palestina con las fronteras de 1967 y parte de Jerusalén. De alguna manera así obligan a los demás estados islámicos o árabes a aceptar esas fronteras pero ya desde la ONU no en una solución que para mi puede ser momentánea y que son las conversaciones o acuerdos palestino israelíes sin un estado palestino avalado por la ONU. La presidenta Fernández de Argentina dijo algo parecido en la ONU que al no aceptar la creación del estado de Palestina autónomo permite que prosiga el conflicto indefinidamente..
  Creo que hay que reconocer que la autoridad palestina acepta las fronteras de 1967 lo que los pone en oposición con Irán el cual rechaza la aceptación de un Estado palestino independendiente con esas fronteras, según escuché en un video. No se si será cierta esa información o no.

 18. yeagov ha dit:

  Totalmente de acuerdo con la excepción de aquella parte en la que dices que es un partido socialista, no, es un partido nacionalista árabe con una base ideológica nazi. El error en considerarles socialistas también lo tiene mucha gente que lee nacionalsocialista y creen que el partido nazi era socialista, nada más lejos de la realidad, el Baaz no es un partido socialista, es un partido nacionalsocialista o nazi. Su ideología está basada en los protocolos de los sabios de Sión y en el Mein Kampf, ambos textos de cabecera del nacionalismo árabe y del régimen islamista iraní.

 19. yeagov ha dit:

  El Baaz empezó a funcionar de forma ilegal, intentó hacerse con el poder por varios métodos, y finalmente lo logró después de algún que otro fracaso que llevó a alguno de sus líderes a la cárcel. Finalmente se hicieron con el poder, Sadam trepó hasta arriba y así hasta su caída. Es curioso que la historia de Sadam y del Baaz iraquí tenga tanto en común con la de Hitler y el Partido Nazi, no solo compartían la ideología totalitaria y el antisemitismo, ambos estuvieron en prisión por intentar hacerse con el poder por la fuerza, ambos lograron el poder absoluto, ambos iniciaron guerras contra sus vecinos que acabaron significando el fin de sus regímenes, y ambos acabaron muertos.

 20. yeagov ha dit:

  No, no es exacto, el panarabismo intentaba unificar a todos los países árabes con el pretexto de una fe en común de todos los países, el Islam, aunque fuera iniciado por cristianos en los años 30, ignoro en que estaban pensando esos cristianos, les salió el tiro por la culata y es evidente que si el panarabismo hubiera sido un éxito los primeros en pagar las consecuencias habrían sido los árabes cristianos.
  El nazismo, fascismo, franquismo y panarabismo tienen muchos elementos ideológicos en común pero también algunas diferencias. El nazismo era básicamente ateo, el fascismo italiano y especialmente el franquismo español tenían una fuerte influencia del catolicismo, y digo especialmente el franquismo porqué este régimen se autodenominaba nacionalcatólico, un nacionalismo español ultraconservador y totalitario y un catolicismo radical y fanático. El panarabismo unía la componente fascista con la islamista.

 21. yeagov ha dit:

  Israel no es ni de derechas ni de izquierdas ni de centro, es una democracia en la que pueden gobernar partidos de derechas, izquierda, centro o una coalición de todo, como sucede ahora. El gobierno israelí actual está por una coalición de partidos de todo el espectro ídeológico, por tanto, es falso que Israel sea de derechas.

 22. yeagov ha dit:

  El problema es que los palestinos siguen haciendo lo mismo que en 1948, las Naciones Unidas les concedieron el Estado y renunciaron, ahora les dicen que pueden tener su Estado bajo unas condiciones pero la Autoridad Palestina se dedica a marear la perdiz con discursos en los que parece que ellos no tienen que tener responsabilidad ninguna y que la cosa no vaya con ellos, y la otra fuerza importante, Hamás, dice que ellos no aceptan condiciones de nadie. Lo primero que deberían hacer los palestinos es ponerse de acuerdo entre ellos, Fatah dice una cosa – en realidad dice una cosa diferente cada día – y Hamás se opone a lo que dice Fatah. ¿Cual es la posición oficial del futuro palestino?. Nadie lo sabe, empezando por quienes deberían tener una posición consensuada entre las diversas fuerzas políticas palestinas.
  También los israelíes estaban muy divididos y enemistados entre las diversas organizaciones políticas antes de declarar su Estado, hasta que alguien con autoridad dio un puñetazo en la mesa y dijo que las disenciones absurdas se acababan allí. Y durante la guerra del 48 fueron capaces de olvidar las diferencias porqué sabían que les iba la vida.
  Los palestinos son incapaces de ello. Si hubiera un incendio Fatah echaría agua mientras Hamás echaría más gasolina a las llamas.
  La Autoridad Palestina no habla claro en el tema de las fronteras con Israel, un día aceptan las del 67 y al siguiente hablan de las del 48. Hamás no quiere fronteras con Israel porqué no quiere un Estado de Israel.

 23. Lo siento yo sólo repito lo que dice una enciclopedia. No conozco personalmente esos partidos pero si conocí mucha gente de países árabes cuando estuve en Bulgaria y muchos de ellos se consideraban socialistas pero no marxistas. Decían que en sus países no habían comunistas pero si socialistas, pero que las mayoría de su pueblo eran islámicos, por ejemplo celebraban el ramadán por lo que ellos tenían especial cuidado de guardar las apariencias ante o por sus familias. Me da la impresión que muchos de esos árabes eran parte del pueblo no de las familias que siempre han detentado el poder. Allí estudiaban distintas profesiones para después ponerlas al servicio de su pueblo. Tenían organización política y entiendo que esperaban alcanzar el poder político algún día, pero no es fácil cuando las grandes mayorías son islámicas. Las personas que conocí me parecieron normales, sencillos, algunos estaban con sus esposas.

 24. En aquella época a muchos palestinos en Bulgaria les gustaba Arafat y estoy hablando de 1978, 1979, 1980.

 25. Entiendo que: “Aunque se suele considerar que el Baaz habría sido fundado en 1934 en la ciudad de Antioquía (entonces perteneciente a Siria y en la actualidad a Turquía) por un filósofo sirio, Zaki Arsouzi (1898-1968), otra tradición atribuye su creación, en la ciudad siria de Damasco, a Michel Aflaq (1910-1989) y Salah al-Din Bitar, en 1944, quienes son tenidos por sus líderes históricos. Partido de poder, el Baaz nunca ha sido un partido de masas. No obstante, desde 1950 hasta 1970 ejerció una influencia considerable sobre el nacionalismo árabe a través de su programa.” Dicen que ellos decían que eran portadores de un mensaje, no de una política, y de allí era su capacidad para controlar los engranajes esenciales del poder en Siria y en Irak. “El Baaz fue creado por grupos minoritarios (Aflaq era un descendiente de la gran burguesía cristiana de Damasco) que siempre habían estado al margen de la mayoría suní y nunca habían accedido al poder. En Irak, el Baaz reclutó a la mayoría de sus adeptos entre los árabes cristianos y los suníes de la región de Tikrīt, al norte de Bagdad.”.

  .

 26. Me imagino que cuando tu dices que en la ideología naciopnalista árabe hay influencia nazi, podría deberse a lo siguiente:

  “El programa del Baaz, establecido en su primer congreso, celebrado en 1947, fue delimitar la nación árabe, desde la cadena montañosa de Taurus (en Turquía) hasta al-Ḩijāz (en Arabia) y Marruecos (en el extremo noroccidental de África); y construir su unidad sobre una base cultural y científica, no confesional, incluso laica, a la manera en que Prusia había logrado la unificación alemana en el siglo anterior. A ese respecto, la filiación germana es muy clara: los fundadores del Baaz conocían el contenido de los Discursos a la nación alemana (1808) del filósofo idealista Johann Gottlieb Fichte. De otro lado, los primeros dirigentes baazistas eligieron el socialismo: tanto para Aflaq como para Bitar, “el socialismo representaba el medio técnico de organizar la sociedad árabe”. De ese modo, la relación política se definía como un lazo cultural, afectivo y carismático, que implicaba la exaltación del nacionalismo y del islam, concebido como un elemento de “arabicidad”.”

  Lo que me queda claro es que ese partido no fue numeroso en cuanto a militantes pero tuvo fuerte influencia desde los grupos gobernantes.

 27. Yo entiendo que el Baaz antes de ser oficialmernte uin partido apareció como movimiento nacionalista árabe en 1932 “de la mano de los pensadores sirios Michel Aflaq y Salah Bitar”, y tomó fuerza en los años siguientes en Siria (donde se le agregaron militantes de grupos comunistas) y el vecino Iraq (donde se implantó fuertemente en el ejército). Dicen que el Baaz existe ilegalmente hoy en Iraq dirigido por el segundo hombre de Saddam Hussein después que este fue ejecutado, segundo hombre que no ha sido capturado.

 28. Entiendo aunque me parece que la influencia original es germana desde el filósofo Fichte, pero seguramente a eso se agregó después algo de la ideología nazi en algunos grupos árabes, por lo de nacional socialismo.

 29. De acuerdo entiendo que Israel es una democracia, pero el gobierno, o el sector dominante que gobierna es de la derecha, el resto de los partidos de la izquierda entiendo que son parte de la oposición como en todas las democracias, ojalá los gobiernos fueran conjuntos.
  En Chile por ejemplo gobierna la derecha, la izquierda o el centro no son parte del gobierno, representan la oposición y están fuera del gobierno; pero, todos están en el Congreso nacional que es el poder legislativo. Es cierto que a veces el presidente no puede hacer algunas cosas si todos no lo aceptan, pero en general la última palabra es de él.

 30. Entiendo que los palestinos aceptan el nuevo estado con las fronteras de 1967 y la parte que les corresponde de jerusalén y que su condición es que Israel no construya más asentamientos o viviendas en el sector de ellos en Jerusalén. Me imagino que Israel podría venderles esas viviendas que está contruyendo en sector de los palestinos a ellos. Pueden hacer negocios no veo por qué no.

 31. yeagov ha dit:

  Sé lo que dice la enciclopedia, también sé lo que dice la enciclopedia sobre el Partido Popular y sobre Ciutadans, y lo que dice la enciclopedia sobre su ideología y su ideología verdadera no tiene nada que ver con la que exponen en la wikipedia.
  Ciutadans dice ser antinacionalista de centro izquierda y en cambio de su discurso está claro que son ultranacionalistas españoles de extrema derecha.

  Es cierto que la extrema izquierda siente un gran aprecio por los regímenes totalitarios del mundo árabe y odian a Israel que es una democracia, eso sorprende, ya que en esos regímenes el componente religioso radical es principal, algo sorprendente en una izquierda que se muestra en Europa contraria a la influencia de la Iglesia.

  Yo soy de izquierdas, y sin embargo me cuesta entender la posición de esa izquierda proárabe. Que una izquierda casi atea en Europa apoye a regímenes teocráticos totalitarios y de extrema derecha del mundo árabe es algo incomprensible.

 32. yeagov ha dit:

  `Sin embargo el principal heredero ideológico de Aflaq fue el mufti de Jerusalén, que además era tío de Arafat, y también influenció al tío de Sadam Hussein, y el propio Sadam se empapó en ese pensamiento.

 33. yeagov ha dit:

  El Baaz fue ilegalizado tras la caída del régimen de Sadam, pero antes de hacerse con el poder el Baaz también era ilegal, osea que carece de relevancia que sea un partido legal.

 34. yeagov ha dit:

  Si no recuerdo mal en la Kneset hay 14 partidos representados, dos de ellos son partidos árabes, uno de ellos islamista, y en los demás partidos encontramos desde ecologistas, laboristas, el likud, Israel Beitenu, kadima, y muchos más, está todo el espectro ideológico, y el propio gobierno creo que abarca desde laboristas al likud, pasando por los ultraortodoxos, etc. Se trata de un gobierno de coalición en el que a veces no están del todo de acuerdo. Netanyahu ha tenido varios roces importantes con Lieberman y con Barak. Aunque a la hora de tomar decisiones se suelen poner de acuerdo.
  A diferencia de los palestinos que no saben que quieren los israelíes tienen una postura consensuada en materia de política exterior. En donde suelen divergir en la política interior, pero eso es en lo que al problema palestino se refiere irrelevante.
  Israel con gobiernos del Likud o Laboristas ha cedido territorios a sus vecinos a cambio de paz, en esos acuerdos Israel siempre ha cumplido y sin embargo los árabes no, ya que no garantizan el respeto a la integridad de Israel.

 35. yeagov ha dit:

  La Autoridad Palestina dice que acepta las fronteras de 1967, al menos de momento, porqué a lo mejor mañana dicen que quieren las del 48 o las del siglo V A. de C., el problema es que Hamás no acepta acuerdo alguno. Si, la AP pide Jerusalén Este, y exigen que no se construyan más asentamientos. Pero no les oigo decir que ofrecen ellos a cambio. Exigen que Israel cumpla lo que ellos digan pero no ofrecen garantía alguna que respetarán el Estado de Israel.

 36. Me parece entender que la autordad palestina ofrece la paz a cambio de que se respeten sus derechos, me parece que por lógica debería ser así. Entiendo tus dudas si aparecen grupos extremos que atacan las fronteras de Israel, pero me imagino que si se alcanza el estado independiente de Palestina no existirían motivos para atacar al Estado de Israel ya que las fronteras estarían claras entiendo, y eso es una de las razones principales diría yo del conflicto. No puedo hacer suposiciones a futuro, creo que eso hay que verlo en la práctica.

  No veo que pueden ofrecer a cambio los palestinos, no entiendo a que garantías te refieres, supongo que si Israel respeta lo que debe respetar ahi están las garantías el hecho que ya no existirán motivos para atacarlos.
  Me haces recordar cuando los democratas cristianos le pidieron garantías a Salvador Allende para dejarlo ser presidente pero nadie le dió garantías a Salvador Allende que iba a poder gobernar, y todos sabemos lo que pasó..

 37. De acuerdo, pero todos sabemos que “una enciclopedia es un texto que busca compendiar el conocimiento humano. La enciclopedia reúne y divulga datos especializados o dispersos que no podrían ser hallados con facilidad y que presentan un importante servicio a la cultura moderna.”, por eso mucha gente buscamos allí información, pero estoy de acuerdo que en la práctica las cosas se ven a veces diferentes a como se expresan teóricamente..
  Tu dices que el partido político ciudadanos que dice ser nacionalista de centro izquierda en sus discursos se expresan como ultranacionalistas de extrema derecha. Creo que eso es lo que tu ves, y es posible que esa gente no sea realmentelo que dice ser.. Al fin y al cabo los militantes de los partidos polìticos son simplemente personas, seres humanos a veces muy complejos que responden a sus propios intereses y a veces utilizan los partidos políticos consciente o inconscientemente para satisfacerlos.
  El pensamiento ideológico que para mi responde a intereses particulares de personas creo que a veces es lo peor que puede existir para una sociedad humana. Yo siempre digo, ahora que no soy militante de ningún partido ni grupo, que no soy un esquema ideológico, sino una persona que busca pensar libremente en función de mis propios intereses o necesidades, o en función de la ciencia que no tiene o no debería tener fronteras según mi opinión.

 38. Creo que esa es la realidad simplemente.

 39. Entiendo que el partido Baaz no tenía muchos militantes pero si influencia ya que era un partido de clase dominante, un partido de la gente que gobernaba, no entiendo entonces como podía ser ilegal antes de ser un partido, antes era simplemente un movimiento de un tipo de pensamiento filosófico de influencia germana dicen…Hoy día es ilegal después de la caida de Saddam Hussein, eso entiendo yo.

 40. De acuerdo, tu dices que hay un amplio espectro ideológico en el parlamento israelí y que el gobierno de Netanyahu es de coalición, pero he leído que Gideon Levy, periodista del Haaretz, uno de los más prestigiosos de Israel, reconocido por su compromiso con los derechos humanos y su empeño en contar las historias del lado palestino, define sin ambages lo que siente ante la decisión del Parlamento israelí (Knesset) (promovida por ministro de Exteriores, el ultranacionalista Avigdor Lieberman), que hace 10 días aprobó la creación de una comisión especial para investigar las actividades de ciudadanos y grupos locales de izquierdas a los que miembros del Gobierno acusan de deslegitimar al Estado. El se siente furioso, enojado,e incrédulo y dice que la izquierda está siendo acusada “en un juicio donde sólo hay fiscales”, y que izquierdista es ya hoy “sinónimo de delincuente”. “Un colono que roba la tierra es un sinonista; un derechista extremo y belicista es un patriota; un rabino que exalta ánimos es un líder espiritual; un racista que expulsa a extranjeros es un ciudadano leal. Sólo un izquierdista es un traidor en este país”, concluye. Su visión es compartida por los portavoces de la mayoría de ONG del país e incluso por los más destacados intelectuales israelíes, que han escrito un comunicado en el que sostienen que apoyar los derechos humanos, oponerse a la ocupación en Palestina o pedir que se indaguen crímenes de guerra son “obligaciones morales” de todo ciudadano al que le duele su tierra, mientras que buscar su silencio es “destrozar la democracia e imponer un régimen fascista, donde no existe la libertad de expresión y conciencia”.
  Yo creo que la derecha y la izquierda israelí no están muy de acuerdo en política exterior.

 41. yeagov ha dit:

  Lo que he leído es que Abás dice que primero quieren el reconocimiento como Estado y que luego a lo mejor hablan de negociar con Israel. Los israelíes han aceptado esas fronteras del 67 pero no los palestinos.
  Israel nunca ha atacado a sus vecinos, siempre han sido éstos los que han atacado a Israel e Israel ha respondido, por tanto deben ser los vecinos de Israel los que garanticen respetar las fronteras de Israel, prometiendo que no cruzarán las fronteras de Israel ni con soldados, ni con comandos terroristas ni con proyectiles. Israel ha respetado siempre las fronteras de sus vecinos, algo que ninguno de sus vecinos puede decir de ellos.
  De todos modos si fuera israelí me fiaría muy poco de la palabra de un árabe.

 42. Palestina ha solicitado ser el estado 194 de la ONU, un estado independiente, libre y soberano. En esa solicitud no interesa nada más que el que sean aceptados. Pienso que después, si son aceptados, los conflictos de frontera u otros pueden ser vistos en la Corte de la Haya, en la Justicia de la ONU y ambos estados en ese caso tendrían que acatar esas resoluciones. Por qué USA no quiere que sea estado antes de acuerdos bilaterales con Israel? lo encuentro absurdo, tal vez porque piensan que la corte de la Haya no favorecerá a Israel como quiere israel, o que exista un precedente para que algunos conflictos por ejemplo de USA on otros estados se diriman en la corte de la Haya y no por las armas..
  Los conflictos entre los estados pueden surgir y no se trata de palabras sino de hechos y acuerdos firmados, si no firman nada el conflicto siempre estará presente..
  No se si leiste lo que dijo Panetta el Jefe de la seguridad de USA, que Israel estaba siendo cada vez más aislado si no dejaba de construir asentamientos en territorio palestino.

 43. yeagov ha dit:

  Primero deberían resolverse los problemas que tienen pendientes antes de ser reconocidos como Estado, y eso sería una manera de obligar a los palestinos a negociar porqué si son reconocidos luego seguirán sin sentarse a negociar. Antes de constituirse en Estado hay varios temas que deben quedar claros pero ya veo que los palestinos no están dispuestos a llegar a acuerdo alguno. Ellos exigen mucho pero no ofrecen nada a cambio.
  Los palestinos no pueden quejarse de Estados Unidos ni de la UE, especialmente los dirigentes palestinos, los Estados Unidos y la UE han dado mucho dinero a los palestinos y es evidente que los dirigentes palestinos se lo están metiendo en el bolsillo y no lo invierten en mejorar el futuro Estado Palestino. Dices que no entiendes porqué Estados Unidos no quiere que los palestinos tengan un Estado, te equivocas, lo que Estados Unidos quieren es que los palestinos se sienten a negociar con los israelíes y lleguen a un acuerdo que garantice la seguridad de ambos países, y los palestinos se niegan. Me parecería un hecho muy grave que el Tribunal de la Haya se pusiera del lado de los palestinos, que hasta ahora no han hecho nada por llegar a un entendimiento con Israel. Israel ha devuelto territorios a los palestinos a cambio de que estos cesaran en sus ataques terroristas, y no lo han hecho. El conflicto continuará porqué a los dirigentes palestinos no les interesa o no quieren llegar a acuerdo ninguno.
  Leí el artículo en que se advierte a Israel que corre el peligro de quedar aislados. Han descubierto la sopa de ajo. Pero no es por los asentamientos, eso es una escusa de los árabes. En 1948 cinco ejércitos árabes se lanzaron sobre los israelíes, los israelíes se vieron en la obligación de enfrentarse a esos ejércitos solos, y en cada una de las guerras entre árabes e israelíes Israel ha tenido que luchar en solitario. Los israelíes ya saben que en realidad solo cuentan consigo mismos. Y creo que el ejército israelí debería haber descabezado definitivamente a cada uno de sus enemigos de manera que no volvieran a levantar cabeza, nunca han terminado el trabajo, por eso han tenido que ir a la guerra varias veces, por no haber aplastado a sus enemigos. Y volverán a tener una guerra si no descabezan a Irán antes de que ese país decida dar el paso.
  Fíjate que los palestinos solo tienen un tema – los asentamientos – como excusa para no negociar nada, y los asentamientos es un tema insignificante, me parece mucho más grave que en el lado palestino se sigan realizando ataques terroristas contra el territorio israelí y que no haya una renuncia a la destrucción del Estado de Israel. Los asentamientos no matan a nadie, los cohetes si, los ataques terroristas también, pero los palestinos creen que ellos no tienen responsabilidad en nada.
  Los palestinos se crearon su problema y no quieren solucionarlo. 63 años después siguen haciéndonos perder el tiempo y por su culpa ha muerto mucha gente inocente.
  Viendo lo que hacen los palestinos estoy cada vez más convencido que no merecen ser el Estado 194 de las Naciones Unidas, nunca han hecho el menor esfuerzo para lograrlo. Solo leo exigencias a Israel, a Israel se le exige que cumpla con todas las resoluciones pero no se exige lo mismo a sus vecinos. Encuentro normal que Israel solo cumpla en parte las resoluciones porqué algunas supondrían un suicidio colectivo si las aceptaran a la vista que algunos de sus vecinos no lo hacen.

 44. Yo creo que no, que lo primero que tienen que hacer es reconocer a los palestinos como Estado 194 independiente, libre y soberano y después si hay conflicto y no pueden resolverlo entre ellos deben presentar el problema a la Justicia de la ONU. Son demasiados años los que se están discutiendo cosas que no van a ninguna parte.

  Estoy de acuerdo que si Palestina es Estado independiente, libre y soberano aceptado por la ONU eso no significa la solución inmediata de los problemas.Pero creo que es mejor que las conversaciones sean de igual a igual, dos estados de la ONU.
  No estoy de acuerdo con la posición de USA que quiere obligar a los palestinos a negociar en conversaciones que hemos visto duran años y no llegan a ningún fin. Los palestinos están pidiendo ingresar a la ONU no veo porqué tendrían que decirles que no, especialmente si son muchos los países del mundo que los han reconocido y sólo por un veto no es posible eso? Pesa la fuerza de los países que tienen armas nucleares y la opinión del resto parece que no vale nada.
  Tu dices que te parece grave que la Corte de la Haya se ponga de lado de los palestinos, y a mi me parece grave que hables con tanta facilidad de descabezar países.

  Estoy en contra de los asentamientos israelies en territorios palestinos.

 45. Jaume Cusó ha dit:

  Los dirigentes palestinos no tienen intención de negociar, si se les concede el Estado se cometerá un error muy grave, se les tiene que obligar a sentarse a negociar y a llegar a alguna clase de acuerdo. Estamos de acuerdo en que este conflicto hace muchos años que dura, y veo que los palestinos no tienen interés en poner punto y final. Cierto es que los palestinos solo quieren hablar de asentamientos pero ellos no se comprometen a dejar de cometer atentados terroristas ni a reconocer a Israel ni a garantizar que no atacarán a Israel, claro, no pueden hacerlo mientras lanzan cohetes o realizan incursiones terroristas en Israel.
  No, creo que a los palestinos se les tiene que exigir la renuncia a cometer acciones violentas contra Israel y a reconocer al Estado de Israel. Te sigo recordando que Naciones Unidas aprobaron la creación de dos Estados y que los palestinos renunciaron. Y no han hecho en estos 63 años el menor esfuerzo para merecer ser un Estado.
  Esas negociaciones no llegan a nada porqué los palestinos no quieren llegar a nada.
  La mayoría de los países no son democracias y muchos de ellos son árabes.
  Me refiero a los dirigentes de esos países, y en el caso de Palestina se tendría que aplastar a Hamás, la Jihad Islámica y el CRP.
  Los asentamientos son de judíos ortodoxos, algunos han sido considerados ilegales por los tribunales israelíes y algunos han sido desmantelados recientemente lo que ha obligado a los soldados israelíes a apalear a sus propios conciudadanos. El problema es el terrorismo palestino y no veo que Abás haga nada para impedir que sus compatriotas cometan actos de terrorismo contra Israel.
  Esos colonos viven según la Biblia, no ocupan territorios palestinos, ellos viven en tierras que se corresponden con territorios en que hay lugares sagrados para el judaísmo. Los asentamientos no se sitúan en cualquier lugar, siempre son lugares que según la Biblia son lugares sagrados para ellos.

 46. No estoy de acuerdo contigo, si los palestinos no quieren como dices tu, negociar, eso no tendría por qué impedirles ser un Estado ya que podrían tener relaciones amistosas o firmar acuerdos y tratados con otros Estados y no necesariamente con Israel..Los conflictos que pueda tener con israel creo que pueden ser solucionables en la Justicia de la ONU, donde personas imparciales digan cual es la solución perfecta para ambos.

  Tú no puedes obligar a los palestinos a llegar a un acuerdo como tampoco puedes obligar a los israelíes a hacerlo. Pero no les puedes quitar a los palestinos el derecho a su propio Estado, independiente, libre y soberano.

  Si hay un Estado reconocido por la ONU, Israel estaría ocupando territorio palestino que no le pertenece y me gustaría que es lo que hará. Parece que no creen en la ONU ya que insisten en construir asentamientos donde no deben construirlos.

  Pienso que tu no puedes hablar de aplastar a las organizaciones árabes de resistencia. Es como si dijeras que vas a eliminar a los ejércitos de los países que no son el tuyo por la posibilidad de que los atacaran.

  Los gobiernos árabes no son las democracias que conocemos en el mundo occidental y qué, en el mundo existen también muchas monarquías que se adaptan a los tiempos. Tu no puedes pedirles a ellos que se adapten a la cultura occidental.

  No puedo creer que los soldados israelíes hayan apaleado a sus propios conciudadanos para desmantelar asentamientos de judíos ortodoxos!

 47. yeagov ha dit:

  Los palestinos y los israelíes deben llegar a un acuerdo para evitar cualquier conflicto, cuando me refiero a llegar a acuerdos no estoy diciendo que se besen en la boca los soldados israelíes y los terroristas de Hamás. Los palestinos deben asegurar que no seguirán atacando a Israel ni intentando cometer atentados contra Israel y renunciar a la destrucción del Estado de Israel, si luego no quieren ni hablar con ellos son muy libres, pero es inaceptable que la ONU reconozca a un Estado cuyos dirigentes tienen entre sus deseos la destrucción de Israel y la aniquilación de todos los judíos. Si luego los palestinos desean cerrrar sus fronteras con Israel son libres de hacerlo.
  Yo no puedo pero la ONU debería hacerlo y que los palestinos dejen de hacernos perder el tiempo, por su culpa han habido miles de muertos y varias guerras, y ellos siguen haciéndonos perder el tiempo irresponsablemente.
  No, es la gran mentira palestina, lo de los territorios ocupados, Gaza no es un territorio ocupado, y en Cisjordania lo que hay son judíos fanáticos que viven en sitios que fueron territorio del antiguo reino de Israel. Hace 63 años los palestinos podían haber proclamado su Estado, renunciaron a él, no han cumplido ningún acuerdo firmado, ninguna resolución, no han renunciado al terrorismo, no han renunciado a destruir a Israel, y por su culpa han habido varias guerras, no merecen un Estado. Ni sus hermanos árabes los quieren.
  Yo no hablo de aplastar a las organizaciones árabes de resistencia, eso no existe, hablo de aplastar a las organizaciones terroristas árabes, eso si que existe. Te recuerdo que el grupo terrorista Hamás comete atentados en territorio israelí y contra civiles, no contra soldados israelíes en Gaza porqué no hay.
  Me da igual que los árabes quieran seguir viviendo bajo regímenes totalitarios siempre que no pretendan imponernos a nosotros esos regímenes. Ellos saldrían ganando con la democracia, pero democracia e Islam son autoexcluyentes.
  Lo hicieron, aunque esos colonos tampoco están mancos. Los soldados tuvieron que usar equipos antidisturbios contra los colonos.

 48. Yo creo que tu ejemplo es absurdo, nadie podría pensar, creo, que llegar a un acuerdo significa que los soldados istraelíes y los militantes de resistencia islámica de Hamas se besen en la boca.
  Tú dices que , entiendo yo, que para tener paz entre Israel y el pueblo palestino estos deben asegurar que no atacarán a Israel y renunciar a la destrucción del estado de israel..me da la impresión que Israel nunca le pidió garantías a ninguno de los otros estados árabes para establecer relaciones diplomáticas con ellos. Israel tiene embajadas en varios estados árabes porque si no las tuviera simplemente se aislaría en el medio oriente, lo cual me parece absurdo. Y no nos olvidemos que fueron los otros estados los que declararon la guerra a Israel cuando se formó su estado porque los palestinos ni siquiera tenían Estado.Yo creo que es un pretexto de Israel para que los palestinos no tengan el Estado que los obliga a entregar poderes y dominio territorial que en la actualidad tienen sobre las tierras palestinas. Yo creo que es absurdo si Israel pide a los palestinos que renuncien a la destrucción del estado de Israel, que renuncien al derecho a la paz o a la guerra si es necesario, ningún estado va a renunciar a ello. Por qué tendrían que renunciar a eso..¿por Israel? Si esas son verdaderamente las condiciones de Israel, creo que eso no puede impedir que Palestina sea un estado independiente, libre y soberano. Siempre hay riesgos de guerras entre los estados. y a veces son bastante unilaterales los conflictos.,

 49. yeagov ha dit:

  Lo del beso en la boca solo era una ironía. Si que creo que deben llegar a un acuerdo antes de que los palestinos sean reconocidos, aunque sea al acuerdo de no dirigirse la palabra nunca, pero especialmente los palestinos deben renunciar a la destrucción del Estado de Israel y a cometer atentados terroristas contra Israel. Si luego no quieren ni hablarles peor para ellos, a los palestinos les beneficiaría más la amistad con Israel que la amistad con Irán.
  Israel tiene acuerdos con Egipto en que además de garantizar que no atacarán nunca más a Israel también hay acuerdos de colaboración. Lo mismo sucede con Turquía. Turquía fabricaba uniformes para el ejército israelí y recibía armas y equipos para su ejército. Ahora todo eso ha cambiado. La cooperación entre Turquía e Israel era beneficiosa tecnológicamente para Turquía pero Turquía ha entrado en una senda de reislamización peligrosa, Erdogan cada día se va pareciendo a una mala copia de algún detestable sátrapa àrabe de los que tanto abundan en Oriente Medio.
  Israel en estos momentos ha tenido que cerrar sus embajados en los pocos Estados árabes con los que mantenía relaciones, algunas de esas embajadas han sido asaltadas. Creo que los israelíes saben lo que es estar rodeado de Estados hostiles, no es algo nuevo para ellos. ¿Aislados?. El problema no es que los vecinos no te miren si no que te ataquen.
  Los palestinos renunciaron al Estado que la resolución 181 les había concedido, si no lo tienen es por su propia culpa, no de Israel. Los cinco Estados árabes convencieron a los palestinos de que renunciaran a su Estado y se apartaran, esperaban despedazar Israel pero Israel los derrotó. Decir que los árabes atacaron Israel porque los palestinos no tenían su Estado es falso, las Naciones Unidas se lo concedieron y ellos renunciaron, luego los árabes atacaron a Israel.
  Otro error, Israel no tiene control sobre los territorios palestinos, en Gaza manda Hamás, una organización terrorista, lo que allí dentro sucede es culpa de Hamás. Va siendo hora que los árabes afronten sus responsabilidades en lugar de culpar a Israel de las decisiones de sus líderes.
  Pues si no renuncian a destruir Israel deben comprender que si tanto quieren la guerra con Israel los israelíes no se van a estar de brazos cruzados. Además,
  Los Estatutos de Hamás:
  http://www.preocupadosporelislam.com/estatutos_hamas.html

  Da la casualidad que una de las organizaciones palestinas más importantes tiene como principal razón de existir la destrucción de Israel y esa organización, Hamás, puede ser la que gobierne en el futuro Estado Palestino.
  Entonces estarás de acuerdo que si el futuro Estado palestino decide atacar a Israel deberá atenerse a las consecuencias de ser un Estado agresor. Los israelíes nunca han empezado ninguna guerra pero las han vencido todas, aunque insisto en que no acabaron el trabajo, no llegaron hasta el fondo.

 50. Yo creo que estás un poco equivocado porque han llegado a un acuerdo con Hamas y Jalil vuelve a su casa como un millar de palestinos vuelven también a su casa.

 51. “Por la devolución de Shalit, Israel entregará a Hamás 1.027 presos palestinos que tiene en sus cárceles, algunos desde hace décadas y entre ellos unos 450 condenados por delitos de terrorismo o contra la seguridad del estado.”..

 52. yeagov ha dit:

  Han llegado a un acuerdo, ahora veremos cuanto tarda Hamás en cambiar de opinión. Hubo negociaciones antes en las que llegaron al acuerdo de liberar 800 terroristas palestinos a cambio de Shalit y en cuanto los negociadores palestinos volvieron a su casa dijeron que querían 1400.
  Aún no han liberado a Shalit y no confío en Hamás.

 53. yeagov ha dit:

  El artículo sobre este asunto lo voy a publicar dentro de un rato.

 54. Creo que lo importante es que Netanyahu llegó a un acuerdo con Hamas, y eso es algo que mucha gente no esperaba, pero así ha sido publicado hoy en todos los medios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No Instagram images were found.

Join 1.800 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.469 hits
Setembre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
%d bloggers like this: